Plná moc k převodu nemovité věci

Vzorová plná moc k nemovité věci podle nového občanského zákoníku. Její použití se vztahuje na případy, kdy zmocnitel z nějakého důvodu nemůže být přítomen jednání o prodeji nebo koupi nemovitosti.

Upozorňujeme, že vzorové smlouvy jsou pouze návod, čemu se vyvarovat, aby bylo veškeré jednání právně v pořádku a aby byly chráněny obě zastoupené strany. Vždy budeme doporučovat řešit vše po odborné konzultaci s právním zástupcem.

Nevýhody použití vzorových smluv

Právní nejistota

Vzory často nepokrývají všechna rizika a potřeby smluvních stran a často jsou velmi obecné.

Nulová záruka

Nemáte záruku toho, že smlouva bude právně vymahatelná. Např. v okamžiku nezaplacení kupní ceny, neplacení nájmu, atd.

Nízká kvalita

Vzorové smlouvy jsou velice obecné, takže nepostihnou všechny právní aspekty, jako jsou věcná břemena, zástavní práva atd.

Riziko podvodu

Jako laik se můžete velmi snadno neúmyslně stát obětí nějakého podvodu a přijít tak o své peníze.

Výhody smlouvy na míru od advokáta

Právní jistota

Smlouvy připraví námi pověřený advokát přesně dle Vašich požadavků a dle platné legislativy.

Vysoká záruka

Advokát musí být ze zákona pojištěn pro případ škody způsobené výkonem své profese. Dojde-li k Vaší finanční újmě, získáte tak finanční kompenzaci.

Perfektní kvalita

Advokát připravuje smlouvu v momentě, kdy zjistí všechny Vaše potřeby, a tím je schopen minimalizovat Vaše rizika plynoucí ze smluvního vztahu.

Právní ochrana

Advokát Vás díky své praxi upozorní na nestandardní podmínky a eliminuje tak riziko, které Vás může připravit o peníze.


Objednejte si smlouvu od Bezrealitky již od 199 Kč

Potřebuji nájemní smlouvu Potřebuji kupní smlouvu

Plná moc k převodu nemovitých věcí se použije v případech, kdy zmocnitel nemůže,či nechce být přítomen jednání o koupi a prodeji nemovitých věcí, podpisu kupní smlouvy, či vkladovém řízení u katastrálního úřadu. Tato plná moc vyžaduje písemnou formu s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Z plné moci musí vyplývat, kam až sahá oprávnění zmocněnce. Při sepisování plné moci je proto nutné zaměřit se na co nejkonkrétnější popis jednání, ke kterým je zmocněnec oprávněn - vymezit podmínky kupní smlouvy (konkrétní určení nemovitých věcí, kupní cena, strany kupní smlouvy, zvláštní ujednání v kupní smlouvě…), zda je zmocněnec oprávněn přijmout kupní cenu, zda se plná moc vztahuje také na řízení před katastrálním úřadem.

Plná moc k převodu nemovité věci

udělená dle ustanovení § 441 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Já, níže podepsaný

Jméno a příjmení: …………………………………,
Trvalé bydliště: …………………………………,
Rodné číslo: …………………………………,
Číslo OP: …………………………………,

dále jen „Zmocnitel“,

uděluji plnou moc

Jméno a příjmení: …………………………………,
Trvalé bydliště: …………………………………,
Rodné číslo: …………………………………,
Číslo OP: …………………………………,

dále jen „Zmocněnec“,

k tomu, aby mne zastupoval ve všech věcech souvisejících s prodejem nemovitých věcí, které vlastním [nebo s koupí nemovitých věcí do mého vlastnictví]. Jedná se o nemovité věci s parcelními čísly …… /…… zapsané na listu vlastnictví č. ……, vedeném pro obec ……, katastrální území …… u Katastrálního úřadu pro …… kraj, Katastrální pracoviště …… (dále jen „Katastrální úřad“),

aby především:

  • sjednal a uzavřel s …… (Jméno, příjmení, RČ, trvale bytem (dále jen „Kupující“) [nebo "Prodávající"]) mým jménem kupní smlouvu, kterou prodávám [nebo kupuji] výše uvedenou nemovitou věc za cenu minimálně [nebo maximálně] ve výši Kč ……,-,
  • dohodl v této kupní smlouvě všechny podmínky koupě a prodeje, které Zmocněnec uzná za vhodné,
  • učinil ve smlouvě všechna potřebná prohlášení a zavázal mne ke všem plněním souvisejícím s převodem vlastnického práva,
  • přijímal veškeré doručované písemnosti, přijímal plnění nároků (včetně kupní ceny), jejich přijetí potvrzoval a případně neplněné nároky vymáhal,
  • aby mne zastupoval při vkladovém řízení před Katastrálním úřadem (zejména, aby podal návrh na vklad, jednal v řízení, podával opravné prostředky, vzdával se jich, přijímal všechny písemnosti, činil před Katastrálním úřadem všechna prohlášení nutná pro vklad práv ze smlouvy do katastru nemovitostí.

Beru na vědomí, že úkony Zmocněnce vznikají práva a povinnosti přímo Zmocniteli. Zmocněnec i Zmocnitel prohlašují, že jsou oba plně svéprávní, a že jejich zájmy nejsou navzájem v rozporu.

Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou [nebo dobu určitou, do …… ].


V …………………………… dne ………………………

……………………………
Ověřený podpis Zmocnitele

Zmocnění přijímám

V …………………………… dne ………………………

……………………………
Podpis Zmocněnce

Tato plná moc je obecná a je třeba brát v úvahu, že každý případ je individuální a vzorový souhlas nemusí být vhodný pro každý případ. Bezrealitky.cz nenese žádnou odpovědnost za případnou újmu vzniklou použitím tohoto vzoru. Pro odbornou konzultaci kontaktujte naše Centrum služeb.