Zdá se, že došlo k problému s připojením nebo na serveru dochází k údržbě. Funkce webu může být omezena.

Zásady zpracování osobních údajů

Seznámení s informacemi o zpracování osobních údajů

Společnost Bezrealitky s.r.o., se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO: 080 63 168, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 312155 (dále jen „Bezrealitky“), provozovatel internetového serveru bezrealitky.cz, dostupného na internetové adrese https://www.bezrealitky.cz (dále jen „webové stránky“) prohlašuje, že Veškeré zpracovávané osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je naší prioritou. 

Pro účely těchto Zásad zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady") mají níže uvedené termíny následující význam: 

Osobními údaji jsou jakékoli znaky, které člověka identifikují a odlišují. Jedná se např. o jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, věk, pohlaví, adresu, telefon, e-mail, osobní stav a občanství. 

Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace. 

Skupinou Bezrealitky jsou všechny společnosti, v nichž má majetkovou účast mateřská společnost Bezrealitky, společnost European Housing Services s.r.o., IČO: 078 14 496; tyto osoby se mohou v průběhu doby měnit. 

Správcem se rozumí osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. 

Zpracovatelem je osoba, která zpracovává osobní údaje pro správce v souladu s jeho pokyny. 

Nařízením se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), známé také pod zkratkou GDPR. 

1. Správce 

Bezrealitky je správcem osobních údajů ve vztahu ke všem službám poskytovaným prostřednictvím webových stránek bezrealitky.cz, s výjimkou služeb uvedených čl. 7. těchto Zásad, ve kterých má Bezrealitky postavení zpracovatele. Bezrealitky spravuje osobní údaje buď přímo nebo prostřednictvím svých subdodavatelů jednotlivých služeb, přičemž však ve všech případech odpovídá příslušnému subjektu údajů jako by osobní údaje zpracovávala Bezrealitky sama. Bezrealitky nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů. 

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů nebo výkonem Vašich práv podle Nařízení se můžete obracet na kontaktní e-mailovou adresu gdpr@bezrealitky.cz.

2. Zpracovávané osobní údaje 

Bezrealitky zpracovává osobní údaje, které ji klienti poskytli nebo osobní údaje, které získala o klientech na základě plnění smluvních povinností sjednaných s klienty. Konkrétně Bezrealitky zpracovává následující kategorie osobních údajů, případně další kategorie, je-li tak uvedeno v čl. 7 těchto Zásad níže: 

Kategorie osobních údajů 

           Účel zpracování 

Jméno, příjmení (příp. rodné příjmení) 

           plnění smluvního závazku, zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, zasílání obchodních a marketingových sdělení, účetní a daňové účely 

Adresa 

           plnění smluvního závazku, zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, zasílání obchodních a marketingových sdělení, účetní a daňové účely 

Rodné číslo 

           plnění smluvního závazku, 

Datum a místo narození 

           plnění smluvního závazku, 

Číslo OP (pasu) 

           plnění smluvního závazku, 

Informace o daňovém rezidentství 

           plnění smluvního závazku, účetní a daňové účely 

Rodinný stav a informace o manželovi 

           plnění smluvního závazku, účetní a daňové účely 

Číslo účtu 

           plnění smluvního závazku, účetní a daňové účely 

IP adresa 

           zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, provádění analýz a měření 

E-mail 

           plnění smluvního závazku, zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, zasílání obchodních a marketingových sdělení, účetní a daňové účely 

Telefon 

            plnění smluvního závazku, zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, oslovení s obchodními a marketingovými sděleními 

Hlasový záznam telefonních hovorů 

            zpracování na základě souhlasu, zlepšení kvality poskytovaných služeb 

Podoba (fotografie) 

            zveřejnění v profilu na webových stránkách - zpracování na základě souhlasu 

Národnost, státní občanství 

            zveřejnění v profilu na webových stránkách - zpracování na základě souhlasu 

Zaměstnání (pracovní povolení) a informace o něm 

            zveřejnění v profilu na webových stránkách - zpracování na základě souhlasu 

Počet členů domácnosti 

            zveřejnění v profilu na webových stránkách - zpracování na základě souhlasu 

Domácí zvířata 

            zveřejnění v profilu na webových stránkách - zpracování na základě souhlasu 

Kuřák / nekuřák 

            zveřejnění v profilu na webových stránkách - zpracování na základě souhlasu 

Vzdělání 

            zveřejnění v profilu na webových stránkách - zpracování na základě souhlasu 

3. Účely zpracování osobních údajů 

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány za následujícími účely: 

 • plnění smluvního vztahu, 

 • zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb (především zvýšení bezpečnosti uživatelských účtů, ověření identity uživatele a předcházení podvodům), 

 • zlepšení kvality poskytovaných služeb (hovory na zákaznickou linku s Vaším souhlasem za tímto účelem monitorujeme), 

 • provádění analýz a měření(v anonymizované podobě sbíráme statistická data např. o počtu zhlédnutí jednotlivých inzerátů, celkové návštěvnosti stránek, času stráveném na stránkách a zařízeních, prostřednictvím kterých jsou webové stránky prohlíženy), 

 • zasílání obchodních a marketingových sdělení (v souladu s platnou legislativou Vám na základě Vašeho souhlasu nebo oprávněného zájmu správce mohou být zasílána obchodní a marketingová sdělení, z jejichž odběru se můžete kdykoliv odhlásit), 

 • účetní a daňové účely (máme zákonnou povinnost archivovat veškeré faktury a další doklady po stanovenou dobu)

 • zveřejnění doplňujících informací v profilu na webových stránkách (Premium uživatelé webových stránek mohou ve svém profilu vyplnit doplňující informace a dát Bezrealitky souhlas k jejich zpracování).

4. Doba uchování 

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu poskytování příslušné služby (tj. po dobu plnění smlouvy) a tři roky po jejím skončení, a dále po dobu, po kterou je Bezrealitky povinna jakožto správce uchovávat osobní údaje podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou byl ke zpracování udělen souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. 

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po níže uvedenou dobu: 

 • plnění smluvního závazku – po dobu plnění smlouvy a po 5 let po jejím splnění, 

 • zlepšení kvality poskytovaných služeb - max. 6 měsíců, 

 • provádění analýz a měření - max. 6 měsíců, 

 • zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb – max. 5 let, 

 • zasílání obchodních a marketingových sdělení - max. 3 roky po udělení souhlasu, 

 • účetní účely - 5 let od konce účetního období, ve kterém bylo poskytnuto plnění, 

 • daňové účely – 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém bylo poskytnuto plnění, 

zveřejnění doplňujících údajů v profilu na základě souhlasu – dokud údaje sami nesmažete, max. po dobu registrace Premium profilu. 

5. Příjemci osobních údajů 

Osobní údaje jsou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům Bezrealitky a v míře nezbytné pro účely zpracování také dalším příjemcům podílejícím se na poskytování služeb. Jedná se o tyto kategorie příjemců: 

 • IT specialisté a dodavatelé zajišťující provoz webových stránek bezrealitky.cz, marketingové analýzy a e-mailing, 

 • poskytovatelé platebních služeb, 

 • obchodní partneři zajišťující realizaci jednotlivých služeb (např. fotografové, advokáti, osoby zajišťující službu KOMFORT a službu Garance nájmu, asistenti prodeje, zpracovatelé energetických štítků apod.) 

 • osoby ze skupiny Bezrealitkypodílející se na poskytování služeb 

 • dopravci(zejména v případě dodání objednané plachty na nemovitost), 

 • uživatelé, se kterými komunikujete přes zprávy (v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, vyplněné Doplňující informace). 

6. Práva subjektů údajů 

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů ze strany Bezrealitky jako správce máte následující práva, která můžete kdykoliv uplatnit: 

Právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, tedy Vaše právo získat na základě Vaší žádosti informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Pokud Vaše osobní údaje zpracovávány jsou, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a zároveň máte právo získat následující informace: 

a) účely zpracování; 

b) kategorie dotčených osobních údajů; 

c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým Vaše osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích; 

d) plánovaná doba, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; 

e) existence práva požadovat od Bezrealitky opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování; 

f) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud je Bezrealitky nezískala od Vás; 

g) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vás. 

Právo požadovat opravu svých osobních údajů, tedy právo, aby Bezrealitky bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají; dále máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. 

Právo požadovat výmaz svých osobních údajů, tedy právo, aby Bezrealitky bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů: 

a) Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; 

b) pokud odvoláte souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování; 

c) vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení a nebudou existovat žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování podle čl. 21 odst. 2 Nařízení; 

d) Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně; 

e) Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, které se na Bezrealitky vztahuje; 

f) Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1. Nařízení. 

Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, tedy právo, aby Bezrealitky omezila zpracování Vašich osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů: 

a) pokud popíráte přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Bezrealitky mohla přesnost Vašich osobních údajů ověřit; 

b) zpracování je protiprávní a Vy odmítnete výmaz Vašich osobních údajů a místo toho budete žádat o omezení použití Vašich osobních údajů; 

c) pokud Bezrealitky již Vaše osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; 

d) pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Bezrealitky převažují nad Vašimi oprávněnými důvody. 

Právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, tedy právo, získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytl/a Bezrealitky, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Bezrealitky bránila, a to v případě, že: 

a) zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení; a 

b) zpracování se provádí automatizovaně. 

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo Bezrealitky správci druhému, je-li to technicky proveditelné. 

Právo vznést námitku, tedy právo, z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě právních důvodů: 

- zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen, nebo 

- zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany. 

Vznesete-li námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, Bezrealitky nebude Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 

Námitku lze vznést i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo profilování. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu, tedy u Úřadu na ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, oficiální www: https://www.uoou.cz. 

Při realizaci Vašich práv se obracejte na e-mail gdpr@bezrealitky.cz, na telefonní číslo: +420 226 227 522, nebo dopisem na adresu sídla Bezrealitky.

7. Informace o zpracování osobních údajů podle jednotlivých služeb 

Na níže uvedených odkazech najdete informace o zpracování Vašich osobních údajů, případně souhlasy se zpracováním osobních údajů pro jednotlivé služby, které Bezrealitky poskytuje nebo zprostředkovává: 

8. Cookies 

S informacemi o používání cookies na našich webových stránkách se můžete seznámit zde. 

9. Sběr provozních a jiných dat 

Společnost Bezrealitky nad rámec výše popsaných osobních údajů dále shromažďuje a zpracovává rovněž další údaje, na základě kterých není možné uživatele webové stránky a/nebo aplikace (ať už registrované a/nebo neregistrované) jakkoliv identifikovat (dále jen „ostatní data“). 

Tato ostatní data slouží k zasílání notifikací na dané zařízení a usnadňují opravy chyb v kódu aplikace a/nebo webové stránky. Jedná se zejména o: 

 • ID zařízení (UDID) 

 • FCM token 

 • datum a čas prvního přístupu 

 • datum a čas posledního přihlášení 

 • platforma (Android/iOS) 

 • model zařízení 

 • verze mobilní aplikace. 

Dále sbíráme rovněž analytická data a informace o používání aplikace / webové stránky. Zde se jedná zejména o údaje: 

 • vztahující se k četnosti navštívené určitá sekce, 

 • počtu „kliknutí“ na určité tlačítko webové stránky / aplikace. 

Tato data jsou od počátku anonymní, slouží čistě k identifikaci potencionálních problémů a chyb v aplikaci (webové stránce) a jejímu zdokonalení pro pohodlnější a plynulejší uživatelské ovládání. 

Všechna tato ostatní data uchováváme po dobu neurčitou. Uživatel nemá možnost si tato data prohlédnout, ani nemá možnost tato data smazat. Pokud uživatel aplikaci odinstaluje a opět nainstaluje, jsou vygenerovány nové údaje.