Zdá se, že došlo k problému s připojením nebo na serveru dochází k údržbě. Funkce webu může být omezena.

Vzorové smlouvy dle NOZ zdarma

Přehledný rozcestník vzorových smluv, souhlasů a oznámení vhodných při prodeji či pronájmu nemovitosti.

Připravili jsme pro Vás vzorové smlouvy, souhlasy a oznámení týkající se nemovitých věcí. Všechny vzory jsou obecné a je třeba brát v úvahu, že každý případ je individuální a vzory nemusí být vhodné pro každý případ, bezrealitky.cz nenese žádnou odpovědnost za použít těchto vzorů. Při složitějších obchodních případech se přikláníme k využití našeho Centra služeb a rady od odborníka na míru vašemu případu.

Nevýhody použití vzorových smluv

Právní nejistota

Vzory často nepokrývají všechna rizika a potřeby smluvních stran a často jsou velmi obecné.

Nulová záruka

Nemáte záruku toho, že smlouva bude právně vymahatelná. Např. v okamžiku nezaplacení kupní ceny, neplacení nájmu, atd.

Nízká kvalita

Vzorové smlouvy jsou velice obecné, takže nepostihnou všechny právní aspekty, jako jsou věcná břemena, zástavní práva atd.

Riziko podvodu

Jako laik se můžete velmi snadno neúmyslně stát obětí nějakého podvodu a přijít tak o své peníze.

Výhody smlouvy na míru od advokáta

Právní jistota

Smlouvy připraví námi pověřený advokát přesně dle vašich požadavků a dle platné legislativy.

Vysoká záruka

Advokát musí být ze zákona pojištěn pro případ škody způsobené výkonem své profese. Dojde-li k vaší finanční újmě, získáte tak finanční kompenzaci.

Perfektní kvalita

Advokát připravuje smlouvu v momentě, kdy zjistí všechny Vaše potřeby, a tím je schopen minimalizovat vaše rizika plynoucí ze smluvního vztahu.

Právní ochrana

Advokát vás díky své praxi upozorní na nestandardní podmínky a eliminuje tak riziko, které vás může připravit o peníze.


Objednejte si smlouvu od Bezrealitky již od 199 Kč

Potřebuji nájemní smlouvu Potřebuji kupní smlouvu

Koupě nemovité věci

Kupní smlouva na nemovitou věc

Kupní smlouvou na nemovitou věc převádí prodávající vlastnické právo ke své nemovité věci na kupujícího. Smlouva musí být písemná. Aby došlo k převodu vlastnického práva, je třeba podat formulář s návrhem vkladu spolu s kupní smlouvou s ověřenými podpisy stran k příslušnému katastrálnímu úřadu. Pro bezpečný převod kupní ceny doporučujeme využít advokátní, či notářskou úschovu peněz a listin.

Smlouva o budoucí kupní smlouvě na nemovitou věc

Smlouva o budoucí kupní smlouvě se uzavírá v případě, kdy budoucí prodávající i budoucí kupující mají zájem převést vlastnické právo k dané věci, nicméně v současné době k tomu nemůže z nějakého důvodu dojít. Uzavřením této smlouvy se zavážou, že po opadnutí překážky dojde k uzavření kupní smlouvy. Ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě je obsah závazku ujednán alespoň obecným způsobem, lepší je však ujednat všechny podmínky smlouvy (např. dát úplné znění kupní smlouvy do přílohy).

Plná moc k převodu nemovité věci

Plná moc k převodu nemovitých věcí se použije v případech, kdy zmocnitel nemůže,či nechce být přítomen jednání o koupi a prodeji nemovitých věcí, podpisu kupní smlouvy, či vkladovém řízení u katastrálního úřadu. Tato plná moc vyžaduje písemnou formu s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Z plné moci musí vyplývat, kam až sahá oprávnění zmocněnce.

Souhlas manžela (manželky) s převodem bytu, domu

Tento souhlas je potřeba v případech, kdy dochází k převodu nemovitostí (prodej, pronájem či darování bytu, domu), které jsou ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů (tj. nenáleží do společného jmění) a zároveň v těchto nemovitostech vedou manželé rodinnou domácnost.

Nájem nemovité věci

Nájemní smlouva k bytu

Nájemní smlouva slouží k dohodě mezi pronajímatelem a nájemcem ohledně pronájmu bytu. Nepovinnou součástí nájemní smlouvy je i předávací protokol.

Předávací protokol k bytu

Předávací protokol slouží k zaznamenání stavu předávaného bytu (domu) - vybavení, míry opotřebení, případné závady, stavy na měřidlech a vše další, co uznáte za vhodné. Předávací protokol není povinnou součástí nájemní/kupní smlouvy, nicméně jej doporučujeme využít k zamezení možných budoucích sporů. Spolu s předávacím protokolem je dobré stav předávaného bytu (domu) zdokumentovat i jinak - pomocí fotek, či videozáznamu.

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouvou o nájmu prostoru sloužícího podnikání přenechává pronajímatel nájemci za úplatu vymezený prostor pro účely nájemcova podnikání. Před účinností nového občanského zákoníku se pro tyto účely používala smlouva o nájmu nebytových prostor.

Souhlas manžela (manželky) s převodem bytu, domu

Tento souhlas je potřeba v případech, kdy dochází k převodu nemovitostí (prodej, pronájem či darování bytu, domu), které jsou ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů (tj. nenáleží do společného jmění) a zároveň v těchto nemovitostech vedou manželé rodinnou domácnost.

Souhlas vlastníka nemovité věci s umístěním sídla

Souhlas vlastníka nemovité věci s umístěním sídla se přikládá k návrhu na založení společnosti, či k návrhu na zápis změny sídla společnosti do obchodního rejstříku k doložení oprávnění uvádět danou adresu jako své sídlo.

Souhlas vlastníka s podnájmem

Souhlas pronajímatele s podnájmem je nutný, pokud chce nájemce předmět nájmu (byt, dům, pozemek…) přenechat k užívání třetí osobě. Pokud by pronajímatel souhlas neudělil a nájemce předmět nájmu přesto přenechal třetí osobě k užívání, považuje se toto nájemcovo jednání za hrubé porušení povinností.

Oznámení o změně počtu osob žijících v domácnosti

Pokud přijme nájemce do své domácnosti další osobu (např. dá kamarádovi do podnájmu jeden z pokojů, sestěhuje se s přítelkyní, narodí se mu dítě…), musí toto bez zbytečného odkladu oznámit pronajímateli. Pokud nájemce pronajímateli tuto změnu neohlásí nejpozději do dvou měsíců, jedná se o závažné porušení povinnosti nájemce. Nájemce je také povinen pronajímateli ohlásit snížení počtu členů domácnosti (úmrtí, odstěhování).

Dohoda o skončení nájmu

Dohodou o skončení nájmu se dobrovolně končí nájemní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem k určenému dni. Takto lze skončit jak nájem na dobu určitou, tak i nájem na dobu neurčitou. Pokud se strany nedohodnou na skončení nájmu, lze nájem jednostranně vypovědět za podmínek stanovených v nájemní smlouvě, či v občanském zákoníku (§ 2288 a násl. zákona 89/2012 Sb.) - většinou s tříměsíční výpovědní dobou.

Uznání dluhu z nájemného

Uznání dluhu slouží věřiteli k utvrzení jeho pohledávky za dlužníkem, kdy dlužník uznává co do důvodu a výše svůj dluh. Tímto písemným prohlášením se prodlužuje promlčecí doba o dalších deset let od doby uznání dluhu.

Souhlas manžela (manželky) s ukončením nájmu bytu

Tento souhlas je potřeba pokud mají manželé k bytu, ve kterém vedou svou rodinnou domácnost společné nájemní právo, a jeden z manželů (nájemce) chce tento nájem ukončit.