Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavřením smlouvy o zajištěním právních služeb

Seznámení s informacemi o zpracování osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je provozovatel webu bezrealitky.cz, společnost Bezrealitky s.r.o., se sídlem Bělehradská 299/132, Praha 2-Vinohrady 120 00, IČ: 27917223, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 1263691 (dále jen „Správce“). Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - (dále jen „Nařízení“ – a dalšími obecně závaznými právními předpisy. 

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: 

  • identifikační údaje (jméno, příjmení), 

  • kontaktní údaje (e-mail, adresa, telefonní číslo),  

  • platební údaje, 

  • IP adresa. 

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je uzavření Smlouvy o zajištění právních služeb a splnění smluvního závazku vyplývajícího z této smlouvy, a dále zlepšení kvality poskytovaných služeb, zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, účetní a daňové účely a plnění zákonných povinností. 

Doba zpracování osobních údajů: po dobu plnění Smlouvy o zajištění právních služeb a po dobu 5 let od jejího splnění. Dále máme povinnost Vaše osobní údaje uchovávat 5 let od skončení účetního období v rámci účetnictví a archivovat 10 let daňový doklad. V případě, že udělíte souhlas se zasíláním obchodních sdělení, bude Správce dále zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení po dobu jednoho roku od udělení souhlasu. 

Dále bychom Vás chtěli informovat, že zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu správce. Společnost Bezrealitky s.r.o. má tedy možnost zasílat Vám na e-mail, i bez Vašeho souhlasu, nabídky obdobných služeb, které jste na bezrealitky.cz využili. Zasílání těchto nabídek můžete kdykoli odmítnout, a to kliknutím na příslušný výslovný odkaz v nabídce. Zasílání těchto nabídek na poskytnutý e-mail můžete odmítnout také již nyní, a to kliknutím na tento odkaz – „odhlásit ze zasílání nabídek“. Jeden z dodavatelů - MailChimp je umístěn v USA. Osobní údaje budou chráněny stejně jako v Evropě, jelikož tento dodavatel je ověřen na základě „Privacy Shield“.

Vaše osobní údaje nebudou předávány žádným třetím osobám s výjimkou: 

  • Vybraného advokáta, se kterým společnost Bezrealitky s.r.o. uzavře v souladu se smluvními podmínkami o zajištění právních a dalších služeb Smlouvu o poskytnutí právních služeb ve Váš prospěch, 

  • poskytovatelů platebních služeb v souvislosti s úhradou Ceny právních služeb, 

  • IT specialistů, zajišťujícím provoz našeho webového portálu www.bezrealitky.cz, marketingové analýzy a e-mailing.  

Kontaktní údaje Správce: 

adresa: Bělehradská 299/132, Praha 2-Vinohrady 120 00

tel.: + 420 226 227 522 

e-mail: info@bezrealitky.cz 

V případě jakýchkoli dotazů v oblasti ochrany osobních údajů nás přímo kontaktujte na emailové adrese: gdpr@bezrealitky.cz.  

Seznamte se prosím s právy, která Vám náleží v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů  

1) právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, tedy Vaše právo získat na základě Vaší žádosti informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Pokud Vaše osobní údaje zpracovávány jsou, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a zároveň máte právo získat následující informace: 

a) účely zpracování; 

b) kategorie dotčených osobních údajů; 

c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým Vaše osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích; 

d) plánovaná doba, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; 

e) existence práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování; 

f) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud je Správce nezískal od Vás; 

g) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vás. 

2) právo požadovat opravu svých osobních údajů, tedy právo, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají; dále máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. 

3) právo požadovat výmaz svých osobních údajů, tedy právo, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů: 

a) Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; 

b) pokud odvoláte souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; 

c) vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení a nebudou existovat žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování podle čl. 21 odst. 2 Nařízení;  

d) Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně; 

e) Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, které se na Správce vztahuje; 

f) Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1. Nařízení, 

4) právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, tedy právo, aby Správce omezil zpracování Vašich osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů: 

a) pokud popíráte přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost Vašich osobních údajů ověřit; 

b) zpracování je protiprávní a Vy odmítnete výmaz Vašich osobních údajů a místo toho budete žádat o omezení použití Vašich osobních údajů; 

c) pokud Správce již Vaše osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; 

d) pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody, 

5) právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, tedy právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytl/a Správci, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Správce bránil, a to v případě, že: 

a) zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení; a 

b) zpracování se provádí automatizovaně. 

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo Správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné. 

6) právo vznést námitku, tedy právo, z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě právních důvodů: 

- zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen, nebo 

- zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany. 

Vznesete-li námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, Správce nebude Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.  

Námitku lze vznést i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo profilování. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. 

7) právo podat stížnost u dozorového úřadu, tedy u Úřadu na ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, oficiální web: https://www.uoou.cz.