Smluvní podmínky služby Inzerce

Aktuální smluvní podmínky služby Inzerce serveru bezrealitky.cz

1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě Smlouvy o inzerci uzavřené mezi společností Bezrealitky s.r.o., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Bělehradská 299/132, PSČ 120 00, IČ: 27917223, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 126369 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „Bezrealitky.cz“), a Objednatelem. 
 2. Bezrealitky.cz je oprávněným provozovatelem a správcem internetového serveru bezrealitky.cz, dostupného na internetové adrese https://www.bezrealitky.cz (dále jen „Server“). 
 3. Pro účely těchto Obchodních podmínek mají níže uvedené termíny uváděné s velkým počátečním písmenem následující význam: 
 4. Pro účely těchto Obchodních podmínek mají níže uvedené termíny uváděné s velkým počátečním písmenem následující význam:
  • Balíček inzerce má význam dle odstavce 2.2.
  • Bezrealitky.cz má význam dle odstavce 1.1.
  • Cena inzerce - cena Balíčku inzerce uvedená v ceníku na Serveru
  • Inzerát má význam dle odstavce 2.3.
  • Licence má význam dle odstavce 5.2.
  • Nemovitost - pozemek, stavba, bytová jednotka, nebytový prostor, prostor sloužící podnikání, nebo členský podíl v družstvu, jehož vlastník je oprávněn s ním podle své vůle svobodně nakládat, tj. zejména jej zcizit nebo pronajmout
  • Obecné obchodní podmínky - obecné obchodní podmínky Bezrealitky.cz, které upravující vzájemná práva a povinnosti mezi Bezrealitky.cz a Uživatelem související zejména se založením, provozováním a užíváním Uživatelského účtu 
  • Objednatel - Uživatel, který provádí Objednávku inzerce nebo uzavřel Smlouvu o inzerci, Objednatelem se rozumí také Spotřebitel 
  • Objednávka inzerce má význam dle odstavce 3.1. 
  • Obsah má význam dle odstavce 5.1. 
  • Osobní údaje - jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, číslo účtu, IP adresa, identifikace Nemovitosti, kterou zadává Objednatel při provádění Objednávky (zejména adresa Nemovitosti) (blíže viz Zásady zpracování osobních údajů) 
  • Plachta má význam dle odstavce 7.1. 
  • Registrace - proces vedoucí k založení Uživatelského účtu (blíže viz Obecné obchodní podmínky) 
  • Server - internetový server bezrealitky.cz dostupný na internetové adrese https://www.bezrealitky.cz 
  • Smlouva o inzerci má význam dle odstavce 2.1. 
  • Spotřebitel každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Bezrealitky.cz 
  • Uživatel - osoba, která má zaregistrovaný svůj Uživatelský účet 
  • Uživatelský účet - součást Serveru s názvem „moje bezrealitky“, která je zpřístupněna právě jednomu Uživateli a je zřízena Registrací a zpřístupněna po zadání uživatelského jména a hesla 

2. Předmět Smlouvy o inzerci

 1. Smlouvou o inzerci se Bezrealitky.cz zavazuje poskytnout Objednateli Balíček inzerce dle výběru Objednatele a Objednatel se zavazuje zaplatit Bezrealitky.cz Cenu inzerce. 
 2. Balíčkem inzerce se rozumí soubor služeb spočívajících ve zveřejnění Inzerátu Objednatele na Serveru a poskytnutí případných souvisejících služeb. Obsah jednotlivých Balíčků inzerce, jejich cena, podmínky a doba poskytování, resp. trvání Balíčku, spolu s cenou a podmínkami pro následnou úpravu Inzerátu, jeho opětovnou aktivaci a další s tím spojené a/nebo možné a navázané kroky, jsou uvedeny v Ceníku na Serveru. 
 3. Inzerátem se rozumí nabídka koupě, prodeje a pronájmu Nemovitosti Objednatele, která je součástí Objednávky a která je určena ke zveřejnění na Serveru. 

3. Uzavření Smlouvy o inzerci a aktivace Inzerátu

 1. Objednání Balíčku inzerce provede Objednatel následujícím způsobem:
  1. Krok 1. Vložení inzerátu: Objednatel na Serveru klikne na „Vložit inzerát“, vyplní údaje o svém Inzerátu a provede Registraci nebo se přihlásí ke svému Uživatelskému účtu. Tento krok je ukončen kliknutím na „Pokračovat k aktivaci“.
  2. Krok 2. Platba za inzerát: Objednatel vyplní objednávkový formulář, který obsahuje - údaje o objednávaném Balíčku inzerce, - údaje o zvoleném způsobu úhrady Ceny inzerce, - údaje o požadovaném způsobu dodání Plachty, pokud ji zahrnuje vybraný Balíček inzerce, a o nákladech spojených s dodáním Plachty (dále jen „Objednávka inzerce“). Tento krok je ukončen kliknutím na „Dokončit“.
 2. Objednávka odeslaná kliknutím na tlačítko „Dokončit“ je návrhem na uzavření smlouvy. 
 3. Před zasláním Objednávky inzerce je Objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky inzerce vložil, a to i s ohledem na možnost Objednatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky inzerce. 
 4. Bezrealitky.cz neprodleně po obdržení Objednávky inzerce toto obdržení Objednateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Objednatele uvedenou v Uživatelském účtu. Potvrzení Objednávky inzerce podle tohoto odstavce se nepovažuje za akceptaci nabídky ve smyslu občanského zákoníku a tímto okamžikem nevzniká Smlouva o inzerci. 
 5. Po dokončení Objednávky inzerce je Objednatel přesměrován na stránku obsahující informace potřebné k zaplacení Ceny inzerce. 
 6. Zaplacením Ceny inzerce je Smlouva o inzerci uzavřena a Inzerát je aktivován. 
 7. Smlouvu o inzerci lze uzavřít v českém jazyce. 
 8. Smlouva o inzerci a všechny její součásti budou uloženy v elektronickém archivu Bezrealitky.cz, přičemž Spotřebitel má k těmto údajům přístup na základě písemné žádosti. 
 9. Objednatel výslovně souhlasí s plněním Smlouvy o inzerci před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy dle § 1829 občanského zákoníku. 

4. Základní práva a povinnosti smluvních stran

 1. Veškerá data zadává Objednatel do Serveru na vlastní náklady a v souladu s pokyny Bezrealitky.cz uvedenými na Serveru. 
 2. Objednatel je v rámci možností poskytovaných mu Serverem oprávněn prostřednictvím Uživatelského účtu svůj Inzerát editovat. 
 3. Objednatel se zavazuje zveřejňovat na Serveru pouze pravdivé údaje. Rovněž se zavazuje aktualizovat své Inzeráty v případě, že dojde ke změně jejich stavu nebo údajů v nich uvedených. 
 4. Objednatel bere na vědomí, že údaje o jeho Nemovitostech zveřejňované na Serveru jsou přístupny uživatelům internetu, a to prostřednictvím Serveru a dalších internetových serverů provozovaných Bezrealitky.cz či jinou osobou. Objednavatel souhlasí s tím, že údaje o jím inzerovaných Nemovitostech mohou být též zveřejněny v propagačních materiálech a jiných reklamních sděleních Bezrealitky.cz. 
 5. Objednatel se nesmí jakýmkoliv způsobem pokoušet o neoprávněný přístup a manipulaci dat na Serveru. Redirect není povolen - adresa URL Objednatele v Inzerátu nesmí směřovat zejména na komerční realitní servery, tedy na servery se stejným nebo obdobným tematickým obsahem, jako je Server, nebo na servery prezentující obsah, který je v rozporu s právním řádem České republiky, s dobrými mravy, nebo který ohrožuje veřejný pořádek, nebo na servery, které svým obsahem odporují oprávněným zájmům Bezrealitky.cz. 
 6. Má se za to, že údaje uvedené Objednatelem v Objednávce inzerce jsou pravdivé a správné. Odpovědnost vyplývající z nesprávného či nepravdivého uvedení údajů nese pouze Objednatel. 
 7. Objednatel je oprávněn svůj Inzerát kdykoli smazat nebo deaktivovat prostřednictvím Uživatelského účtu nebo požádat o zrušení svého Inzerátu písemně na adrese elektronické pošty info@bezrealitky.cz
 8. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. 
 9. Objednatel bere na vědomí, že Server je určen pro soukromou Inzerci. Objednatel se proto zavazuje nezveřejňovat Inzeráty za komerčním účelem (například nabídka developerských projektů) bez předchozího písemného souhlasu Bezrealitky.cz. V této souvislosti si Bezrealitky.cz vyhrazuje právo označit zveřejněnou Inzerci, tak aby byl komerční Inzerát odlišen od soukromých Inzerátů. V případě, porušení povinnosti Objednatele dle tohoto odstavce vznikne Bezrealitky.cz vůči Objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 35.000 Kč (slovy: třicet pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne porušení uvedené povinnosti. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu škody Bezrealitky.cz. 
 10. V případě porušení povinnosti Objednatele dle odst. 4.9 je Bezrealitky.cz oprávněná smazat Inzerát Objednatele, který byl uveřejněn v rozporu s odst. 4.9, a to i bez předchozího upozornění Objednatele a bez náhrady již uhrazené Ceny Inzerce. 
 11. Za obsah Inzerátu nese odpovědnost Objednatel. Vzhledem k tomu, že je Inzerát přístupný uživatelům internetu, Bezrealitky.cz nedoporučuje v Inzerátu zveřejňovat jakékoliv osobní údaje. 

5. Licenční a související ujednání

 1. Objednatel prohlašuje, že pokud zveřejňuje na Serveru fotografie, obrázky či jiné obsahy (dále jen „Obsah“), které jsou předmětem práv duševního vlastnictví, je vlastníkem těchto práv nebo je vykonavatelem souvisejících majetkových práv nebo je oprávněn k výkonu práv duševního vlastnictví a k užití předmětu práv duševního vlastnictví v rozsahu nezbytném k uzavření a plnění Smlouvy o inzerci. 
 2. Objednatel v případě, že je Obsah, který zveřejňuje na Serveru, předmětem práv z duševního vlastnictví, uděluje Bezrealitky.cz oprávnění k výkonu práv duševního vlastnictví v rozsahu nezbytném pro plnění Smlouvy o inzerci a také v rozsahu pro propagační účely Bezrealitky.cz (dále jen „Licence“). Licence je poskytnuta bezúplatně. 
 3. >V případě, že Bezrealitky.cz bude muset zaplatit třetí osobě peněžité plnění z důvodu porušení práv duševního vlastnictví třetí osoby k Obsahu nebo Bezrealitky.cz vznikne jiná majetková škoda v důsledku porušení práv třetí osoby k Obsahu, zavazuje se Objednatel Bezrealitky.cz nahradit veškerá peněžitá plnění a náklady vynaložené z důvodů uvedených v tomto odstavci. 

6. Platební podmínky

 1. Server obsahuje informace o Balíčcích inzerce, a to včetně uvedení cen. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na Serveru. Tímto ustanovením není omezena možnost Bezrealitky.cz uzavřít Smlouvu o inzerci za individuálně sjednaných podmínek. 
 2. Společně s Cenou inzerce je Objednatel povinen zaplatit Bezrealitky.cz také náklady spojené s balením a dodáním Plachty ve smluvené výši. 
 3. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby a Bezrealitky.cz si neúčtuje žádné další poplatky vyjma smluvní přepravy. 
 4. Pro případ, že je součástí Balíčku inzerce dodání Plachty, je Bezrealitky.cz oprávněna požadovat uhrazení celé ceny Plachty ještě před jejím odesláním Objednateli. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. 
 5. Cenu inzerce může Objednatel uhradit Bezrealitky.cz následujícími způsoby:
  1. skrze internetové bankovnictví;
  2. platební kartou prostřednictvím internetové platební brány;
  3. MALL Pay;
  4. bankovním převodem;
  5. složenkou;
  6. skrze SMS;
  7. skrze službu bezrealitky.cz peněženka.
 6. Zvolený způsob úhrady uvede Objednatel v Objednávce inzerce. Zvolený způsob úhrady je možné i po odeslání Objednávky inzerce změnit. 
 7. Bezrealitky.cz si vyhrazuje právo rozhodnout o tom, že některé ze způsobů platby uvedené v odstavci 6.5. nelze použít. 
 8. Pokud je Objednateli po odeslání Objednávky inzerce přidělen variabilní symbol a specifický symbol platby, je Objednatel při úhradě Ceny inzerce povinen tyto údaje uvést. 
 9. Závazek Objednatele uhradit Cenu inzerce je splněn okamžikem připsání Ceny inzerce na účet uvedený v informacích dle odstavce 3.5., nebo na účet, na který je platba automaticky odesílána. 
 10. Případné slevy z Ceny inzerce poskytnuté ze strany Bezrealitky.cz Objednateli nelze vzájemně kombinovat. 
 11. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Bezrealitky.cz ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy o inzerci Objednateli daňový doklad – fakturu. 

7. Dodací podmínky – Plachta

  Tento článek se uplatní pouze pro část Smlouvy o inzerci, jejímž předmětem je dodání zboží – propagační plachty na nemovitost (dále jen „Plachta“), pokud je součástí objednaného Balíčků inzerce. 
 1. Bezrealitky.cz umožňuje následující způsoby dodání Plachty:
  1. osobní odběr v provozovně Bezrealitky.cz;
  2. zaslání na místo určené Objednatelem v Objednávce prostřednictvím dopravce.
 2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Objednatele, nese Objednatel riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 
 3. Je-li Bezrealitky.cz podle Smlouvy o inzerci povinna dodat Plachtu na místo určené Objednatelem v Objednávce, je Objednatel povinen převzít Plachtu při dodání. V případě osobního odběru je Objednatel povinen převzít Plachtu v sídle Bezrealitky.cz. 
 4. Jestliže je sjednán způsob dodání zasláním, splní Bezrealitky.cz svou povinnost předat Plachtu Objednateli předáním prvnímu dopravci. Je-li však Objednatelem Spotřebitel, splní Bezrealitky.cz svou povinnost předat mu Plachtu okamžikem, kdy Objednatel Plachtu získá do fyzického držení. 
 5. Bezrealitky.cz či dopravce jsou oprávněni požadovat před odevzdáním Plachty předložení identifikačního průkazu (občanský průkaz nebo cestovní pas). Bez předložení některého z těchto dokladů může Bezrealitky.cz či dopravce odmítnout Plachtu vydat. 
 6. Bezrealitky.cz je povinna dodat Plachtu Objednateli nejpozději do 15 dnů od splnění povinnosti Objednatele zaplatit Cenu inzerce. Bezrealitky.cz není povinna dodat Objednateli Plachtu, pokud její dodání Objednatel odmítne. 
 7. Nesplní-li Bezrealitky.cz svou povinnost ohledně dodání Plachty v době dle odstavce 7.6., vyzve jej Objednatel k dodání v dodatečné lhůtě odpovídající daným okolnostem. Nedodá-li Bezrealitky.cz Plachtu v této dodatečné lhůtě, je Spotřebitel oprávněn od Smlouvy o inzerci odstoupit. 
 8. Ztráta nebo poškození Plachty, k nimž došlo po přechodu nebezpečí na Objednatele, nezbavují Objednatele povinnosti zaplatit Cenu inzerce, ledaže ztráta nebo poškození byly způsobeny jednáním nebo opomenutím Bezrealitky.cz. 

8. Vadné plnění služeb Balíčku inzerce

 1. Práva a povinnosti smluvních stran stanovena v tomto článku Obchodních podmínek se uplatní pouze pro tu část plnění Smlouvy o inzerci, která nespočívá v dodání Plachty. 
 2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku). 
 3. Bezrealitky.cz je povinna plnit bez vad s vlastnostmi vymíněnými nebo obvyklými tak, aby bylo možné přijmout služby obsažené v objednaném Balíčku inzerce podle Smlouvy o inzerci a jejího účelu. 
 4. Pokud Bezrealitky.cz splní vadně, má Objednatel práva z vadného plnění. 
 5. Bezrealitky.cz plní vadně, zejména:
  1. poskytne-li Balíček inzerce, který nemá stanovené nebo ujednané vlastnosti;
  2. neupozorní-li na vady, které Balíček inzerce má, ač se při takovém předmětu obvykle nevyskytují;
  3. ujistí-li Objednatele v rozporu se skutečností, že Balíček inzerce nemá žádné vady.
 6. Objednatel může právo z vadného plnění uplatnit u soudu (případně u rozhodčího soudu stanoví-li tak Obecné obchodní podmínky nebo tyto Obchodní podmínky), vytkl-li vadu Bezrealitky.cz bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost plnění Balíčku inzerce ze strany Bezrealitky.cz zkontrolovat a vadu zjistit, a to buď označením vady, nebo oznámením, jak se projevuje. Vadu lze vytknout do šesti měsíců od momentu poskytnutí jednotlivých služeb obsažených v Balíčku inzerce. 
 7. Vytkl-li Objednatel vůči Bezrealitky.cz vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou Objednatel nemůže vadně poskytnutou službu Balíčku inzerce přijímat. 
 8. Je-li vada odstranitelná, může se Objednatel domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z Ceny inzerce. Nelze-li vadu odstranit a nelze li pro ni předmět řádně užívat, může Objednatel buď odstoupit od Smlouvy o inzerci, anebo se domáhat přiměřené slevy z Ceny inzerce. 
 9. Právo z vadného plnění nevylučuje právo na náhradu škody; čeho však lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění, toho se nelze domáhat z jiného právního důvodu. 

9. Vadné plnění – Plachta

 1. Práva a povinnosti smluvních stran stanovena v tomto článku Obchodních podmínek se uplatní pouze pro tu část plnění Smlouvy o inzerci, která spočívá v dodání Plachty. 
 2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění, kterým je dodání Plachty, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). 
 3. Objednatel Plachtu podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech, zkontroluje neporušenost obalu Plachty. V případě zjištění jakýchkoliv závad je povinen toto neprodleně oznámit Bezrealitky.cz či dopravci a je oprávněn takovou Plachtu nepřevzít. Pokud takto poškozenou zásilku Objednatel od Bezrealitky.cz či dopravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu. Porušením této povinnosti zanikají práva Objednatele z vadného plnění. 
 4. Bezrealitky.cz odpovídá Objednateli, že Plachta při převzetí nemá vady. Zejména Bezrealitky.cz odpovídá Objednateli, že v době, kdy Objednatel věc převzal: 
  1. má plnění vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Bezrealitky.cz nebo výrobce popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu plnění a na základě reklamy jimi prováděné,
  2. se plnění hodí k účelu, který pro jeho použití Bezrealitky.cz uvádí nebo ke kterému se plnění tohoto druhu obvykle používá,
  3. plnění odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 5. Vada je podstatným porušením Smlouvy, pokud o ní Bezrealitky.cz již při uzavření Smlouvy věděla nebo musela vědět, že druhá strana by Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. V ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
 6. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy o inzerci, má Objednatel právo na dodání nové věci, opravu věci, přiměřenou slevu z Ceny inzerce nebo odstoupení od Smlouvy o inzerci.
 7. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy o inzerci, má Objednatel právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z Ceny inzerce.
 8. Objednatel je povinen vadu u Bezrealitky.cz uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Jde-li o vadu skrytou, je Objednatel povinen ji u Bezrealitky.cz uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. V reklamaci nebo bez zbytečného odkladu po ní sdělí Objednatel Bezrealitky.cz, jaké právo z vadného plnění si zvolil. Pokud tak neučiní včas, má i v případě vadného plnění, které je podstatným porušením Smlouvy, pouze práva dle odstavce 10.7.
 9. Práva z vadného plnění uplatňuje Objednatel u Bezrealitky.cz na adrese jejího sídla. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Bezrealitky.cz obdržela od Objednatele reklamovanou Plachtu.
 10. Uplatněním vady u Bezrealitky.cz se Objednatel nezprošťuje povinnosti zaplatit Cenu inzerce. Ustanovení § 2108 občanského zákoníku se nepoužije. Ustanovení tohoto odstavce se nepoužije, je-li Objednatelem Spotřebitel.
 11. Objednatel nemůže odstoupit od Smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže li Plachtu vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí: a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem za účelem zjištění vady věci, b) použil-li Objednatel věc ještě před objevením vady, c) nezpůsobil-li Objednatel nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu konáním nebo opomenutím, nebo d) prodal-li Objednatel věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Objednatel Bezrealitky.cz, co ještě vrátit může, a dá Bezrealitky.cz náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch. Práva z vadného plnění v rámci zákonné povinnosti z vadného plnění – Plachta
 12. Práva z vadného plnění v rámci zákonné povinnosti z vadného plnění v odstavcích 9.12. až 9.19. včetně z toho vyplývajícího práva na odstoupení od smlouvy dle odstavce 10.5. se neuplatní, je-li Objednatel podnikatelem a při uzavření Smlouvy o inzerci je z okolností zřejmé, že se koupě Plachty týká jeho podnikatelské činnosti.
 13. Objednatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. To neplatí, pokud je právo z vad uplatňováno u plnění poskytovaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, nebo je právo z vad uplatňováno pro opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží pro vadu odpovídající míře používání nebo pro opotřebení, které zboží mělo při převzetí Objednateli, nebo vyplývá-li opotřebení z povahy zboží.
 14. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že plnění bylo vadné již při převzetí.
 15. Nemá-li Plachta vlastnosti stanovené v odstavci 9.4. může Objednatel požadovat i dodání nové Plachty bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; pokud se vada týká pouze součásti Plachty, může Objednatel požadovat pouze výměnu vadné součásti. Není-li dodání nové Plachty nebo výměna součásti možná, může Objednatel odstoupit od Smlouvy o inzerci. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Objednatel pouze právo na bezplatné odstranění vady.
 16. Právo na dodání nové Plachty, nebo výměnu součásti má Objednatel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Plachtu řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Objednatel i právo od Smlouvy o inzerci odstoupit.
 17. Neodstoupí-li Objednatel od Smlouvy o inzerci nebo neuplatní-li právo na dodání nové Plachty bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu z Ceny inzerce. Objednatel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Bezrealitky.cz nemůže dodat novou Plachtu bez vad, vyměnit její součást nebo Plachtu opravit, jakož i v případě, že Bezrealitky.cz nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.
 18. Právo z vadného plnění Objednateli nenáleží, pokud před převzetím věci věděl, že Plachta má vadu, anebo pokud vadu sám způsobil.
 19. Je-li na dodané věci, na jejím obalu, v návodu připojeném k Plachtě nebo v reklamě uvedena doba, po kterou lze Plachtu použít, zavazuje se Bezrealitky.cz, že Plachta bude po tuto dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Jsou-li tyto doby určeny různě, použije se nejdelší z nich. Přednost však má smluvní ujednání stran.

10. Odstoupení od Smlouvy o inzerci

 1. Je-li s odstoupením od Smlouvy o inzerci spojena povinnost vrátit Objednateli peněžní prostředky, vrátí je Bezrealitky.cz stejným způsobem, jakým jí byly poskytnuty. 
 2. Pokud se společně s objednaným plněním poskytuje i dárek, je darovací smlouva mezi Objednatelem a Bezrealitky.cz uzavřena s rozvazovací podmínkou, že v případě odstoupení od Smlouvy o inzerci kteroukoli smluvní stranou pozbývá darovací smlouva účinnosti a Objednatel je povinen poskytnutý dárek vrátit. 
 3. Objednatel má též právo odstoupit od Smlouvy o inzerci v případech dle odstavců 9.6., 9.15. a 9.16., pokud se odstoupení týká plnění ze strany Bezrealitky.cz spočívajícím v dodání Plachty. 
 4. Objednatel, který je Spotřebitelem, má právo odstoupit od Smlouvy o inzerci ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření Smlouvy o inzerci a jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží. 
 5. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit od smlouvy, jestliže byla splněna s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty k odstoupení. Objednatel dle odstavce 3.9. souhlasí s tím, aby s plněním podle Smlouvy o inzerci bylo započato ihned po uzavření Smlouvy o inzerci. 
 6. Pro odstoupení od Smlouvy o inzerci může Spotřebitel využít vzorový formulář poskytnutý Bezrealitky.cz, který tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení lze provést odesláním formuláře na adresu elektronické pošty Bezrealitky.cz, přičemž přijetí tohoto formuláře bude Spotřebiteli bezprostředně v textové podobě potvrzeno. 
 7. Po odstoupení od Smlouvy o inzerci Spotřebitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy o inzerci, zašle nebo předá Bezrealitky.cz plnění, které od ní obdržel. Spotřebitel je srozuměn s tím, že náklady vrácení Plachty nese Spotřebitel. Spotřebitel je povinen Plachtu vrátit čistou, v původním obalu, s veškerým příslušenstvím a nepoškozenou. Je-li Plachta poškozena, je Bezrealitky.cz oprávněna nárok na náhradu škody jednostranně započíst proti nároku Spotřebitele na vrácení Ceny inzerce dle odstavce 10.8. 
 8. Do 14 dnů od odstoupení vrátí Bezrealitky.cz Spotřebiteli všechny peněžní prostředky, které od něj přijala, a to včetně nákladů na dodání odpovídajících nejlevnějšímu nabízenému způsobu. Bezrealitky.cz není povinna peněžní prostředky vracet dříve, než jí Spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Bezrealitky.cz odeslal. Spotřebitel souhlasí s tím, že peněžní prostředky budou vráceny stejným způsobem, jakým byly poskytnuty. 
 9. V případě, že Spotřebitel odstoupí od Smlouvy o inzerci, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo, je povinen uhradit Bezrealitky.cz poměrnou část Ceny inzerce. 
 10. Spotřebitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy o inzerci též dle odstavce 7.8. 

11. Ostatní ujednání

 1. Bezrealitky.cz garantují Uživateli vrácení Ceny inzerce pro Inzeráty zveřejněné na Serveru (v rámci balíčku „Komplet“ anebo „Komfort“) od 1.9.2018 (dále jen „Garance vrácení ceny“) za následujících podmínek:
  1. Nejméně do 3 měsíců od aktivace konkrétního Inzerátu nezískal Uživatel žádnou zprávu a/nebo reakci na Inzerát; a
  2. V Inzerátu nebyl uveden přímý kontakt (GSM, e-mail, atp.) na Uživatele a/nebo jinou kontaktní osobu či jiný kontaktní údaj, který obchází komunikační prostředky bezrealitky.cz
 2. Bezrealitky.cz si vyhrazují každý jednotlivý případ uplatnění práva Garance vrácení ceny posoudit jednotlivě, přičemž pro případ odmítnutí uplatnění Garance vrácení ceny jsou bezrealitky.cz oprávněny nabídnout Uživateli zdarma možnost úpravy a/nebo prodloužení platnosti Inzerátu o stanovenou dobu.
 3. Blížší postup podmínek a uplatnění práva Garance vrácení ceny (zejména pak způsob, a doba platného uplatnění práva Garance vrácení ceny), bude zveřejněn na Serveru.

12. Závěrečná ujednání

 1. Bezrealitky.cz se zavazuje nakládat s osobními údaji Objednatele v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a Zásadami zpracování osobních údajů. 
 2. Tyto Obchodní podmínky a Obecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o inzerci. 
 3. Smlouvu o inzerci lze měnit jen písemnými po sobě jdoucími číslovanými dodatky podepsanými oběma stranami. 
 4. Dojde-li mezi stranami Smlouvy o inzerci ke sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Spotřebitel oprávněn podat k České obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách www.coi.cz
 5. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 06.09.2018 a v plném rozsahu nahrazují Obchodní podmínky ze dne 25.05.2018 . 
 6. Vzhledem k tomu, že se trh služeb poskytovaných Bezrealitky.cz neustále vyvíjí, bere Objednatel a Uživatel na vědomí, že tyto Obchodní podmínky, zvláštní obchodní podmínky, a/nebo Ceník, mohou být v přiměřeném rozsahu jednostranně změněny, doplňovány anebo zrušeny (dále jen „Jednostranná změna“). Bezrealitky.cz jsou povinny informovat Objednatele anebo Uživatele o Jednostranné změně dotčených dokumentů a/nebo podmínek poskytování služeb nejméně 1 měsíc před nabytím účinnosti změny, a to buď prostřednictvím Serveru, zprávy zaslané do Uživatelského účtu a/nebo jinou vhodnou a dostupnou formou. V případě, že Objednatel a/nebo Uživatel nesouhlasí s Jednostrannou změnou dotčených dokumentů a/nebo podmínek poskytování služeb, může vypovědět příslušnou smlouvu, zejména pak Smlouvu o inzerci, uzavřenou s Bezrealitky.cz, a to ve lhůtě do dne nabytí účinnosti Jednostranné změny. Účinnost předmětné smlouvy v takovém případě končí dnem doručení výpovědi Bezrealitky.cz. Takto provedenou výpověď je možné adresovat Bezrealitky.cz buď na adresu Bezrealitky.cz určenou v těchto Obchodních podmínkách pro doručování, anebo na e-mail: info@bezrealitky.cz. Pokud nebude ve stanovené lhůtě doručena Bezrealitky.cz výpověď Smlouvy, má se za to, že dotčená osoba s Jednostrannou změnou bez výhrad souhlasí. Právo výpovědi předmětné smlouvy za stanovených podmínek při Jednostranné výpovědi však nevznikne v případě, kdy došlo k Jednostranné změně v důsledku změny závazných právních předpisů, a/nebo rozhodnutí orgánu veřejné správy. 
 7. Kontaktní údaje Bezrealitky.cz: 
Adresa pro doručování a sídlo společnosti: Bezrealitky s.r.o., Bělehradská 299/132, Praha 2-Vinohrady 120 00 
Datová schránka: dsaun9n
Adresa elektronické pošty: info@bezrealitky.cz
Telefon: +420 226 227 522