Vzorové smlouvy

Přehled smluv, souhlasů a oznámení pro pronájem nebo prodej nemovitosti.

Nájem nemovité věci

Nájemní smlouva k bytu

Správně sepsaná smlouva Vás ochrání od nepříjemností. Zamezí potencionálním hrozbám, které nájemní vztah přináší. Přispěje k harmonii mezi pronajímatelem a nájemcem.

Mějte jistotu, že Vaše smlouva je platná dle aktuálních zákonů, má všechny náležitosti a je právně v pořádku. V centru služeb na bezrealitky.cz jsme pro Vás připravili právně ošetřenou Smlouvu o pronájmu nemovitosti (dům, byt, pozemek, garáž,…). Pokud je Váš případ nestandardní, nechte si od našich advokátů připravit smlouvu na míru.

Předávací protokol k bytu

Není povinnou součástí nájemní smlouvy. Doporučujeme dokument vždy sepsat. Pokud vznikne spor mezi majitelem a nájemcem, předávací protokol je ve většině případů rozhodující dokument.

Předávací protokol (domu, bytu, pozemku, garáže,…), je zdarma součástí všech smluv, které nabízíme v centru služeb na bezrealitky.cz.  

Spolu s předávacím protokolem je dobré stav předávané nemovitosti zdokumentovat i jinak - pomocí fotek, či videozáznamu.

Vzory

Připravili jsme pro Vás vzorové dokumenty týkající se pronájmu nemovitých věcí. Všechny vzory jsou obecné. Každý smluvní vztah je individuální. Je třeba brát v úvahu, že vzory nemusí být vhodné pro každý případ. Na bezrealitky.cz dokumenty aktualizujeme a dohlížíme na jejich právní platnost. Neneseme žádnou odpovědnost za nesprávné použití těchto vzorů. Při složitějších obchodních případech doporučujeme využít rady odborníků z našeho Centra služeb. Pomohou Vám a připraví dokumenty na míru Vašim potřebám.

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Pronajímatel přenechává nájemci za úplatu vymezený prostor pro účely podnikání. Před účinností nového občanského zákoníku se pro tyto účely používala smlouva o nájmu nebytových prostor.

Souhlas manžela (manželky) s převodem bytu, domu

Souhlas s převodem nemovitosti je potřeba v případech, kdy dochází k pronájmu nemovitostí (prodej, pronájem, nebo darování), které jsou ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů (tj. nenáleží do společného jmění) a zároveň v těchto nemovitostech vedou manželé rodinnou domácnost.

Souhlas vlastníka nemovité věci s umístěním sídla

Slouží k doložení oprávnění uvádět danou adresu jako sídlo společnosti. Přikládá se k návrhu na založení společnosti, nebo k návrhu na zápis změny sídla společnosti do obchodního rejstříku.

Souhlas vlastníka s podnájmem

Pokud chce nájemce předmět nájmu (byt, dům, pozemek, garáž…) přenechat k užívání třetí osobě, je nutný souhlas pronajímatele s podnájmem. Pokud by pronajímatel souhlas neudělil a nájemce předmět nájmu přesto přenechal třetí osobě k užívání, považuje se toto nájemcovo jednání za hrubé porušení povinností.

Oznámení o změně počtu osob žijících v domácnosti

Pokud přijme nájemce do své domácnosti další osobu (např. dá kamarádovi do podnájmu jeden z pokojů, sestěhuje se s přítelkyní, narodí se mu dítě…), musí změnu bez zbytečného odkladu oznámit pronajímateli. Pokud nájemce pronajímateli tuto změnu neohlásí nejpozději do dvou měsíců, jedná se o závažné porušení povinnosti nájemce. Nájemce je také povinen pronajímateli ohlásit snížení počtu členů domácnosti (úmrtí, odstěhování).

Dohoda o skončení nájmu

Nájemní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem se dobrovolně končí k určenému dni dohodou o skončení nájmu. Takto lze skončit jak nájem na dobu určitou, tak i nájem na dobu neurčitou. Pokud se strany nedohodnou na skončení nájmu, lze nájem jednostranně vypovědět za podmínek stanovených v nájemní smlouvě, či v občanském zákoníku (§ 2288 a násl. zákona 89/2012 Sb.) - většinou s tříměsíční výpovědní dobou.

Uznání dluhu z nájemného

Uznání dluhu slouží věřiteli k utvrzení jeho pohledávky za dlužníkem, kdy dlužník uznává co do důvodu a výše svůj dluh. Tímto písemným prohlášením se prodlužuje promlčecí doba o dalších deset let od doby uznání dluhu.

Souhlas manžela (manželky) s ukončením nájmu bytu

Pokud mají manželé k nemovitosti, ve kterém vedou svou rodinnou domácnost společné nájemní právo, a jeden z manželů (nájemce) chce tento nájem ukončit, potřebují souhlas.

Koupě nemovité věci

Kupní smlouva na nemovitou věc

Klíčový dokument celého procesu prodeje. Je individuální a laik neznalý práva v něm často chybuje. Doporučujeme, nechte si smlouvou o koupi věci nemovité připravit profesionály na míru Vašim potřebám. Budete mít jistotu, že prodej proběhne hladce a Vy jste chráněni proti všem nepříjemnostem.

Naši advokáti mají dlouhodobé zkušenosti v oblasti prodeje nemovitostí. Musí být ze zákona pojištěni pro případ škody způsobené výkonem své profese. Dojde-li k Vaší finanční újmě, budete finančně kompenzováni.

K převodu vlastnického práva je třeba podat na příslušném úřadu: formulář s návrhem vkladu a kupní smlouvou s ověřenými podpisy všech zúčastněných stran.

Pro bezpečný převod kupní ceny využijte advokátní úschovu kupní ceny, nebo notářskou úschovu peněz a listin na bezrealitky.cz.

Smlouva o budoucí kupní smlouvě na nemovitou věc

Uzavírá se v případě, kdy prodávající a kupující mají zájem převést vlastnické právo, nicméně v současné době k tomu nemůže z nějakého důvodu dojít. Smluvně se zavážou k uzavření kupní smlouvy, po opadnutí překážky, která uzavření brání.

Obsah závazku je vždy individuální, nedá se ujednat obecným způsobem. Nechte si vypracovat smlouvu na míru od našich odborníků. Budete mít jistotu, že dohodnuté podmínky nemůže ani jedna strana obejít.

Vzory

Připravili jsme pro Vás vzorové dokumenty týkající se prodeje nemovitých věcí. Všechny vzory jsou obecné. Každý smluvní vztah je individuální. Je třeba brát v úvahu, že vzory nemusí být vhodné pro každý případ. Na bezrealitky.cz dokumenty aktualizujeme a dohlížíme na jejich právní platnost. Neneseme žádnou odpovědnost za nesprávné použití těchto vzorů. Při složitějších obchodních případech doporučujeme využít rady odborníků z našeho Centra služeb. Pomohou Vám a připraví dokumenty na míru Vašim potřebám.

Plná moc k převodu nemovité věci

Použije se v případech, kdy jedna ze stran nemůže být přítomna jednání o koupi a prodeji nemovitých věcí, podpisu kupní smlouvy, nebo u vkladového řízení na katastrálním úřadu. Plná moc k převodu nemovité věci vyžaduje písemnou formu s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Z plné moci musí vyplývat, kam až sahá oprávnění zmocněnce.

Souhlas manžela (manželky) s převodem bytu, domu

Souhlas je potřeba v případech, kdy dochází k převodu nemovitosti (prodej, pronájem, nebo darování), které jsou ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů (tj. nenáleží do společného jmění) a zároveň v těchto nemovitostech vedou manželé rodinnou domácnost.