Zdá se, že došlo k problému s připojením nebo na serveru dochází k údržbě. Funkce webu může být omezena.

Obchodní podmínky o zajištění služby KOMFORT, EXPRES, HYPOTÉKA a právních a dalších služeb

Aktuální obchodní podmínky dalších služeb serveru Bezrealitky

1. Úvodní ustanovení   

I. Tyto obchodní podmínky o zajištění služby KOMFORT, EXPRES, HYPOTÉKA, NEMO REPORT a právních a dalších služeb (dále jen „Obchodní podmínky dalších služeb“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě:  

 1. Smlouvy o zajištění právních služeb uzavřené mezi společností MAXIMA REALITY, s.r.o., se sídlem Revoluční 655/1, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 251 49 610, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 53747 vedenou u Městského soudu v Praze, a Objednatelem; 

 2. Smlouvy o zajištění asistovaného prodeje nemovitosti KOMFORT, uzavřené mezi společností Bezrealitky a Objednatelem; 

 3. Objednávky služby EXPRES učiněné Objednatelem společnosti Bezrealitky na odkup nemovitosti, a případně také smluv uzavřených v návaznosti na tuto objednávku mezi Objednatelem a společností ze Skupiny Bezrealitky, 

 4. Objednávky služby HYPOTÉKA učiněné Objednatelem společnosti Bezrealitky a případně také smluv uzavřených v návaznosti na tuto objednávku mezi Objednatele a společností MMVB Residential s.r.o., se sídlem Příčná 1892/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 140 29 294, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 359156 vedenou u Městského soudu v Praze;

 5. Objednávka služby NEMO report učiněné Objednatelem společnosti Bezrealitky a případně také smluv uzavřených v návaznosti na tuto objednávku mezi Objednatelem a společností NEMO Report s.r.o., se sídlem Náměstí Přemyslovců 14/11, 288 02 Nymburk, IČO: 089 76 031, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 328566 vedenou u Městského soudu v Praze; 

 6. smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Bezrealitky, jejímž předmětem je zakoupení služby „Nájem“, tedy balíčku ready-made nájemní smlouvy, zpracované online, v souladu s občanským zákoníkem, ale nikoliv na míru anebo s konzultací s advokátem;  

 7. smlouvy uzavřené odesláním formuláře na Serveru mezi Objednatelem a Bezrealitky, jejímž předmětem je zakoupení Služby Ověření bezdlužnosti nájemce,  

 8. smlouvy o poskytnutí jiné služby uvedené v sekci „Služby“ Serveru <!-- Zde jsou uvedené další služby (fotografování, atp. blíže specifikované na webu Bezrealitky),   

                    (dále jen „Další služby“).   
II. Bezrealitky prohlašuje, že je oprávněným provozovatelem a správcem internetového serveru Bezrealitky, dostupného na internetové adrese https://www.bezrealitky.cz/   
 
III. Pro účely těchto Obchodních podmínek dalších služeb mají níže uvedené termíny uváděné s velkým počátečním písmenem následující význam:  

 1. Asistent prodeje – profesně způsobilý dodavatel, se kterým má s MAXIMA REALITY, s.r.o. uzavřenou smlouvu o zprostředkování služby KOMFORT, nebo subdodavatel takového dodavatele 

 2. Balíček právních služeb – právní služby specifikované v čl. 2. odst. 2. těchto Obchodních podmínek dalších služeb 

 3. Bezrealitky– společnost Bezrealitky s.r.o., IČO: 08 063 168, se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00, příp. jakýkoli její subdodavatel služeb zastupující danou společnost při poskytování Dalších služeb 

 4. Cena právních služeb – cena Balíčku právních služeb uvedená v Ceníku na Serveru 

 5. Cena– cena Dalších služeb dle čl. 13. odst. 1. písm. a) těchto Obchodních podmínek dalších služeb 

 6. Ceník – ceník Dalších služeb dle čl. 13. odst. 1. písm. a) těchto Obchodních podmínek dalších služeb 

 7. Další služby – služby uvedené v čl. 1. těchto Obchodních podmínek dalších služeb 

 8. Informace o službách – informace popsané v čl. 3. odst. 1., písm. b), čl. 13 odst. 1 písm. b) těchto Obchodních podmínek dalších služeb 

 9. Skupina Bezrealitky– všechny společnosti, v nichž má přímou či nepřímou majetkovou účast mateřská společnost Bezrealitky, společnost European Housing Services s.r.o., IČO: 078 14 496; tyto osoby se mohou v průběhu doby měnit 

 10. Služba EXPRES – odkup nemovitosti Objednatele společností ze Skupiny Bezrealitky 

 11. Služba KOMFORT– zajištění služby asistovaného prodeje spočívající v realitním zprostředkování ve smyslu zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování, a s tím související poskytnutí komplexních služeb souvisejících s nabídkou, převodem a předáním nemovitosti 

 12. Služba HYPOTÉKA – zajištění služby finančního poradenství spočívající v nabídce hypotečního úvěru a dalších finančních produktů k tomu způsobilým dodavatelem, tj. společností MMVB Residential s.r.o., případně subdodavatelem tohoto dodavatele 

 13. Služba NEMO report– zajištění služby spočívající ve tvorbě přehledu o předem definovaných informacích o konkrétní nemovitosti (bytu)

 14. Služba Ověření bezdlužnosti nájemce– služba zajištění kontroly údajů Uživatele zpravidla v Centrální evidenci exekucí, Insolvenčním rejstříku, Rejstříku adres obecních a městských úřadů, Seznamu spolehlivých plátců DPH, Evidenci neplatných dokladů a Databázi hledaných osob PČR, objednávaná prostřednictvím online portálu dostupného na Serveru s výslovným souhlasem kontrolovaného Uživatele. Seznam databází, v nichž je Uživatel kontrolován, se může v průběhu času měnit.

 15. Obchodní podmínky– obchodní podmínky serveru Bezrealitky, které upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Bezrealitky a třetími osobami využívající služby Serveru, zejména práva a povinnosti související se založením, provozováním a užíváním Účtu 

 16. Objednatel – uživatel, který učinil Poptávku EXPRES, Poptávku KOMFORT, Poptávku HYPOTÉKA, Poptávku NEMO report, Objednávku právních anebo dalších služeb, objednal Službu Ověření bezdlužnosti nájemce nebo uzavřel Smlouvu o zajištění právních služeb, Smlouvu o poskytování služby asistovaného prodeje KOMFORT; Objednatelem se rozumí také Spotřebitel 

 17. Objednávka právních služeb – viz čl. 3. odst. 1. písm. c) těchto Obchodních podmínek dalších služeb 

 18. Osobní údaje – může se jednat o jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, číslo účtu, IP adresa a další (blíže viz Zásady zpracování osobních údajů) 

 19. Poptávka právních služeb– viz čl. 3. odst. 1. písm. a) těchto Obchodních podmínek dalších služeb 

 20. Poptávka KOMFORT – viz čl. 8. odst. 3. těchto Obchodních podmínek dalších služeb 

 21. Poptávka EXPRES – viz čl. 9. odst. 2. těchto Obchodních podmínek dalších služeb

 22. Poptávka HYPOTÉKA – viz čl. 10. odst. 3. těchto Obchodních podmínek dalších služeb 

 23. Poptávka NEMO report– viz čl. 11. odst. 3. těchto Obchodních podmínek dalších služeb 

 24. Registrace – proces vedoucí k  založení Účtu (blíže viz Obchodní podmínky) 

 25. Sdělení– viz čl. 4. odst. 1. těchto Obchodních podmínek dalších služeb 

 26. Server – internetový server Bezrealitky dostupný na internetové adrese https://www.bezrealitky.cz

 27. Služby– právní služby, služba KOMFORT, služba EXPRES, služba HYPOTÉKA, služba NEMO report, Služba Ověření bezdlužnosti nájemce a Další služby 

 28. Smlouva – smlouva o zajištění Služeb, 

 29. Smlouva o zajištění právních služeb– viz čl. 2. odst. 1. těchto Obchodních podmínek dalších služeb 

 30. Smlouva o poskytování právních služeb – viz čl. 2. odst. 1. těchto Obchodních podmínek dalších služeb 

 31. Smlouva poskytování služby asistovaného prodeje KOMFORT -  viz čl. 8. odst. 2. těchto Obchodních podmínek dalších služeb 

 32. Spotřebitel – každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Bezrealitky 

 33. Uživatel – osoba, která má zaregistrovaný svůj Účet, případně využívá Služeb či Serveru 

 34. Účet – součást Serveru, která je zpřístupněna právě jednomu Uživateli a je zřízena Registrací a zpřístupněna po zadání uživatelského jména a hesla 

 35. Vybraný advokát – advokát, se kterým Bezrealitky uzavřela na základě Smlouvy o zajištění právních služeb Smlouvu o poskytování právních služeb 

2. Předmět Smlouvy o zajištění právních služeb   

 1. Smlouvou o zajištění právních služeb se Bezrealitky zavazuje uzavřít s Vybraným advokátem ve prospěch Objednatele smlouvu o poskytnutí právních služeb, jejímž předmětem bude poskytnutí právních služeb v rozsahu Balíčku právních služeb dle výběru Objednatele (dále jen „Smlouva o poskytování právních služeb“), a Objednatel se zavazuje zaplatit Bezrealitky Cenu právních služeb.   

 2. Balíčkem právních služeb se rozumí soubor právních služeb zejména v oblasti koupě, prodeje a nájmu nemovitých věcí, a to služby „Nájem plus“. Obsah jednotlivých Balíčků právních služeb a jejich ceny jsou uvedeny na Serveru.   

 3. Cena právních služeb zahrnuje cenu právních služeb v rozsahu vybraného Balíčku právních služeb a odměnu Bezrealitky za zajištění těchto právních služeb. Ustanovení čl. 5. odst. 1. těchto Obchodních podmínek dalších služeb není tímto ustanovením dotčeno.    

3. Uzavření Smlouvy o zajištění právních služeb   

 1. Objednání Balíčku právních služeb provede Objednatel následujícím způsobem:    
  a)   Krok 1: Poptávku Balíčku právních služeb sdělí Objednatel Bezrealitky prostřednictvím elektronické adresy sluzby@bezrealitky.cz, příp. telefonicky na čísle +420 226 219 939 (dále jen „Poptávka právních služeb“).   
  b)   Krok 2: Na základě Poptávky zašle Bezrealitky Objednateli informace o dostupných Balíčcích právních služeb včetně Cen právních služeb, tyto Obchodní podmínky dalších služeb a Obchodní podmínky. Informace podle tohoto odstavce se nepovažuje za nabídku ve smyslu občanského zákoníku.    
  c)   Krok 3: Objednatel na základě nabídky provede prostřednictvím elektronické adresy sluzby@bezrealitky.cz, nebo telefonicky na čísle +420 226 219 939 závaznou objednávku Balíčku právních služeb dle vlastního výběru („Objednávka právních služeb“). 

 2. Bezrealitky neprodleně po obdržení Objednávky právních služeb toto obdržení Objednateli potvrdí na adresu elektronické pošty, ze které Objednatel provedl Objednávku právních služeb, nebo na elektronickou adresu nebo na adresu pro doručování, kterou Objednatel sdělil Bezrealitky při provedení Objednávky právních služeb. Zároveň s potvrzením Objednávky právních služeb zašle Bezrealitky Objednateli údaje potřebné k provedení platby Ceny právních služeb. Potvrzení Objednávky právních služeb podle tohoto odstavce se nepovažuje za akceptaci nabídky ve smyslu občanského zákoníku a tímto okamžikem nevzniká Smlouva o zajištění právních služeb.

 3. Smlouva o zajištění právních služeb je uzavřena zaplacením Ceny právních služeb. 

 4. Smlouvu o zajištění právních služeb lze uzavřít v českém jazyce. 

 5. Smlouva o zajištění právních služeb a všechny její součásti budou uloženy v elektronickém archivu Bezrealitky, přičemž Uživatel má k těmto údajům přístup na základě písemné žádosti. 

 6. Spotřebitel výslovně souhlasí s plněním Smlouvy o zajištění právních služeb před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy dle § 1829 občanského zákoníku.   

4. Základní práva a povinnosti smluvních stran při zajištění právních služeb    

 1. Bezrealitky je povinna uzavřít Smlouvu o poskytnutí právních služeb s advokátem, a to do 3 pracovních dnů od uzavření Smlouvy o zajištění právních služeb. Ve stejné lhůtě je Bezrealitky povinna sdělit Objednateli na jeho elektronickou adresu identifikační a kontaktní údaje Vybraného advokáta (dále jen „Sdělení“).  

 2. Do 2 pracovních dnů od Sdělení bude Objednatel kontaktován Vybraným advokátem, který jej požádá o relevantní informace, které jsou nutné k plnění Smlouvy o poskytování právních služeb Vybraným advokátem.  

 3. Objednatel nabývá vůči Vybranému advokátovi přímé právo na plnění Smlouvy o poskytování právních služeb v rozsahu uvedeném v objednaném Balíčku právních služeb a také práva s tímto právem související, včetně práv vyplývajících z neposkytnutí plnění řádně a včas a práv z vadného plnění, a to okamžikem doručení Sdělení.

 4. Za vadu plnění Vybraného advokáta Objednateli se nepovažuje, pokud toto plnění nebude obsahovat údaje, které Objednatel nedodal, ačkoliv o ně byl požádán Vybraným advokátem.  

 5. Bezrealitky neodpovídá za splnění Smlouvy o poskytování právních služeb Vybraným advokátem, ani za škodu způsobenou advokátem při poskytování právních služeb. Veškeré nároky vyplývající ze Smlouvy o poskytování právních služeb nebo jejího porušení je Objednatel oprávněn uplatňovat přímo u Vybraného advokáta.  

 6. Práva vyplývající z neposkytnutí plnění řádně a včas a práva z vadného plnění uplatněná Objednatelem vůči Vybranému advokátovi se považují za práva uplatněná Bezrealitky.  

 7. Objednatel je oprávněn uplatňovat práva vyplývajících z neposkytnutí plnění řádně a včas a práva z vadného plnění Smlouvy o poskytnutí právních služeb vůči Advokátovi prostřednictvím Bezrealitky.  

 8. Odstoupí-li Objednatel oprávněně od Smlouvy o poskytování právních služeb uzavřené mezi Bezrealitky a Vybraným advokátem, je oprávněn požadovat po Bezrealitky vrácení Ceny právních služeb.  

 9. Objednatel bere na vědomí, že uplatní-li oprávněně slevu z Ceny právních služeb vůči Vybranému advokátovi, pak příslušnou část Ceny právních služeb vrátí Vybraný advokát Bezrealitky a Bezrealitky následně vyplatí bez zbytečného odkladu Cenu právních služeb Objednateli.  

 10. Objednatel může dodatečně objednat u Bezrealitky rozšíření objednaného Balíčku právních služeb, a to prostřednictvím komunikačních kanálů uvedených v kontaktních údajích Bezrealitky.  

5. Platební podmínky při objednávání služeb   

 1. Informace o Balíčcích právních služeb, cenách služby KOMFORT, podmínkách služby EXPRES, služby HYPOTÉKA a/nebo Dalších služeb jsou uvedeny v Informacích o službách. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Tímto ustanovením není omezena možnost Bezrealitky uzavřít s Uživatelem Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 2. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby a Bezrealitky si neúčtuje žádné další poplatky vyjma případné smluvní přepravy. 

 3. Cenu může Objednatel uhradit Bezrealitky následujícími způsoby: 
  1. skrze internetové bankovnictví; 
  2. platební kartou prostřednictvím internetové platební brány; 
  3. bankovním převodem; 
  4. skrze službu Bezrealitky peněženka;
  5. prostřednictvím elektronického platebního systému Google Pay;
  6. prostřednictvím elektronického platebního systému Apple Pay. 

 4. Bezrealitky si vyhrazuje právo rozhodnout o tom, že některé ze způsobů platby uvedené v odstavci 3 tohoto článku nelze pro konkrétní případ použít. 

 5. Pokud je Objednateli po odeslání Objednávky služeb přidělen variabilní symbol a specifický symbol platby, je Objednatel při úhradě Ceny služeb povinen tyto údaje uvést pro ztotožnění platby.  

 6. Závazek Objednatele uhradit Cenu služeb je splněn okamžikem připsání Ceny služeb na účet uvedený ve smlouvě o poskytování dané služby (je-li), uvedený v Informacích o službách.  

 7. Případné slevy z Ceny služeb poskytnuté ze strany Bezrealitky Objednateli nelze vzájemně kombinovat.  

 8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Bezrealitky ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy o zajištění právních služeb/služby KOMFORT/ Dalších služeb Objednateli daňový doklad – fakturu.  

6. Vadné plnění Smlouvy o zajištění právních služeb  

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění Smlouvy o zajištění právních služeb se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).

 2. Bezrealitky plní vadně, zejména
  1. poskytne-li předmět plnění, který nemá stanovené nebo ujednané vlastnosti;  
  2. neupozorní-li na vady, které předmět plnění má, ač se při takovém předmětu obvykle nevyskytují; 
  3. ujistí-li Objednatele v rozporu se skutečností, že předmět plnění nemá žádné vady.  

 3. Je-li vada nápadná a zřejmá již při uzavírání Smlouvy o zajištění právních služeb jde k tíži Objednatele. To neplatí, pokud Bezrealitky vadu lstivě zastřela nebo pokud Objednatele výslovně ujistila, že věc takovou vadu nemá nebo že je vůbec bez vad.  

 4. Objednatel může právo z vadného plnění uplatnit u soudu (případně u rozhodčího soudu stanoví-li tak Obchodní podmínky nebo tyto Obchodní podmínky dalších služeb), vytkl-li vadu Bezrealitky bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost předmět plnění zkontrolovat a vadu zjistit, a to buď označením vady, nebo oznámením, jak se projevuje. Vadu lze vytknout do šesti měsíců od převzetí předmětu plnění.  

 5. Vytkl-li Objednatel vůči Bezrealitky vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou Objednatel nemůže vadný předmět plnění užívat.  

 6. Je-li vada odstranitelná, může se Objednatel domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z Ceny právních služeb. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět plnění řádně užívat, může Objednatel buď odstoupit od Smlouvy o zajištění právních služeb, anebo se domáhat přiměřené slevy z Ceny právních služeb.  

 7. Právo z vadného plnění nevylučuje právo na náhradu škody; čeho však lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění, toho se nelze domáhat z jiného právního důvodu.   

7. Odstoupení od Smlouvy   

 1. Objednatel, který je Spotřebitelem, má právo odstoupit od Smlouvy o zajištění Služeb ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření Smlouvy o zajištění Služeb.  

 2. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit od Smlouvy o zajištění Služeb, jestliže byla splněna s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty k odstoupení. Spotřebitel výslovně souhlasí, aby s plněním podle Smlouvy o zajištění Služeb bylo započato ihned po uzavření Smlouvy o zajištění Služeb.  

 3. Pro odstoupení od Smlouvy může Spotřebitel využít vzorový formulář poskytnutý Bezrealitky, který tvoří je uložen na Serveru pod tímto odkazem: https://docs.google.com/document/d/13iW4WfnGBJhKr4AmDzpUqs-1u2XekLoAmlPDRBptD5U/edit. Odstoupení lze provést odesláním formuláře na adresu Bezrealitky (také emailovou), přičemž přijetí tohoto formuláře bude Spotřebiteli bezprostředně v textové podobě potvrzeno.  

 4. Do 14 dnů od odstoupení vrátí Bezrealitky Spotřebiteli všechny peněžní prostředky, které od něj přijala, a to včetně nákladů na dodání odpovídajících nejlevnějšímu nabízenému způsobu. Spotřebitel souhlasí s tím, že peněžní prostředky budou vráceny stejným způsobem, jakým byly poskytnuty.  

 5. V případě, že Spotřebitel odstoupí od Smlouvy o zajištění Služeb, jejíž plnění již začalo, je povinen uhradit Bezrealitky poměrnou část Ceny služeb. V případě, kdy je poskytnutí dané služby spojeno s řádným a včasným poskytnutím nezbytně nutné součinnosti Spotřebitele (např. s účastí Spotřebitele na smluveném termínu) a kdy Spotřebitel neposkytne Bezrealitky řádně a včas veškerou nezbytně nutnou součinnost anebo nezruší termín schůzky za účelem poskytnutí objednané služby ve lhůtě alespoň 24 hodin před sjednaným termínem, vzniká nárok Bezrealitky na úhradu 100 % sjednané Ceny.  

8. Služba KOMFORT   

 1. Služba KOMFORT je realitním zprostředkováním a spočívá v zajištění komplexní asistence při prodeji nemovitosti Objednatele, a to prostřednictvím kvalifikovaného Asistenta prodeje, který je s MAXIMA REALITY, s.r.o ve smluvním vztahu.  

 2. Za účelem čerpání služby KOMFORT smluvní strany uzavřou separátní písemnou smlouvu (dále jen „Smlouva poskytování služby asistovaného prodeje KOMFORT“).  

 3. Objednání služby KOMFORT provede Objednatel následujícím způsobem:
  Krok 1:poptávku služby KOMFORT sdělí Objednatel Bezrealitky prostřednictvím (i) webového formuláře na adrese https://www.Bezrealitky.cz/centrum-sluzeb/prodej-komfort, (ii) elektronické adresy klientsky.servis@bezrealitky.cz, (iii) telefonicky na čísle +420 800 444 411, nebo (iv) chatem na webových stránkách https://www.Bezrealitky.cz/centrum-sluzeb/prodej-komfort (dále jen „Poptávka KOMFORT“).  
  Krok 2: Na základě Poptávky KOMFORT bude MAXIMA REALITY, s.r.o Objednatele kontaktovat za účelem uzavření Smlouvy o zajištění služby KOMFORT a zjištění rozsahu požadovaných služeb a současně mu poskytne veškeré informace související s poskytováním služby KOMFORT.  

 4. Spotřebitel výslovně souhlasí s plněním Smlouvy poskytování služby asistovaného prodeje KOMFORT před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy dle § 1829 občanského zákoníku. 

9. Služba EXPRES   

 1. Služba EXPRES spočívá okamžitém v odkupu Nemovitosti Objednatele společností ze Skupiny Bezrealitky za podmínek, které budou mezi smluvními stranami individuálně sjednané a za cenu až ve výši 90 % odhadní ceny dané nemovitosti. 

 2. Objednání služby EXPRES provede Objednatel následujícím způsobem:  
  Krok 1: poptávku služby EXPRES sdělí Objednatel Bezrealitky prostřednictvím (i) webového formuláře na adrese https://www.Bezrealitky.cz/centrum-sluzeb/prodej-expres (ii) elektronické adresy klientsky.servis@bezrealitky.cz, (iii) telefonicky na čísle +420 800 444 411, nebo (iv) chatem na webových stránkách https://www.Bezrealitky.cz/centrum-sluzeb/prodej-expres (dále jen „Poptávka EXPRES“).  
  Krok 2:Na základě Poptávky EXPRES bude Bezrealitky Objednatele kontaktovat za účelem uzavření zjištění požadavků Uživatele, rozsahu požadovaných služeb a případným následným uzavřením příslušné smlouvy či smluv (převodní, úschovní apod.), a současně mu poskytne veškeré informace související s poskytováním služby EXPRES.   

10. Služba Hypotéka   

 1. Služba HYPOTÉKA je finančním poradenstvím a spočívá v zajištění komplexního poradenství při financování koupě nemovitosti Objednatelem, a to prostřednictvím společnosti MMVB Residential s.r.o., případně subdodavatele této společnosti.

 2. Za účelem čerpání služby HYPOTÉKA smluvní strany následně uzavřou separátní písemnou smlouvu. 

 3. Objednání služby HYPOTÉKA provede Objednatel následujícím způsobem:  
  Krok 1:poptávku služby HYPOTÉKA sdělí Objednatel Bezrealitky prostřednictvím webového formuláře na adrese https://www.bezrealitky.cz/centrum-sluzeb/bezrealitky-hypoteka , (dále jen „Poptávka HYPOTÉKA“).  
  Krok 2:Na základě Poptávky HYPOTÉKA MMVB Residential s.r.o. Objednatele kontaktovat za účelem uzavření samostatné smlouvy a zjištění rozsahu požadovaných služeb a současně mu poskytne veškeré informace související s poskytováním služby HYPOTÉKA.  

 4. Spotřebitel výslovně souhlasí s plněním samostatné smlouvy uzavřené na základě Poptávky HYPOTÉKA před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy dle § 1829 občanského zákoníku.   

11. Služba NEMO report   

 1. Služba NEMO report spočívá ve tvorbě přehledu o předem definovaných informacích o konkrétní nemovitosti (bytu), a to prostřednictvím společnosti NEMO report s.r.o. 

 2. Za účelem čerpání služby NEMO report smluvní strany následně uzavřou separátní smlouvu.  

 3. Objednání služby NEMO report provede Objednatel následujícím způsobem:  
  Krok 1:poptávku služby NEMO report sdělí Objednatel Bezrealitky v detailu inzerce konkrétní nemovitosti (bytu), (dále jen „Poptávka NEMO report“).  
  Krok 2:Na základě Poptávky NEMO report bude NEMO report s.r.o. Objednatele kontaktovat za účelem uzavření samostatné smlouvy a současně mu poskytne veškeré informace související s poskytováním služby NEMO report.  

 4. Spotřebitel výslovně souhlasí s plněním samostatné smlouvy uzavřené na základě Poptávky NEMO report před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy dle § 1829 občanského zákoníku.   

12. Služba Ověření bezdlužnosti nájemce  

 1. Služba Ověření bezdlužnosti nájemce spočívá v ověření údajů Objednatele či jiného Uživatele s   výslovným souhlasem kontrolovaného Uživatele. Souhlas Uživatele, jehož údaje jsou ověřovány, je povinen zajistit Objednatel, který o ověření tohoto Uživatele žádá, a tento souhlas na žádost Bezrealitky kdykoli doložit.

 2. Objednatel odpovídá za zajištění souhlasu jiného Uživatele, s jehož osobními údaji Objednatel nakládá při realizaci služby Ověření bezdlužnosti nájemce.

 3. Ověření bezdlužnosti nájemce Bezrealitky poskytuje prostřednictvím svého subdodavatele, společnosti NEMO report s.r.o.

 4. Za účelem čerpání služby Ověření bezdlužnosti nájemce, Objednatel objedná u Bezrealitky tuto službu zadáním potřebných údajů do formuláře na Serveru. Uživateli je následně doručena požadovaná zpráva o Ověření bezdlužnosti nájemce na Účet Objednatele.   

13. Další služby    

 1. Objednání Dalších služeb provede Objednatel následujícím způsobem:  
  a)    Krok 1: Poptávku Dalších služeb sdělí Objednatel Bezrealitky prostřednictvím centra služeb uvedeného na Serveru, kde je uvedena nabídka Dalších služeb, včetně ceny, podmínek a trvání poskytování Dalších služeb (dále jen „Cena“), která je dostupná a zveřejněná na Serveru v podsložce Služby (dále jen „Ceník“), nebude-li na Serveru uvedeno jinak.    
   
  b) Krok 2: Objednatel uhradí Cenu jedním z dostupných prostředků zveřejněných na Serveru, to je buď bezhotovostním převodem, online platební anebo kreditní kartou. Smlouva je uzavřena zaplacením Ceny. Neprodleně po uzavření smlouvy a nabytí její účinnosti je Bezrealitky povinna poskytnout Objednateli Další služby.    
   
  c)    Krok 3: Bezprostředně po uzavření příslušné Smlouvy zpřístupní Bezrealitky Objednateli generátor Dalších služeb, prostřednictvím kterého bude Objednatel oprávněn Další služby, tj. nájemní smlouvu upravit a doplnit dle svých představ a požadavků a následně stáhnout ve formátu MS Word, anebo vytisknout.

 2. Objednatel bere na vědomí, že: 
  a)    Ustanovení čl. 3 odst. 3 až 8, čl. 4 odst. 4, 5, 9 a 10, čl. 5, čl. 6 a čl. 7 těchto Obchodních podmínek dalších služeb se použijí obdobně i pro Další služby a Smlouvu, není-li v těchto Obchodních podmínkách dalších služeb stanoveno jinak, a/nebo není-li to v rozporu s účelem Smlouvy;  

  b)    Na základě Smlouvy zakoupí Objednatel ready-made nájemní smlouvu, která obsahuje podstatné náležitosti stanovené občanským zákoníkem pro nájemní smlouvy, a další práva a povinnosti, směřující k ochraně práv a zájmů pronajímatele; a že tuto nájemní smlouvu a/nebo jakoukoliv její část může Objednatel dále jakkoliv upravit, rozpracovat, dopracovat, zkrátit, a/nebo smazat;  

  c)    předmětem Smlouvy není jakákoliv konzultace nebo služba Advokáta, nebude-li Objednatelem a Bezrealitky sjednáno výslovně jinak;  

  d)    Bezrealitky nenese žádnou odpovědnost za Další služby, resp. nájemní smlouvu a vady, které mohou Objednateli vzniknout jejím uzavřením a/nebo upravením či jinou obdobnou manipulací,  

  e)    v případě zakoupení příslušné Další služby, zejména pak služby Ověření bezdlužnosti nájemce, má Uživatel možnost provést Ověření bezdlužnosti nájemce pod podmínkou, že kontrolovaný Uživatel předem vyslovil souhlas s provedením (svého) Ověření bezdlužnosti nájemce a objednávající Uživatel uhradil za Ověření bezdlužnosti nájemce cenu uvedenou v Ceníku na Serveru.  

 3. Uživatel, který souhlasil s vlastním Ověřením bezdlužnosti nájemce, bere na vědomí, že jakýkoliv údaj zjištěný v průběhu Ověření bezdlužnosti nájemce, bude dostupný druhému Uživateli, který si službu Ověření bezdlužnosti nájemce řádně objednal a zaplatil. 

14. Ostatní a závěrečná ujednání   

 1. Bezrealitky, MAXIMA REALITY, s.r.o., MMVB Residential s.r.o. a NEMO report s.r.o. se zavazuje nakládat s osobními údaji Objednatele v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a Zásadami zpracování osobních údajů.  

 2. Tyto Obchodní podmínky dalších služeb a Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.  

 3. Smlouvu o zajištění právních služeb a Smlouvy poskytování služby asistovaného prodeje KOMFORT lze měnit jen písemnými po sobě jdoucími číslovanými dodatky podepsanými oběma stranami.  

 4. Ustanovení § 2435, § 2436, § 2443 a ustanovení § 2455 až § 2470 občanského zákoníku se nepoužijí.  

 5. Dojde-li mezi stranami Smlouvy o zajištění právních služeb ke sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Spotřebitel oprávněn podat k České obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách www.coi.cz.  

 6. Tyto Obchodní podmínky dalších služeb nabývají účinnosti dne 9. 11. 2023 a v plném rozsahu nahrazují Obchodní podmínky dalších služeb ze 20. 6. 2023 . Předposlední verze Obchodních podmínek dalších služeb je k dispozici zde.