Smluvní podmínky o zajištění právních a dalších služeb

Aktuální smluvní podmínky právních služeb serveru bezrealitky.cz

1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě:

  1. Smlouvy o zajištění právních služeb uzavřené mezi společností Bezrealitky s.r.o., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Bělehradská 299/132, PSČ , IČO: 27917223, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 126369 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „Bezrealitky.cz“), a Objednatelem;

  2. smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Bezrealitky.cz, jejímž předmětem je zakoupení služby „Nájem“, tedy balíčku ready-made nájemní smlouvy, zpracované online, v souladu s občanským zákoníkem, ale nikoliv na míru anebo s konzultací s advokátem anebo jiné služby uvedené v sekci „Služby“ Serveru <!-- Zde jsou uvedené další služby (fotografování, atp. blíže specifikované na webu bezrealitky.cz (dále jen „Další služby“ anebo též jako „Smlouva“).

 2. Bezrealitky.cz prohlašuje, že je oprávněným provozovatelem a správcem internetového serveru bezrealitky.cz, dostupného na internetové adrese https://www.bezrealitky.cz (dále jen „Server“).

 3. Pro účely těchto Obchodních podmínek mají níže uvedené termíny uváděné s velkým počátečním písmenem následující význam:

  1. Aukce znamená forma zajištění prodeje anebo pronájmu nemovitosti, při níž není předem stanovena kupní cena, resp. cena nájmu, která se určí až během aukce v soutěži několika kupujících (resp. potencionálních nájemců)
  2. Balíček právních služeb má význam dle odstavce 2.2.

  3. Bezrealitky.cz má význam dle odstavce 1.1.

  4. Cena právních služeb - cena Balíčku právních služeb uvedená v Ceníku na Serveru

  5. Cena má význam dle odstavce 8.1. písm. a)

  6. Ceník má význam dle odstavce 8.1. písm. a)

  7. Další služby - má význam dle odstavce 1.1.

  8. Informace o právních službách má význam dle odstavce 3.1. písm. b)

  9. Kontrola uživatele - znamená právo Uživatele zajistit kontrolu údajů jiného Uživatele s jeho výslovným souhlasem, a to prostřednictvím serveru https://www.creditcheck.cz, a to společností Credit Check, s.r.o., IČO: 289 81 243, DIČ: CZ28981243, se sídlem Praha 7 - Holešovice, Dukelských hrdinů 359/21, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 157590, a společností Data PM s.r.o., IČO: 055 96 521, DIČ: CZ05596521, se sídlem Jana Palacha 1552, Zelené Předměstí, Pardubice, PSČ 530 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pod sp. zn. C 38305, a to v Centrální evidenci exekucí, Insolvenčním rejstříku, shody uvedené adresy s adresou ohlašovny městského úřadu

  10. Obecné obchodní podmínky - obecné obchodní podmínky Bezrealitky.cz, které upravující vzájemná práva a povinnosti mezi Bezrealitky.cz a Uživatelem související zejména se založením, provozováním a užíváním Uživatelského účtu

  11. Objednatel - uživatel, který provádí Objednávku právních anebo dalších služeb nebo uzavřel Smlouvu o zajištění právních služeb, Objednatelem se rozumí také Spotřebitel

  12. Objednávka právních služeb má význam dle odstavce 3.1. písm. c)

  13. Osobní údaje - jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, číslo účtu, IP adresa (blíže viz Zásady zpracování osobních údajů)

  14. Poptávka má význam dle odstavce 3.1. písm. a)

  15. Registrace - proces vedoucí k založení Uživatelského účtu (blíže viz Obecné obchodní podmínky)

  16. Sdělení má význam dle odstavce 4.1.

  17. Server - internetový server bezrealitky.cz dostupný na internetové adrese https://www.bezrealitky.cz

  18. Smlouva o zajištění právních služeb má význam dle odstavce 2.1.

  19. Smlouva o poskytování právních služeb má význam dle odstavce 2.1.

  20. Spotřebitel - každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Bezrealitky.cz

  21. Uživatel - osoba, která má zaregistrovaný svůj Uživatelský účet

  22. Uživatelský účet - součást Serveru, která je zpřístupněna právě jednomu Uživateli a je zřízena Registrací a zpřístupněna po zadání uživatelského jména a hesla

  23. Vybraný advokát - advokát, se kterým Bezrealitky.cz uzavřela na základě Smlouvy o zajištění právních služeb Smlouvu o poskytování právních služeb

2. Předmět Smlouvy o zajištění právních služeb

 1. Smlouvou o zajištění právních služeb se Bezrealitky.cz zavazuje uzavřít s Vybraným advokátem ve prospěch Objednatele smlouvu o poskytnutí právních služeb, jejímž předmětem bude poskytnutí právních služeb v rozsahu Balíčku právních služeb dle výběru Objednatele (dále jen „Smlouva o poskytování právních služeb“), a Objednatel se zavazuje zaplatit Bezrealitky.cz Cenu právních služeb.

 2. Balíčkem právních služeb se rozumí soubor právních služeb zejména v oblasti koupě, prodeje a nájmu nemovitých věcí, a to služby „Nájem plus“. Obsah jednotlivých Balíčků právních služeb a jejich ceny sdělí Bezrealitky.cz Objednateli na základě jeho Poptávky.

 3. Cena právních služeb zahrnuje cenu právních služeb v rozsahu vybraného Balíčku právních služeb a odměnu Bezrealitky.cz za zajištění těchto právních služeb. Ustanovení 5.1. není tímto ustanovením dotčeno.

3. Uzavření Smlouvy o zajištění právních služeb

 1. Objednání Balíčku právních služeb provede Objednatel následujícím způsobem:

  1. Krok 1: Poptávku Balíčku právních služeb sdělí Objednatel Bezrealitky.cz prostřednictvím adresy elektronické pošty sluzby@bezrealitky.cz, telefonicky na čísle +420 226 219 939 (dále jen „Poptávka“).

  2. Krok 2: Na základě Poptávky zašle Bezrealitky.cz Objednateli informace o dostupných Balíčcích právních služeb včetně Cen právních služeb, tyto Obchodní podmínky a Obecné obchodní podmínky. Informace podle tohoto odstavce se nepovažuje za nabídku ve smyslu občanského zákoníku („Informace o právních službách“).

  3. Krok 3: Objednatel na základě nabídky provede prostřednictvím adresy elektronické pošty sluzby@bezrealitky.cz, nebo telefonicky na čísle +420 226 219 939 závaznou objednávku Balíčku právních služeb dle vlastního výběru („Objednávka právních služeb“).

 2. Bezrealitky.cz neprodleně po obdržení Objednávky právních služeb toto obdržení Objednateli potvrdí na adresu elektronické pošty, ze které Objednatel provedl Objednávku právních služeb, nebo na adresu elektronické pošty nebo na adresu pro doručování, kterou Objednatel sdělil Bezrealitky.cz při provedení Objednávky právních služeb. Zároveň s potvrzením Objednávky právních služeb zašle Bezrealitky.cz Objednateli údaje potřebné k provedení platby Ceny právních služeb. Potvrzení Objednávky právních služeb podle tohoto odstavce se nepovažuje za akceptaci nabídky ve smyslu občanského zákoníku a tímto okamžikem nevzniká Smlouva o zajištění právních služeb.

 3. Objednávku právních služeb může Objednatel provést také osobně na adrese sídla Bezrealitky.cz.

 4. Smlouva o zajištění právních služeb je uzavřena zaplacením Ceny právních služeb.

 5. Smlouvu o zajištění právních služeb lze uzavřít v českém jazyce.

 6. Smlouva o zajištění právních služeb a všechny její součásti budou uloženy v elektronickém archivu Bezrealitky.cz, přičemž Spotřebitel má k těmto údajům přístup na základě písemné žádosti.

 7. Spotřebitel výslovně souhlasí s plněním Smlouvy o zajištění právních služeb před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy dle § 1829 občanského zákoníku.

 8. Objednatel podle těchto Obchodních podmínek se považuje za Uživatele a vztahují se na něj Obecné obchodní podmínky.

4. Základní práva a povinnosti smluvních stran

 1. Bezrealitky.cz je povinna uzavřít Smlouvu o poskytnutí právních služeb s advokátem do 3 pracovních dnů od uzavření Smlouvy o zajištění právních služeb. Ve stejné lhůtě je Bezrealitky.cz povinna sdělit Objednateli na jeho adresu elektronické pošty identifikační a kontaktní údaje Vybraného advokáta (dále jen „Sdělení“).

 2. Do 2 pracovních dnů od Sdělení bude Objednatel kontaktován Vybraným advokátem, který jej požádá o relevantní informace, které jsou nutné k plnění Smlouvy o poskytování právních služeb Vybraným advokátem.

 3. Objednatel nabývá vůči Vybranému advokátovi přímé právo na plnění Smlouvy o poskytování právních služeb v rozsahu uvedeném v objednaném Balíčku právních služeb a také práva s tímto právem související, včetně práv vyplývajících z neposkytnutí plnění řádně a včas a práv z vadného plnění, a to okamžikem doručení Sdělení.

 4. Za vadu plnění Vybraného advokáta Objednateli se nepovažuje, pokud toto plnění nebude obsahovat údaje, které Objednatel nedodal, ačkoliv o ně byl požádán Vybraným advokátem.

 5. Bezrealitky.cz neodpovídá za splnění Smlouvy o poskytování právních služeb Vybraným advokátem, ani za škodu způsobenou advokátem při poskytování právních služeb. Veškeré nároky vyplývající ze Smlouvy o poskytování právních služeb nebo jejího porušení je Objednatel oprávněn uplatňovat přímo u Vybraného advokáta.

 6. Práva vyplývající z neposkytnutí plnění řádně a včas a práva z vadného plnění uplatněná Objednatelem vůči Vybranému advokátovi se považují za práva uplatněná Bezrealitky.cz.

 7. Objednatel je oprávněn uplatňovat práva vyplývajících z neposkytnutí plnění řádně a včas a práva z vadného plnění Smlouvy o poskytnutí právních služeb vůči Advokátovi prostřednictvím Bezrealitky.cz.

 8. Odstoupí-li Objednatel oprávněně od Smlouvy o poskytování právních služeb uzavřené mezi Bezrealitky.cz a Vybraným advokátem, je oprávněn požadovat po Bezrealitky.cz vrácení Ceny právních služeb.

 9. Objednatel bere na vědomí, že uplatní-li oprávněně slevu z Ceny právních služeb vůči Vybranému advokátovi, pak příslušnou část Ceny právních služeb vrátí Vybraný advokát Bezrealitky.cz a Bezrealitky.cz následně vyplatí bez zbytečného odkladu Cenu právních služeb Objednateli.

 10. Objednatel může dodatečně objednat u Bezrealitky.cz rozšíření objednaného Balíčku právních služeb, a to prostřednictvím komunikačních kanálů uvedených v kontaktních údajích Bezrealitky.cz dle odstavce 8.7.

 11. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5. Platební podmínky

 1. Informace o Balíčcích právních služeb a/nebo Dalších službách včetně jejich cen jsou uvedeny v Informacích o právních službách. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Tímto ustanovením není omezena možnost Bezrealitky.cz uzavřít Smlouvu o zajištění právních služeb za individuálně sjednaných podmínek.

 2. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby a Bezrealitky.cz si neúčtuje žádné další poplatky vyjma smluvní přepravy.

 3. Cenu může Objednatel uhradit Bezrealitky.cz následujícími způsoby:

  1. skrze internetové bankovnictví;
  2. platební kartou prostřednictvím internetové platební brány;
  3. MALL Pay;
  4. bankovním převodem;
  5. složenkou;
  6. skrze službu bezrealitky.cz peněženka.
 4. Bezrealitky.cz si vyhrazuje právo rozhodnout o tom, že některé ze způsobů platby uvedené v odstavci 5.3. nelze použít.

 5. Pokud je Objednateli po odeslání Objednávky právních služeb přidělen variabilní symbol a specifický symbol platby, je Objednatel při úhradě Ceny právních služeb povinen tyto údaje uvést.

 6. Závazek Objednatele uhradit Cenu právních služeb je splněn okamžikem připsání Ceny právních služeb na účet uvedený v informacích dle odstavce 3.2. nebo zaplacením v sídle Bezrealitky.cz.

 7. Případné slevy z Ceny právních služeb poskytnuté ze strany Bezrealitky.cz Objednateli nelze vzájemně kombinovat.

 8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Bezrealitky.cz ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy o zajištění právních služeb Objednateli daňový doklad – fakturu.

6. Vadné plnění Smlouvy o zajištění právních služeb

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění Smlouvy o zajištění právních služeb a/nebo Smlouvy se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).

 2. Bezrealitky.cz plní vadně, zejména

  1. poskytne-li předmět plnění, který nemá stanovené nebo ujednané vlastnosti;

  2. neupozorní-li na vady, které předmět plnění má, ač se při takovém předmětu obvykle nevyskytují;

  3. ujistí-li Objednatele v rozporu se skutečností, že předmět plnění nemá žádné vady.

 3. Je-li vada nápadná a zřejmá již při uzavírání Smlouvy o zajištění právních služeb jde k tíži Objednatele. To neplatí, pokud Bezrealitky.cz vadu lstivě zastřela nebo pokud Objednatele výslovně ujistila, že věc takovou vadu nemá nebo že je vůbec bez vad.

 4. Objednatel může právo z vadného plnění uplatnit u soudu (případně u rozhodčího soudu stanoví-li tak Obecné obchodní podmínky nebo tyto Obchodní podmínky), vytkl-li vadu Bezrealitky.cz bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost předmět plnění zkontrolovat a vadu zjistit, a to buď označením vady, nebo oznámením, jak se projevuje. Vadu lze vytknout do šesti měsíců od převzetí předmětu plnění.

 5. Vytkl-li Objednatel vůči Bezrealitky.cz vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou Objednatel nemůže vadný předmět plnění užívat.

 6. Je-li vada odstranitelná, může se Objednatel domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z Ceny právních služeb. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět plnění řádně užívat, může Objednatel buď odstoupit od Smlouvy o zajištění právních služeb, anebo se domáhat přiměřené slevy z Ceny právních služeb.

 7. Právo z vadného plnění nevylučuje právo na náhradu škody; čeho však lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění, toho se nelze domáhat z jiného právního důvodu.

7. Odstoupení od Smlouvy o zajištění právních služeb

 1. Je-li s odstoupením od Smlouvy o zajištění právních služeb spojena povinnost vrátit Objednateli peněžní prostředky, vrátí je Bezrealitky.cz stejným způsobem, jakým jí byly poskytnuty.

 2. Pokud se společně s objednaným plněním poskytuje i dárek, je darovací smlouva mezi Objednatelem a Bezrealitky.cz uzavřena s rozvazovací podmínkou, že v případě odstoupení od Smlouvy o zajištění právních služeb kteroukoli smluvní stranou pozbývá darovací smlouva účinnosti a Objednatel je povinen poskytnutý dárek vrátit.

 3. Objednatel, který je Spotřebitelem, má právo odstoupit od Smlouvy o zajištění právních služeb ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření Smlouvy o zajištění právních služeb.

 4. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit od Smlouvy o zajištění právních služeb, jestliže byla splněna s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty k odstoupení. Spotřebitel výslovně souhlasí, aby s plněním podle Smlouvy o zajištění právních služeb bylo započato ihned po uzavření Smlouvy o zajištění právních služeb.

 5. Pro odstoupení od Smlouvy o zajištění právních služeb může Spotřebitel využít vzorový formulář poskytnutý Bezrealitky.cz, který tvoří přílohu těchto Obchodních podmínek. Odstoupení lze provést odesláním formuláře na adresu elektronické pošty Bezrealitky.cz, přičemž přijetí tohoto formuláře bude Spotřebiteli bezprostředně v textové podobě potvrzeno.

 6. Do 14 dnů od odstoupení vrátí Bezrealitky.cz Spotřebiteli všechny peněžní prostředky, které od něj přijala, a to včetně nákladů na dodání odpovídajících nejlevnějšímu nabízenému způsobu. Spotřebitel souhlasí s tím, že peněžní prostředky budou vráceny stejným způsobem, jakým byly poskytnuty.

 7. V případě, že Spotřebitel odstoupí od Smlouvy o zajištění právních služeb, jejíž plnění již začalo, je povinen uhradit Bezrealitky.cz poměrnou část Ceny právních služeb.

8. Další služby

 1. Objednání Dalších služeb provede Objednatel následujícím způsobem:

  1. Krok 1: Poptávku Dalších služeb sdělí Objednatel Bezrealitky.cz prostřednictvím centra služeb uvedeného na Serveru, kde je uvedena nabídka Dalších služeb, včetně ceny, podmínek a trvání poskytování Dalších služeb (dále jen „Cena“), která je dostupná a zveřejněná na Serveru v podsložce Služby (dále jen „Ceník“). nebude-li na Serveru uvedeno jinak (např. v případě Aukce). 

  2. Krok 2: Objednatel uhradí Cenu jedním z dostupných prostředků zveřejněných na Serveru, to je buď bezhotovostním převodem, online platební anebo kreditní kartou, poštovní složenkou. Smlouva je uzavřena zaplacením Ceny. Neprodleně po uzavření smlouvy a nabytí její účinnosti je Bezrealitky.cz povinna zaslat Objednateli zakoupené Další služby.

  3. Krok 3: Bezprostředně po uzavření příslušné Smlouvy zpřístupní Bezrealitky.cz Objednateli generátor Dalších služeb, prostřednictvím kterého bude Objednatel oprávněn Další služby, tj. nájemní smlouvu upravit a doplnit dle svých představ a požadavků a následně stáhnout ve formátu MS Word, anebo vytisknout.

 2. Objednatel bere na vědomí, že:

  1. Ustanovení čl. 3 odst. 3 až 8, čl. 4 odst. 4, 5, 10 a 11, čl. 5 odst. 2 až 8, čl. 6 a čl. 7 těchto Obchodních podmínek se použijí obdobně i pro Další služby a Smlouvu, není-li v těchto Obchodních podmínkách stanoveno jinak, a/nebo není-li to v rozporu s účelem Smlouvy;

  2. Na základě Smlouvy zakoupí ready-made nájemní smlouvu, která obsahuje podstatné náležitosti stanovené občanským zákoníkem pro nájemní smlouvy, a další práva a povinnosti, směřující k ochraně práv a zájmů pronajímatele; a že tuto nájemní smlouvu a/nebo jakoukoliv její část může Objednatel dále jakkoliv upravit, rozpracovat, dopracovat, zkrátit, a/nebo smazat;

  3. předmětem Smlouvy není jakákoliv konzultace nebo služba Advokáta, nebude-li Objednatelem a Bezrealitky.cz sjednáno výslovně jinak;

  4. Bezrealitky.cz nenese žádnou odpovědnost za Další služby, resp. nájemní smlouvu a vady, které mohou Objednateli vzniknout jejím uzavřením a/nebo upravením či jinou obdobnou manipulací,

  5. v případě zakoupení příslušné Další služby, konkrétně pak Kontroly uživatele, má možnost provést Kontrolu uživatele pod podmínkou, že Uživatel předem vyslovil souhlas s provedením (své) Kontroly uživatele a Uživatel uhradil za Kontrolu uživatele cenu uvedenou v Ceníku na Serveru.

 3. Uživatel, jenž souhlasil se svou Kontroly osoby bere na vědomí, že jakýkoliv údaj zjištěný v průběhu Kontroly osoby, bude dostupný druhému Uživateli, jenž si Kontrolu osoby řádně objednal a zaplatil, pouze v obecné rovině, tzn., že Uživatel nebude mít konkrétní informace k případné exekuci, insolvenci, atp. druhého Uživatele, jehož se Kontrola osoby týkala;

9. Ostatní a závěrečná ujednání

 1. Bezrealitky.cz se zavazuje nakládat s osobními údaji Objednatele v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a Zásadami zpracování osobních údajů.

 2. Tyto Obchodní podmínky a Obecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o zajištění právních služeb.

 3. Smlouvu o zajištění právních služeb lze měnit jen písemnými po sobě jdoucími číslovanými dodatky podepsanými oběma stranami.

 4. Ustanovení § 2435, § 2436, § 2443 a ustanovení § 2455 až § 2470 občanského zákoníku se nepoužijí.

 5. Dojde-li mezi stranami Smlouvy o zajištění právních služeb ke sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Spotřebitel oprávněn podat k České obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách www.coi.cz.

 6. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 16. 4. 2019 a v plném rozsahu nahrazují Obchodní podmínky ze dne 25. 5. 2019.

 7. Vzhledem k tomu, že se trh služeb poskytovaných Bezrealitky.cz neustále vyvíjí, bere Objednatel a Uživatel na vědomí, že tyto Obchodní podmínky, Zvláštní obchodní podmínky, a/nebo Ceník, mohou být v přiměřeném rozsahu jednostranně změněny, doplňovány anebo zrušeny (dále jen „Jednostranná změna“). Bezrealitky.cz jsou povinny informovat Objednatele anebo Uživatele o Jednostranné změně dotčených dokumentů a/nebo podmínek poskytování služeb nejméně 1 měsíc před nabytím účinnosti změny, a to buď prostřednictvím Serveru, zprávy zaslané do Uživatelského účtu a/nebo jinou vhodnou a dostupnou formou. V případě, že Objednatel a/nebo Uživatel nesouhlasí s Jednostrannou změnou dotčených dokumentů a/nebo podmínek poskytování služeb, může vypovědět příslušnou smlouvu uzavřenou s Bezrealitky.cz, a to ve lhůtě do dne nabytí účinnosti Jednostranné změny. Účinnost předmětné smlouvy v takovém případě končí dnem doručení výpovědi Bezrealitky.cz. Takto provedenou výpověď je možné adresovat Bezrealitky.cz buď na adresu Bezrealitky.cz určenou v těchto Obchodních podmínkách pro doručování, anebo na e-mail: info@bezrealitky.cz. Pokud nebude ve stanovené lhůtě doručena Bezrealitky.cz výpověď Smlouvy, má se za to, že dotčená osoba s Jednostrannou změnou bez výhrad souhlasí. Právo výpovědi předmětné smlouvy za stanovených podmínek při Jednostranné výpovědi však nevznikne v případě, kdy došlo k Jednostranné změně v důsledku změny závazných právních předpisů, a/nebo rozhodnutí orgánu veřejné správy.

 8. Kontaktní údaje Bezrealitky.cz:

Adresa pro doručování a sídlo společnosti: Bezrealitky s.r.o., Bělehradská 299/132, Praha 2-Vinohrady 120 00 

Datová schránka: dsaun9n

Adresa elektronické pošty: info@bezrealitky.cz

Telefon: +420 226 227 522