Obchodní podmínky o zajištění služby KOMFORT, EXPRES a právních a dalších služeb

Aktuální obchodní podmínky dalších služeb serveru Bezrealitky

1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky o zajištění služby KOMFORT, EXPRES a právních a dalších služeb (dále jen „Obchodní podmínky dalších služeb“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě:
  1. Smlouvy o zajištění právních služeb uzavřené mezi společností Bezrealitky s.r.o., se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00, IČO: 08 063 168, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 312155 vedenou u Městského soudu v Praze, a Objednatelem;
  2. Smlouvy o zajištění asistovaného prodeje nemovitosti KOMFORT, uzavřené mezi společností Bezrealitky a Objednatelem;
  3. Objednávky služby EXPRES učiněné Objednatelem společnosti Bezrealitky na odkup nemovitosti, a případně také smluv uzavřených v návaznosti na tuto objednávku mezi Objednatelem a společností ze Skupiny Bezrealitky,
  4. smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Bezrealitky, jejímž předmětem je zakoupení služby „Nájem“, tedy balíčku ready-made nájemní smlouvy, zpracované online, v souladu s občanským zákoníkem, ale nikoliv na míru anebo s konzultací s advokátem; a
  5. smlouvy o poskytnutí jiné služby uvedené v sekci „Služby“ Serveru <!-- Zde jsou uvedené další služby (fotografování, atp. blíže specifikované na webu Bezrealitky),

(dále jen „Další služby“).

2. Bezrealitky prohlašuje, že je oprávněným provozovatelem a správcem internetového serveru Bezrealitky, dostupného na internetové adrese https://www.bezrealitky.cz/

3. Pro účely těchto Obchodních podmínek dalších služeb mají níže uvedené termíny uváděné s velkým počátečním písmenem následující význam:

  1. Asistent prodeje – profesně způsobilý dodavatel, se kterým má Bezrealitky uzavřenou smlouvu o zprostředkování služby KOMFORT, nebo subdodavatel takového dodavatele
  2. Balíček právních služeb – právní služby specifikované v čl. 2. odst. 2. těchto Obchodních podmínek dalších služeb
  3. Bezrealitky – společnost Bezrealitky s.r.o., IČO: 08 063 168, se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00, příp. jakýkoli její subdodavatel služeb zastupující danou společnost při poskytování Dalších služeb
  4. Cena právních služeb – cena Balíčku právních služeb uvedená v Ceníku na Serveru
  5. Cena – cena Dalších služeb dle čl. 10. odst. 1. písm. a) těchto Obchodních podmínek dalších služeb
  6. Ceník – ceník Dalších služeb dle čl. 10. odst. 1. písm. a) těchto Obchodních podmínek dalších služeb
  7. Další služby – služby uvedené v čl. 1. odst. 1. těchto Obchodních podmínek dalších služeb
  8. Informace o službách – informace popsané v čl. 3. odst. 1., písm. b), čl. 8 odst. 1 písm. b) a čl. 9 odst. 1 písm. b) těchto Obchodních podmínek dalších služeb
  9. Skupina Bezrealitky – Bezrealitky a osoby jí ovládané a její ovládající osoby
  10. Služba EXPRES – odkup nemovitosti Objednatele společností ze Skupiny Bezrealitky
  11. Služba KOMFORT – zajištění služby asistovaného prodeje spočívající v realitním zprostředkování ve smyslu zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování, a s tím související poskytnutí komplexních služeb souvisejících s nabídkou, převodem a předáním nemovitosti
  12. Kontrola uživatele -  právo Uživatele zajistit kontrolu údajů jiného Uživatele s jeho výslovným souhlasem prostřednictvím online portálu dostupného na webové adrese www.registr-najemniku.cz, a to za podmínek poskytovatele této služby  a v Databázi Registru Nájemníků, Centrální evidenci exekucí, Insolvenčním rejstříku, Rejstříku adres obecních a městských úřadů a Seznamu spolehlivých plátců DPH
  13. Obchodní podmínky – obchodní podmínky serveru Bezrealitky, které upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Bezrealitky a třetími osobami využívající služby Serveru, zejména práva a povinnosti související se založením, provozováním a užíváním Účtu
  14. Objednatel – uživatel, který učinil Poptávku EXPRES, Poptávku KOMFORT, Objednávku právních anebo dalších služeb nebo uzavřel Smlouvu o zajištění právních služeb, Smlouvu o poskytování služby asistovaného prodeje KOMFORT; Objednatelem se rozumí také Spotřebitel
  15. Objednávka právních služeb – viz čl. 3. odst. 1. písm. c) těchto Obchodních podmínek dalších služeb
  16. Osobní údaje – může se jednat o jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, číslo účtu, IP adresa a další (blíže viz Zásady zpracování osobních údajů)
  17. Poptávka právních služeb – viz čl. 3. odst. 1. písm. a) těchto Obchodních podmínek dalších služeb
  18. Poptávka EXPRES – viz čl. 9. odst. 2. těchto Obchodních podmínek dalších služeb
  19. Poptávka KOMFORT – viz čl. 8. odst. 3. písm. a) těchto Obchodních podmínek dalších služeb
  20. Registrace – proces vedoucí k založení Účtu (blíže viz Obchodní podmínky)
  21. Sdělení – viz čl. 4. odst. 1. těchto Obchodních podmínek dalších služeb
  22. Server – internetový server Bezrealitky dostupný na internetové adrese https://www.bezrealitky.cz
  23. Služby – právní služby, služba KOMFORT, služba EXPRES a Další služby
  24. Smlouva – smlouva o zajištění Služeb,
  25. Smlouva o zajištění právních služeb – viz čl. 2. odst. 1. těchto Obchodních podmínek dalších služeb
  26. Smlouva o poskytování právních služeb – viz čl. 2. odst. 1. těchto Obchodních podmínek dalších služeb
  27. Smlouva poskytování služby asistovaného prodeje KOMFORT -  viz čl. 8. odst. 2. těchto Obchodních podmínek dalších služeb
  28. Spotřebitel – každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Bezrealitky
  29. Uživatel – osoba, která má zaregistrovaný svůj Účet, případně využívá Služeb či Serveru
  30. Účet – součást Serveru, která je zpřístupněna právě jednomu Uživateli a je zřízena Registrací a zpřístupněna po zadání uživatelského jména a hesla
  31. Vybraný advokát – advokát, se kterým Bezrealitky uzavřela na základě Smlouvy o zajištění právních služeb Smlouvu o poskytování právních služeb

2. Předmět Smlouvy o zajištění právních služeb

 1. Smlouvou o zajištění právních služeb se Bezrealitky zavazuje uzavřít s Vybraným advokátem ve prospěch Objednatele smlouvu o poskytnutí právních služeb, jejímž předmětem bude poskytnutí právních služeb v rozsahu Balíčku právních služeb dle výběru Objednatele (dále jen „Smlouva o poskytování právních služeb“), a Objednatel se zavazuje zaplatit Bezrealitky Cenu právních služeb.

 2. Balíčkem právních služeb se rozumí soubor právních služeb zejména v oblasti koupě, prodeje a nájmu nemovitých věcí, a to služby „Nájem plus“. Obsah jednotlivých Balíčků právních služeb a jejich ceny jsou uvedeny na Serveru.

 3. Cena právních služeb zahrnuje cenu právních služeb v rozsahu vybraného Balíčku právních služeb a odměnu Bezrealitky za zajištění těchto právních služeb. Ustanovení čl. 5. odst. 1. těchto Obchodních podmínek dalších služeb není tímto ustanovením dotčeno.

3. Uzavření Smlouvy o zajištění právních služeb

 1. Objednání Balíčku právních služeb provede Objednatel následujícím způsobem:

  a)   Krok 1: Poptávku Balíčku právních služeb sdělí Objednatel Bezrealitky prostřednictvím elektronické adresy sluzby@bezrealitky.cz, příp. telefonicky na čísle +420 226 219 939 (dále jen „Poptávka právních služeb“).

  b)   Krok 2: Na základě Poptávky zašle Bezrealitky Objednateli informace o dostupných Balíčcích právních služeb včetně Cen právních služeb, tyto Obchodní podmínky dalších služeb a Obchodní podmínky. Informace podle tohoto odstavce se nepovažuje za nabídku ve smyslu občanského zákoníku.

  c)   Krok 3: Objednatel na základě nabídky provede prostřednictvím elektronické adresy sluzby@bezrealitky.cz, nebo telefonicky na čísle +420 226 219 939 závaznou objednávku Balíčku právních služeb dle vlastního výběru („Objednávka právních služeb“).

 2. Bezrealitky neprodleně po obdržení Objednávky právních služeb toto obdržení Objednateli potvrdí na adresu elektronické pošty, ze které Objednatel provedl Objednávku právních služeb, nebo na elektronickou adresu nebo na adresu pro doručování, kterou Objednatel sdělil Bezrealitky při provedení Objednávky právních služeb. Zároveň s potvrzením Objednávky právních služeb zašle Bezrealitky Objednateli údaje potřebné k provedení platby Ceny právních služeb. Potvrzení Objednávky právních služeb podle tohoto odstavce se nepovažuje za akceptaci nabídky ve smyslu občanského zákoníku a tímto okamžikem nevzniká Smlouva o zajištění právních služeb.

 3. Smlouva o zajištění právních služeb je uzavřena zaplacením Ceny právních služeb.

 4. Smlouvu o zajištění právních služeb lze uzavřít v českém jazyce.

 5. Smlouva o zajištění právních služeb a všechny její součásti budou uloženy v elektronickém archivu Bezrealitky, přičemž Uživatel má k těmto údajům přístup na základě písemné žádosti.

 6. Spotřebitel výslovně souhlasí s plněním Smlouvy o zajištění právních služeb před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy dle § 1829 občanského zákoníku 

4. Základní práva a povinnosti smluvních stran při zajištění právních služeb

 1. Bezrealitky je povinna uzavřít Smlouvu o poskytnutí právních služeb s advokátem, a to do 3 pracovních dnů od uzavření Smlouvy o zajištění právních služeb. Ve stejné lhůtě je Bezrealitky povinna sdělit Objednateli na jeho elektronickou adresu identifikační a kontaktní údaje Vybraného advokáta (dále jen „Sdělení“).

 2. Do 2 pracovních dnů od Sdělení bude Objednatel kontaktován Vybraným advokátem, který jej požádá o relevantní informace, které jsou nutné k plnění Smlouvy o poskytování právních služeb Vybraným advokátem.

 3. Objednatel nabývá vůči Vybranému advokátovi přímé právo na plnění Smlouvy o poskytování právních služeb v rozsahu uvedeném v objednaném Balíčku právních služeb a také práva s tímto právem související, včetně práv vyplývajících z neposkytnutí plnění řádně a včas a práv z vadného plnění, a to okamžikem doručení Sdělení.

 4. Za vadu plnění Vybraného advokáta Objednateli se nepovažuje, pokud toto plnění nebude obsahovat údaje, které Objednatel nedodal, ačkoliv o ně byl požádán Vybraným advokátem.

 5. Bezrealitky neodpovídá za splnění Smlouvy o poskytování právních služeb Vybraným advokátem, ani za škodu způsobenou advokátem při poskytování právních služeb. Veškeré nároky vyplývající ze Smlouvy o poskytování právních služeb nebo jejího porušení je Objednatel oprávněn uplatňovat přímo u Vybraného advokáta.

 6. Práva vyplývající z neposkytnutí plnění řádně a včas a práva z vadného plnění uplatněná Objednatelem vůči Vybranému advokátovi se považují za práva uplatněná Bezrealitky.

 7. Objednatel je oprávněn uplatňovat práva vyplývajících z neposkytnutí plnění řádně a včas a práva z vadného plnění Smlouvy o poskytnutí právních služeb vůči Advokátovi prostřednictvím Bezrealitky.

 8. Odstoupí-li Objednatel oprávněně od Smlouvy o poskytování právních služeb uzavřené mezi Bezrealitky a Vybraným advokátem, je oprávněn požadovat po Bezrealitky vrácení Ceny právních služeb.

 9. Objednatel bere na vědomí, že uplatní-li oprávněně slevu z Ceny právních služeb vůči Vybranému advokátovi, pak příslušnou část Ceny právních služeb vrátí Vybraný advokát Bezrealitky a Bezrealitky následně vyplatí bez zbytečného odkladu Cenu právních služeb Objednateli.

 10. Objednatel může dodatečně objednat u Bezrealitky rozšíření objednaného Balíčku právních služeb, a to prostřednictvím komunikačních kanálů uvedených v kontaktních údajích Bezrealitky.

5. Platební podmínky při objednávání služeb

 1. Informace o Balíčcích právních služeb, cenách služby KOMFORT, podmínkách služby EXPRES a/nebo Dalších služeb jsou uvedeny v Informacích o službách. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Tímto ustanovením není omezena možnost Bezrealitky uzavřít s Uživatelem Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 2. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby a Bezrealitky si neúčtuje žádné další poplatky vyjma případné smluvní přepravy.

 3. Cenu může Objednatel uhradit Bezrealitky následujícími způsoby:
  1. skrze internetové bankovnictví;
  2. platební kartou prostřednictvím internetové platební brány;
  3. bankovním převodem;
  4. skrze službu Bezrealitky peněženka.

 4. Bezrealitky si vyhrazuje právo rozhodnout o tom, že některé ze způsobů platby uvedené v odstavci 3 tohoto článku nelze pro konkrétní případ použít.

 5. Pokud je Objednateli po odeslání Objednávky služeb přidělen variabilní symbol a specifický symbol platby, je Objednatel při úhradě Ceny služeb povinen tyto údaje uvést pro ztotožnění platby.

 6. Závazek Objednatele uhradit Cenu služeb je splněn okamžikem připsání Ceny služeb na účet uvedený ve smlouvě o poskytování dané služby (je-li), uvedený v Informacích o službách.

 7. Případné slevy z Ceny služeb poskytnuté ze strany Bezrealitky Objednateli nelze vzájemně kombinovat.

 8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Bezrealitky ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy o zajištění právních služeb/služby KOMFORT/ Dalších služeb Objednateli daňový doklad – fakturu.

6. Vadné plnění Smlouvy o zajištění právních služeb

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění Smlouvy o zajištění právních služeb se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).

 2. Bezrealitky plní vadně, zejména
  1. poskytne-li předmět plnění, který nemá stanovené nebo ujednané vlastnosti;
  2. neupozorní-li na vady, které předmět plnění má, ač se při takovém předmětu obvykle nevyskytují;
  3. ujistí-li Objednatele v rozporu se skutečností, že předmět plnění nemá žádné vady.

 3. Je-li vada nápadná a zřejmá již při uzavírání Smlouvy o zajištění právních služeb jde k tíži Objednatele. To neplatí, pokud Bezrealitky vadu lstivě zastřela nebo pokud Objednatele výslovně ujistila, že věc takovou vadu nemá nebo že je vůbec bez vad.

 4. Objednatel může právo z vadného plnění uplatnit u soudu (případně u rozhodčího soudu stanoví-li tak Obchodní podmínky nebo tyto Obchodní podmínky dalších služeb), vytkl-li vadu Bezrealitky bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost předmět plnění zkontrolovat a vadu zjistit, a to buď označením vady, nebo oznámením, jak se projevuje. Vadu lze vytknout do šesti měsíců od převzetí předmětu plnění.

 5. Vytkl-li Objednatel vůči Bezrealitky vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou Objednatel nemůže vadný předmět plnění užívat.

 6. Je-li vada odstranitelná, může se Objednatel domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z Ceny právních služeb. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět plnění řádně užívat, může Objednatel buď odstoupit od Smlouvy o zajištění právních služeb, anebo se domáhat přiměřené slevy z Ceny právních služeb.

 7. Právo z vadného plnění nevylučuje právo na náhradu škody; čeho však lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění, toho se nelze domáhat z jiného právního důvodu.

7. Odstoupení od Smlouvy

 1. Objednatel, který je Spotřebitelem, má právo odstoupit od Smlouvy o zajištění Služeb ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření Smlouvy o zajištění Služeb.

 2. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit od Smlouvy o zajištění Služeb, jestliže byla splněna s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty k odstoupení. Spotřebitel výslovně souhlasí, aby s plněním podle Smlouvy o zajištění Služeb bylo započato ihned po uzavření Smlouvy o zajištění Služeb.

 3. Pro odstoupení od Smlouvy může Spotřebitel využít vzorový formulář poskytnutý Bezrealitky, který tvoří je uložen na Serveru pod tímto odkazem: https://docs.google.com/document/d/1glDOfDfSru59GSoFlXxztMQ5p7BeQ1yHJ42_zu7bBAk/edit?usp=sharing. Odstoupení lze provést odesláním formuláře na adresu Bezrealitky (také emailovou), přičemž přijetí tohoto formuláře bude Spotřebiteli bezprostředně v textové podobě potvrzeno.

 4. Do 14 dnů od odstoupení vrátí Bezrealitky Spotřebiteli všechny peněžní prostředky, které od něj přijala, a to včetně nákladů na dodání odpovídajících nejlevnějšímu nabízenému způsobu. Spotřebitel souhlasí s tím, že peněžní prostředky budou vráceny stejným způsobem, jakým byly poskytnuty.

 5. V případě, že Spotřebitel odstoupí od Smlouvy o zajištění Služeb, jejíž plnění již začalo, je povinen uhradit Bezrealitky poměrnou část Ceny služeb. V případě, kdy je poskytnutí dané služby spojeno s řádným a včasným poskytnutím nezbytně nutné součinnosti Spotřebitele (např. s účastí Spotřebitele na smluveném termínu) a kdy Spotřebitel neposkytne Bezrealitky řádně a včas veškerou nezbytně nutnou součinnost anebo nezruší termín schůzky za účelem poskytnutí objednané služby ve lhůtě alespoň 24 hodin před sjednaným termínem, vzniká nárok Bezrealitky na úhradu 100 % sjednané Ceny.

8.Služba KOMFORT

 1. Služba KOMFORT je realitním zprostředkováním a spočívá v zajištění komplexní asistence při prodeji nemovitosti Objednatele, a to prostřednictvím kvalifikovaného Asistenta prodeje, který je s Bezrealitky ve smluvním vztahu.

 2. Za účelem čerpání služby KOMFORT smluvní strany uzavřou separátní písemnou smlouvu (dále jen „Smlouva poskytování služby asistovaného prodeje KOMFORT“).

 3. Objednání služby KOMFORT provede Objednatel následujícím způsobem:

  Krok 1: poptávku služby KOMFORT sdělí Objednatel Bezrealitky prostřednictvím (i) webového formuláře na adrese https://www.Bezrealitky.cz/centrum-sluzeb/prodej-komfort, (ii) elektronické adresy  klientsky.servis@bezrealitky.cz, (iii) telefonicky na čísle +420 800 444 411, nebo (iv) chatem na webových stránkách https://www.Bezrealitky.cz/centrum-sluzeb/prodej-komfort (dále jen „Poptávka KOMFORT“).

  Krok 2: Na základě Poptávky KOMFORT bude Bezrealitky Objednatele kontaktovat za účelem uzavření Smlouvy o zajištění služby KOMFORT a zjištění rozsahu požadovaných služeb a současně mu poskytne veškeré informace související s poskytováním služby KOMFORT.

 4. Spotřebitel výslovně souhlasí s plněním Smlouvy poskytování služby asistovaného prodeje KOMFORT před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy dle § 1829 občanského zákoníku.

9. Služba EXPRES

 1. Služba EXPRES spočívá okamžitém v odkupu Nemovitosti Objednatele společností ze Skupiny Bezrealitky za podmínek, které budou mezi smluvními stranami individuálně sjednané a za cenu až ve výši 90 % odhadní ceny dané nemovitosti.

 2. Objednání služby EXPRES provede Objednatel následujícím způsobem:

  Krok 1: poptávku služby EXPRES sdělí Objednatel Bezrealitky prostřednictvím (i) webového formuláře na adrese https://www.Bezrealitky.cz/centrum-sluzeb/prodej-expres (ii) elektronické adresy klientsky.servis@bezrealitky.cz, (iii) telefonicky na čísle +420 800 444 411, nebo (iv) chatem na webových stránkách https://www.Bezrealitky.cz/centrum-sluzeb/prodej-expres (dále jen „Poptávka EXPRES“).

  Krok 2: Na základě Poptávky EXPRES bude Bezrealitky Objednatele kontaktovat za účelem uzavření zjištění požadavků Uživatele, rozsahu požadovaných služeb a případným následným uzavřením příslušné smlouvy či smluv (převodní, úschovní apod.), a současně mu poskytne veškeré informace související s poskytováním služby EXPRES.

10. Další služby

 1. Objednání Dalších služeb provede Objednatel následujícím způsobem:

  a)    Krok 1: Poptávku Dalších služeb sdělí Objednatel Bezrealitky prostřednictvím centra služeb uvedeného na Serveru, kde je uvedena nabídka Dalších služeb, včetně ceny, podmínek a trvání poskytování Dalších služeb (dále jen „Cena“), která je dostupná a zveřejněná na Serveru v podsložce Služby (dále jen „Ceník“), nebude-li na Serveru uvedeno jinak.

  b) Krok 2: Objednatel uhradí Cenu jedním z dostupných prostředků zveřejněných na Serveru, to je buď bezhotovostním převodem, online platební anebo kreditní kartou. Smlouva je uzavřena zaplacením Ceny. Neprodleně po uzavření smlouvy a nabytí její účinnosti je Bezrealitky povinna poskytnout Objednateli Další služby.

  c)    Krok 3: Bezprostředně po uzavření příslušné Smlouvy zpřístupní Bezrealitky Objednateli generátor Dalších služeb, prostřednictvím kterého bude Objednatel oprávněn Další služby, tj. nájemní smlouvu upravit a doplnit dle svých představ a požadavků a následně stáhnout ve formátu MS Word, anebo vytisknout.

 2. Objednatel bere na vědomí, že:

  a)     Ustanovení čl. 3 odst. 3 až 8, čl. 4 odst. 4, 5, 9 a 10, čl. 5, čl. 6 a čl. 7 těchto Obchodních podmínek dalších služeb se použijí obdobně i pro Další služby a Smlouvu, není-li v těchto Obchodních podmínkách dalších služeb stanoveno jinak, a/nebo není-li to v rozporu s účelem Smlouvy;

  b)     Na základě Smlouvy zakoupí Objednatel ready-made nájemní smlouvu, která obsahuje podstatné náležitosti stanovené občanským zákoníkem pro nájemní smlouvy, a další práva a povinnosti, směřující k ochraně práv a zájmů pronajímatele; a že tuto nájemní smlouvu a/nebo jakoukoliv její část může Objednatel dále jakkoliv upravit, rozpracovat, dopracovat, zkrátit, a/nebo smazat;

  c)     předmětem Smlouvy není jakákoliv konzultace nebo služba Advokáta, nebude-li Objednatelem a Bezrealitky sjednáno výslovně jinak;

  d)     Bezrealitky nenese žádnou odpovědnost za Další služby, resp. nájemní smlouvu a vady, které mohou Objednateli vzniknout jejím uzavřením a/nebo upravením či jinou obdobnou manipulací,

  e)     v případě zakoupení příslušné Další služby, konkrétně pak Kontroly uživatele, má možnost provést Kontrolu uživatele pod podmínkou, že Uživatel předem vyslovil souhlas s provedením (své) Kontroly uživatele a Uživatel uhradil za Kontrolu uživatele cenu uvedenou v Ceníku na Serveru.

 3. Uživatel, jenž souhlasil se svou Kontroly osoby, bere na vědomí, že jakýkoliv údaj zjištěný v průběhu Kontroly osoby, bude dostupný druhému Uživateli, jenž si Kontrolu osoby řádně objednal a zaplatil, pouze v      obecné rovině, tzn., že Uživatel nebude mít konkrétní informace k případné exekuci, insolvenci atp. druhého Uživatele, jehož se Kontrola osoby týkala.

11. Ostatní a závěrečná ujednání

 1. Bezrealitky se zavazuje nakládat s osobními údaji Objednatele v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a Zásadami zpracování osobních údajů.

 2. Tyto Obchodní podmínky dalších služeb a Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

 3. Smlouvu o zajištění právních služeb a Smlouvy poskytování služby asistovaného prodeje KOMFORT lze měnit jen písemnými po sobě jdoucími číslovanými dodatky podepsanými oběma stranami.

 4. Ustanovení § 2435, § 2436, § 2443 a ustanovení § 2455 až § 2470 občanského zákoníku se nepoužijí.

 5. Dojde-li mezi stranami Smlouvy o zajištění právních služeb ke sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Spotřebitel oprávněn podat k České obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách www.coi.cz.

 6. Tyto Obchodní podmínky dalších služeb nabývají účinnosti dne 1. 6. 2021 a v plném rozsahu nahrazují Obchodní podmínky ze dne 2. 3. 2021. Předposlední verze je v archivu přístupná zde.