Zdá se, že došlo k problému s připojením nebo na serveru dochází k údržbě. Funkce webu může být omezena.

Souhlas se zasíláním a poskytováním obchodních a marketingových sdělení

Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání a poskytování obchodních a marketingových sdělení

Tímto uděluji výslovný souhlas společnosti Bezrealitky s.r.o., se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO: 080 63 168, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 312155 (dále jen „Bezrealitky“), provozovateli internetového serveru bezrealitky.cz, dostupného na internetové adrese https://www.bezrealitky.cz (dále jen „webové stránky“), aby v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jako „GDPR“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (dále jako „Antispamový zákon“) a zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • kontaktní e-mail,
 • kontaktní telefon

Výše uvedené osobní údaje Bezrealitky zpracovává pro účely zasílání aktuálních informací z realitního trhu, nabídce služeb a produktů Bezrealitky a osob ze skupiny Bezrealitky, tj. osob v nichž má mateřská společnost Bezrealitky, společnost European Housing Services s.r.o., IČO: 078 14 496, majetkovou účast (tyto osoby se mohou v průběhu doby měnit) v souladu s Antispamovým zákonem, a to především formou telefonního hovoru (který může být zaznamenáván či nahráván) a následujících typů e-mailových zpravodajů:

 • Aktualizace online a mimořádné zpravodaje

Zpravodaj informuje o nových službách a produktech Bezrealitky a osob ze skupiny Bezrealitky. K odběru zpravodaje je potřeba udělit souhlas.

 • Obchodní nabídky Bezrealitky a osob ze skupiny Bezrealitky

Zpravodaj informuje o slevách a mimořádných nabídkách Bezrealitky a osob ze skupiny Bezrealitky. K odběru obchodních nabídek je potřeba udělit souhlas. 

 • Provádění průzkumu a vyhodnocení trhu – například dotazník spokojenosti se službami Bezrealitky a osob ze skupiny Bezrealitky

Průzkum a vyhodnocení trhu slouží jako zpětná vazba pro zlepšování služeb Bezrealitky a osob ze skupiny Bezrealitky. K jeho zaslání je potřeba udělit souhlas.

Bezrealitky bude Vaše výše uvedené osobní údaje zpracovávat po dobu trvání souhlasu (tj. od okamžiku elektronické registrace e-mailové adresy až do odvolání souhlasu), nejdéle však do uplynutí tří let ode dne udělení souhlasu.

Svůj souhlas související s ochranou osobních údajů máte právo kdykoli odvolat prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy gdpr@bezrealitky.cz nebo odhlášením přímo v doručeném e-mailu, případně sdělením v rámci telefonního hovoru. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je Vámi udělený souhlas. V souladu s čl. 15, 16 a 17 GDPR máte dále právo:

 • požadovat přístup ke svým osobním údajům;
 • požadovat opravu svých osobních údajů;
 • požadovat výmaz svých osobních údajů;
 • na omezení zpracování Vašich osobních údajů;
 • na přenositelnost Vašich osobních údajů;
 • podat stížnost u dozorového úřadu, tedy u Úřadu na ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, oficiální www: https://www.uoou.cz.

Dále máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu. Pokud takovou námitku vznesete, nebude Bezrealitky Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu dále zpracovávat.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit na kontaktní e-mailové adrese gdpr@bezrealitky.cz.

Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Současně tedy dáváte výslovný souhlas k zasílání výše uvedených informací formou přímého marketingu. Je tedy zcela na Vašem svobodném uvážení, zda tyto obchodní informace chcete přijímat. Právním základem pro zasílání takovýchto sdělení formou přímého marketingu je Váš souhlas.

Zpracování osobních údajů je prováděno výlučně Bezrealitky, Vaše osobní údaje nejsou s výjimkou osob ze skupiny Bezrealitky předávány žádnému dalšímu zpracovateli, příjemcům ani třetím stranám. 

Souhlas je udělen ode dne odeslání e-mailové adresy a je zaznamenán v databázi Bezrealitky. Tato pravidla nabývají účinnosti dne 7.6.2022.