Smlouva o budoucí kupní smlouvě na nemovitou věc

Vzorová smlouva o budoucí smlouvě kupní podle nového občanského zákoníku. Smlouva o budoucí kupní smlouvě je závazkem pro budoucího kupujícího i prodávajícího.

Upozorňujeme, že vzorové smlouvy jsou pouze návod, čemu se vyvarovat, aby bylo veškeré jednání právně v pořádku a aby byly chráněny obě zastoupené strany. Vždy budeme doporučovat řešit vše po odborné konzultaci s právním zástupcem.

Nevýhody použití vzorových smluv

Právní nejistota

Vzory často nepokrývají všechna rizika a potřeby smluvních stran a často jsou velmi obecné.

Nulová záruka

Nemáte záruku toho, že smlouva bude právně vymahatelná. Např. v okamžiku nezaplacení kupní ceny, neplacení nájmu, atd.

Nízká kvalita

Vzorové smlouvy jsou velice obecné, takže nepostihnou všechny právní aspekty, jako jsou věcná břemena, zástavní práva atd.

Riziko podvodu

Jako laik se můžete velmi snadno neúmyslně stát obětí nějakého podvodu a přijít tak o své peníze.

Výhody smlouvy na míru od advokáta

Právní jistota

Smlouvy připraví námi pověřený advokát přesně dle Vašich požadavků a dle platné legislativy.

Vysoká záruka

Advokát musí být ze zákona pojištěn pro případ škody způsobené výkonem své profese. Dojde-li k Vaší finanční újmě, získáte tak finanční kompenzaci.

Perfektní kvalita

Advokát připravuje smlouvu v momentě, kdy zjistí všechny Vaše potřeby, a tím je schopen minimalizovat Vaše rizika plynoucí ze smluvního vztahu.

Právní ochrana

Advokát Vás díky své praxi upozorní na nestandardní podmínky a eliminuje tak riziko, které Vás může připravit o peníze.


Objednejte si smlouvu od Bezrealitky již od 199 Kč

Potřebuji nájemní smlouvu Potřebuji kupní smlouvu


Nový občanský zákoník je postaven na smluvní volnosti stran. Ve smlouvě si de facto můžete ujednat téměř cokoli, co zákon nezakazuje a co zároveň neporušuje dobré mravy, veřejný pořádek, či práva týkající se postavení osob. Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy by měly být vzájemně vyvážené. Níže uvedený vzor si upravte tak, aby co nejvíce odpovídal Vašemu záměru - projděte si ustanovení nového občanského zákoníku (§ 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.) a pokud chcete, aby se na Váš právní vztah vztahovala jiná, než zákonem daná úprava, dohodněte se na tom ve smlouvě.

Náležitosti smlouvy:

Co ve smlouvě neupravíte, bude se řídit občanským zákoníkem, což pro Vás nemusí být vždy výhodné. Ve "Smlouvě o budoucí smlouvě kupní“ je dobré upravit minimálně tyto náležitosti:

 1. Smluvní strany (budoucí prodávající, budoucí kupující)
 2. lhůta pro uzavření kupní smlouvy,
 3. smluvní pokuta, případně záloha na kupní cenu,
 4. obsah závazku - ideálně přiložit konkrétní návrh smlouvy (pro zamezení pozdějším dohadům o záměru stran) nebo stačí jen obecným způsobem ujednat budoucí závazek,
 5. lze sjednat i rozhodčí doložku,
 6. zánik závazku.

Smlouva o budoucí kupní smlouvě na nemovitou věc

uzavřená dle ustanovení § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) níže uvedeného dne, měsíce a roku.

I. Smluvní strany

Jméno a příjmení: …………………………………,
Trvalé bydliště: …………………………………,
Rodné číslo: …………………………………,
Číslo OP: …………………………………,

dále jen „Budoucí prodávající“, na straně jedné

a

Jméno a příjmení: …………………………………,
Trvalé bydliště: …………………………………,
Rodné číslo: …………………………………,
Číslo OP: …………………………………,

dále jen „Budoucí kupující“, na straně druhé,
dále také společně jako „Strany“.

II. Předmět smlouvy

 1. Předmětem této smlouvy je závazek Stran uzavřít za podmínek této smlouvy smlouvu kupní na nemovité věci s obsahem uvedeným v Příloze č. 1 této smlouvy tak, že Budoucí kupující je zde označen jako Kupující a Budoucí prodávající jako Prodávající (dále jen „Kupní smlouva“).
 2. Strany prohlašují, že mají zájem na uzavření Kupní smlouvy. Vzhledem ke skutečnosti, že …………………………………………………… [např.: kupujícímu nyní chybí část kupní ceny / není zatím ukončeno dědické řízení, kde se bude dědictví potvrzovat jedinému dědici - Budoucímu prodávajícímu / prodávající pro sebe zatím nemá zajištěné náhradní bydlení / čeká se na probíhající vkladové řízení v katastru nemovitostí,…], však není možné kupní smlouvu v současné době uzavřít (dále jen „Překážka uzavření“).
 3. Strany se zavazují přičinit se v rámci svých možností o co nejrychlejší možné odpadnutí Překážky uzavření. Po odpadnutí Překážky uzavření je Budoucí kupující, či Budoucí prodávající oprávněn druhou stranu písemně vyzvat k uzavření Kupní smlouvy. Nejpozději do … dnů od doručení výzvy jsou Strany povinny uzavřít Kupní smlouvu tak, jak je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy. Případné pozdější změny v Kupní smlouvě jsou možné jen po vzájemné dohodě Stran.
 4. Nejzazším termínem pro uzavření kupní smlouvy je …… [(konkrétní datum/lhůta]. Pokud nedojde k uzavření Kupní smlouvy před tímto datem, povinnost uzavřít Kupní smlouvu zaniká bez dalších nároků Stran.

III. Podstatná změna okolností

 1. Pokud dojde ke změně okolností, z nichž Strany při vzniku závazku z této smlouvy vycházely do té míry, že nelze rozumně požadovat uzavření Kupní smlouvy, povinnost uzavřít Kupní smlouvu zaniká.
 2. Strana, která se o této podstatné změně okolností dozví, toto neprodleně oznámí straně druhé. Pokud takto neučiní, nahradí druhé straně škodu vzniklou z tohoto prodlení, či opomenutí.
 3. Ustanovení článku III. a) se nepoužije, pokud byla změna okolností způsobena jednáním či opomenutím jedné ze stran k tíži druhé strany.

IV. Smluvní pokuta

 1. Smluvní pokutu je povinna zaplatit strana, která způsobila nemožnost uzavření Kupní smlouvy. Zejména se jedná o případ, kdy se strana objektivně nesnaží o odstranění Překážky uzavření, či kdy jedna ze stran odmítne podepsat Kupní smlouvu, aniž by byly splněny okolnosti uvedené v článku III. této smlouvy.
 2. Strany se shodly na smluvní pokutě ve výši Kč …… ,-, která je, dle prohlášení Stran vzhledem k hodnotě a významu zajišťované povinnosti, přiměřeně vysoká.
 3. Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje smluvní pokutu.
 4. Ustanovení o smluvní pokutě je plně oddělitelné od ostatních ustanovení smlouvy a závazky v něm uvedené jsou plně vymahatelné i v případě zániku smlouvy od samého počátku.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy.
 2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu.
 3. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky schválenými oběma smluvními stranami.
 4. Strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Příloha: Kupní smlouva na nemovitou věc

V …………………………… dne ……………………… V …………………………… dne ……………………… …………………………… …………………………… Budoucí prodávající Budoucí kupující

Tato smlouva je obecná a je třeba brát v úvahu, že každý případ je individuální a vzorový souhlas nemusí být vhodný pro každý případ. Bezrealitky.cz nenese žádnou odpovědnost za případnou újmu vzniklou použitím tohoto vzoru. Pro odbornou konzultaci kontaktujte naše Centrum služeb.