Zdá se, že došlo k problému s připojením nebo na serveru dochází k údržbě. Funkce webu může být omezena.

Obchodní podmínky služby Inzerce

Aktuální obchodní podmínky služby Inzerce serveru Bezrealitky

1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky služby inzerce (dále jen „Obchodní podmínky inzerce“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vzniklá na základě smlouvy o inzerci uzavřené mezi společností Bezrealitky s.r.o., se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00, IČO: 08 063 168,  zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 126369 vedenou u Městského soudu v Praze, Bezrealitky a Objednatelem.

 2. Bezrealitky je oprávněným provozovatelem a správcem internetového serveru Bezrealitky, dostupného na internetové adrese https://www.bezrealitky.cz 

 3. Pro účely těchto Obchodních podmínek inzerce mají níže uvedené termíny uváděné s velkým počátečním písmenem následující význam:
 • Balíček inzerce - soubor služeb spočívajících ve zveřejnění Inzerátu Objednatele na Serveru a poskytnutí případných souvisejících služeb. Obsah jednotlivých Balíčků inzerce, jejich cena, podmínky a doba poskytování, resp. trvání Balíčku, spolu s cenou a podmínkami pro následnou úpravu Inzerátu, jeho opětovnou aktivaci a další s tím spojené a/nebo možné a navázané kroky, jsou uvedeny v Ceníku na Serveru

 • Bezrealitky - společnost Bezrealitky s.r.o., IČO: 08 063 168, se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00

 • Cena inzerce - cena Balíčku inzerce uvedená v ceníku na Serveru

 • Inzerát - nabídka koupě, prodeje nebo pronájmu Nemovitosti Objednatele, která obsahuje alespoň 5 fotografií Nemovitosti (fotografie Nemovitosti nesmí obsahovat reklamu, vodoznak apod.) a která je součástí Objednávky a je určena ke zveřejnění na Serveru

 • Licence - licence Bezrealitky k Obsahu Uživatele na Serveru dle čl. 4. odst. 2. těchto Obchodních podmínek inzerce

 • Nemovitost – konkrétní jednotlivě určená nemovitá věc nebo členský podíl v družstvu, se kterými může jejich vlastník nakládat, tj. zejména je zcizit nebo pronajmout; Objednatel je povinen na žádost Bezrealitky prokázat, že je vlastníkem Nemovitosti, případně že je oprávněn vlastníka Nemovitosti v potřebném rozsahu zastupovat

 • Obchodní podmínky - obchodní podmínky serveru Bezrealitky, které upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Bezrealitky a osobami využívající služby Serveru, zejména práva a povinnosti související se založením, provozováním a užíváním Účtu

 • Objednatel - uživatel, který provádí Objednávku inzerce nebo uzavřel Smlouvu o inzerci, Objednatelem se rozumí také Spotřebitel

 • Osoba provádějící správu nemovitých věcí - osoba, která vykonává výdělečnou činnost správy nemovitých věcí. Za výdělečnou činnost správy nemovitých věcí se pro účely těchto Obchodních podmínek inzerce považuje jakákoliv činnost prováděná za účelem dosažení zisku, spočívající zejména v: převzetí spravované nemovité věci od vlastníka za účelem její správy, vedení agendy nájmu a souvisejících služeb, zajišťování běžné údržby, opravy a ochrany před poškozením či zničením a/nebo plnění dalších smluvních či zákonných povinností za vlastníka spravované nemovité věci, ledaže se jedná o činnost provozovanou pro Bezrealitky nebo pro Skupinu Bezrealitky.

Za Osobu provádějící správu nemovitých věcí se dále též považují všechny osoby, které vystupují jako osoby (spolu)pracující (bez ohledu na povahu právního vztahu) s Osobou provádějící správu nemovitých věcí a osoby uvedené na webových stránkách příslušných Osob provádějící správu nemovitých věcí s tím, že je na Objednateli, aby prokázal, že Osobou provádějící správu nemovitých věcí není. Za Osobu provádějící správu nemovitých věcí se též považují všechny osoby, které provedou nebo hodlají nebo přislíbí provést Objednávku inzerce za subjekty, které splňují kteroukoliv definici Osoby provádějící správu nemovitých věcí dle předchozích vět. V případě pochybností je určení Osoby provádějící správu nemovitých věcí dle Obchodních podmínek inzerce na úvaze Bezrealitky.

 • Objednávka inzerce – odeslání objednávkového formuláře dle čl. 2. odst. 1. těchto Obchodních podmínek inzerce

 • Obsah - alespoň 5 fotografií Nemovitosti, obrázky, textový popis a další data zveřejňovaná Objednatelem na Serveru

 • Osobní údaje – může se jednat o jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, číslo účtu, IP adresa, identifikace Nemovitosti, kterou zadává Objednatel při provádění Objednávky (zejména adresa Nemovitosti) (blíže viz Zásady zpracování osobních údajů

 • Plachta – propagační plachta na Nemovitost

 • Registrace – proces vedoucí k založení Účtu (blíže viz Obchodní podmínky) 

 • Skupina Bezrealitky – všechny společnosti, v nichž má přímou či nepřímou majetkovou účast mateřská společnost Bezrealitky, společnost European Housing Services s.r.o., IČO: 078 14 496; tyto osoby se mohou v průběhu doby měnit

 • Server – internetový server Bezrealitky dostupný na internetové adrese https://www.bezrealitky.cz 

 • Smlouva o inzerci – smlouva uzavřená mezi Objednatelem a Bezrealitky, kterou se Bezrealitky zavazuje poskytnout Objednateli jím zvolený Balíček inzerce ke konkrétní Nemovitosti a Objednatel se zavazuje zaplatit Bezrealitky Cenu inzerce. Obchodní podmínky inzerce jsou nedílnou součástí Smlouvy o inzerci

 • Spotřebitel – každý Uživatel, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Bezrealitky 

 • Uživatel – osoba, která má zaregistrovaný svůj Účet 

 • Účet – součást Serveru s názvem „moje bezrealitky“, která je zpřístupněna právě jednomu Uživateli a je zřízena Registrací a zpřístupněna po zadání uživatelského jména a hesla 

2. Uzavření Smlouvy o inzerci a aktivace Inzerátu

 1. Objednávku Balíčku inzerce provede Objednatel následujícím způsobem:

  Krok 1. Vložení inzerátu: Objednatel na Serveru klikne na „Vložit inzerát“, doplní Obsah Inzerátu a provede Registraci/přihlásí ke svému Účtu.
  Tento krok je ukončen kliknutím na „Pokračovat“.

  Krok 2. Objednávka inzerce: Objednatel vyplní objednávkový formulář, který obsahuje:
  - údaje o objednávaném Balíčku inzerce,
  - údaje o zvoleném způsobu úhrady Ceny inzerce,
  - údaje o požadovaném způsobu dodání Plachty, pokud je Plachta objednána,
  - a nákladech spojených s dodáním Plachty.
  Tento krok je ukončen kliknutím na „Dokončit“.

 2. Objednávka odeslaná kliknutím na tlačítko „Dokončit“ je návrhem Objednatele na uzavření Smlouvy o inzerci.

 3. Před odesláním Objednávky inzerce může Objednatel měnit údaje, které do Objednávky inzerce vložil, a to i s ohledem na možnost Objednatele Objednávku zkontrolovat a opravit možné chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky inzerce.

 4. Bezrealitky Objednateli neprodleně potvrdí, že Objednávku inzerce obdržela, a to na adresu elektronické pošty Objednatele uvedenou v Účtu. Potvrzení Objednávky inzerce podle tohoto odstavce se nepovažuje za akceptaci nabídky ve smyslu občanského zákoníku a tímto okamžikem nevzniká Smlouva o inzerci.

 5. Po dokončení Objednávky inzerce je Objednatel přesměrován na stránku obsahující informace potřebné k zaplacení Ceny inzerce.

 6. Zaplacením Ceny inzerce je Smlouva o inzerci uzavřena a Inzerát je aktivován, tj. je umístěn ve veřejné části Serveru.

 7. Smlouvu o inzerci lze uzavřít v českém jazyce.

 8. Objednatel uzavřením Smlouvy o inzerci výslovně souhlasí s tím, aby mu bylo poskytováno jím požadované plnění před uplynutím čtrnáctidenní lhůty k odstoupení od smlouvy dle § 1824a odst. 3 občanského zákoníku. Objednatel z tohoto důvodu dle konkrétního plnění (i) nemůže v souladu s ust. § 1837 písm. a), resp. d) a l) občanského zákoníku od Smlouvy o inzerci odstoupit podle § 1829 občanského zákoníku; nebo (ii) v případě odstoupení mu bude vrácena pouze poměrná část Ceny inzerce. Nejkratší doba inzerce činí 1 kalendářní měsíc.

3. Základní práva a povinnosti smluvních stran

 1. Realitní makléř není oprávněn provést Objednávku inzerce ani uzavřít Smlouvu o inzerci za účelem inzerce nabídky pronájmu Nemovitosti. V případě porušení této povinnosti vznikne Bezrealitky vůči Realitnímu makléři právo na smluvní pokutu ve výši 35.000 Kč (slovy: třicet pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne porušení uvedené povinnosti. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu újmy Bezrealitky. V případě porušení tohoto ustanovení je Bezrealitky dále oprávněná smazat Inzerát Realitního makléře porušující uvedenou povinnost, a to i bez předchozího upozornění Realitního makléře a bez náhrady již uhrazené Ceny Inzerce.

 2. Osoba provádějící správu nemovitých věcí není oprávněna provést Objednávku inzerce ani uzavřít Smlouvu o inzerci za účelem inzerce nabídky prodeje Nemovitosti. V případě porušení této povinnosti vznikne Bezrealitky vůči Osobě provádějící správu nemovitých věcí právo na smluvní pokutu ve výši 35.000 Kč (slovy: třicet pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne porušení uvedené povinnosti. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu újmy Bezrealitky. V případě porušení tohoto ustanovení je Bezrealitky oprávněná smazat Inzerát Osoby provádějící správu nemovitých věcí porušující toto ustanovení, a to i bez předchozího upozornění Osoby provádějící správu nemovitých věcí a bez náhrady již uhrazené Ceny Inzerce.

 3. Veškerá data zadává Objednatel do Serveru na vlastní náklady a v souladu s pokyny Bezrealitky uvedenými na Serveru.

 4. Objednatel je v rámci možností poskytovaných mu Serverem oprávněn prostřednictvím Účtu svůj Inzerát a Obsah editovat. Objednatel je povinen bezodkladně aktualizovat své Inzeráty v případě, že dojde ke změně jejich stavu nebo údajů v nich uvedených.

 5. Objednatel se zavazuje zveřejňovat na Serveru pouze pravdivé a nezkreslené údaje, které nejsou zavádějící ani jinak závadné (vč. přímých kontaktních údajů,např. telefonní číslo, e-mail, atp.) na Objednatele a/nebo jinou kontaktní osobu či jiný kontaktní údaj, který obchází komunikační prostředky Bezrealitky) a neporušují práva třetích osob. V případě porušení tohoto ustanovení je Bezrealitky oprávněna dle závažnosti porušení vyzvat Uživatele k nápravě a pozastavit či ukončit zveřejňování Inzerátu na Serveru, a to bez nároku Objednatele na vrácení již uhrazené Ceny Inzerce.

 6. Objednatel bere na vědomí, že údaje o Nemovitostech jím zveřejňované na Serveru jsou přístupny uživatelům internetu, a to prostřednictvím Serveru a dalších internetových serverů provozovaných Bezrealitky, Skupinou Bezrealitky či jinou osobou. Objednavatel souhlasí s tím, že údaje o jím inzerovaných Nemovitostech mohou být též zveřejněny v propagačních materiálech a jiných reklamních sděleních Bezrealitky a osob Skupiny Bezrealitky.

 7. Objednatel se nesmí jakýmkoliv způsobem pokoušet o neoprávněný přístup a manipulaci dat na Serveru. Redirect není povolen – adresa URL Objednatele v Inzerátu nesmí směřovat zejména na komerční realitní servery, tedy na servery se stejným nebo obdobným tematickým obsahem, jako je Server, nebo na servery prezentující obsah, který je v rozporu s právním řádem České republiky, s dobrými mravy, nebo který ohrožuje veřejný pořádek, nebo na servery, které svým obsahem odporují oprávněným zájmům Bezrealitky nebo Skupiny Bezrealitky. V případě porušení tohoto ustanovení nebo porušení povinného Obsahu Inzerátu je Bezrealitky oprávněna dle závažnosti porušení vyzvat Uživatele k nápravě a pozastavit či ukončit zveřejňování Inzerátu na Serveru, a to bez nároku Objednatele na vrácení již uhrazené Ceny Inzerce.

 8. Má se za to, že údaje uvedené Objednatelem v Objednávce inzerce jsou pravdivé a správné. Odpovědnost vyplývající z nesprávného či nepravdivého uvedení údajů nese výlučně Objednatel.

 9. Objednatel je oprávněn svůj Inzerát kdykoli smazat nebo deaktivovat prostřednictvím Účtu nebo požádat o zrušení svého Inzerátu písemně na elektronické adrese  info@bezrealitky.cz.

 10. Objednatel bere na vědomí, že Server je určen pro nekomerční Inzerci. Objednatel se proto zavazuje nezveřejňovat Inzeráty sloužící k podnikatelským účelům (například nabídka Nemovitostí v developerských projektech) bez předchozího písemného souhlasu Bezrealitky. V této souvislosti si Bezrealitky vyhrazuje právo označit zveřejněnou Inzerci tak, aby byl komerční Inzerát odlišen od soukromých Inzerátů. V případě, porušení povinnosti Objednatele dle tohoto odstavce vznikne Bezrealitky vůči Objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 35.000 Kč (slovy: třicet pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne porušení uvedené povinnosti. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu újmy Bezrealitky. V případě porušení tohoto ustanovení je Bezrealitky oprávněná smazat Inzerát Objednatele porušující toto ustanovení, a to i bez předchozího upozornění Objednatele a bez náhrady již uhrazené Ceny Inzerce. 

Za obsah Inzerátu a za případnou újmu způsobenou zveřejněním Inzerátu či Obsahu třetím osobám i Bezrealitky nese odpovědnost Objednatel. Objednatel se zavazuje případnou újmu Bezrealitky a/nebo poškozené třetí osobě na výzvu bezodkladně uhradit. Vzhledem k tomu, že je Inzerát přístupný uživatelům internetu, Bezrealitky nedoporučuje v Inzerátu zveřejňovat jakékoliv osobní údaje.

4. Licenční a související ujednání

 1. Objednatel prohlašuje, že pokud zveřejňuje na Serveru Obsah, který je, byť i částečně, předmětem práv duševního vlastnictví, je vlastníkem těchto práv nebo je vykonavatelem souvisejících majetkových práv nebo je oprávněn k výkonu práv duševního vlastnictví a k užití předmětu práv duševního vlastnictví v rozsahu nezbytném k uzavření a plnění Smlouvy o inzerci.

 2. Objednatel v případě, že je Obsah, který zveřejňuje na Serveru, předmětem práv z duševního vlastnictví, uděluje Bezrealitky oprávnění k výkonu práv duševního vlastnictví v rozsahu nezbytném pro plnění Smlouvy o inzerci a také v rozsahu pro propagační účely Bezrealitky (dále jen „Licence“). Licence je poskytnuta bezúplatně a s možností poskytnutí sublicence společnostem ve Skupině Bezrealitky ve stejném rozsahu.

 3. V případě, že Bezrealitky bude muset zaplatit jakékoli osobě peněžité plnění z důvodu porušení práv duševního vlastnictví třetí osoby k Obsahu nebo Bezrealitky vznikne jakákoli újma v důsledku porušení práv třetí osoby k Obsahu, zavazuje se Objednatel Bezrealitky nahradit veškerá peněžitá plnění a náklady vynaložené z důvodů uvedených v tomto odstavci, a to včetně nákladů případného sporu a právního zastoupení.

 4. Bezrealitky je v případě porušení ustanovení tohoto čl. 4 Objednatelem oprávněna ukončit okamžitě zveřejňování Obsahu na Serveru, a to bez jakékoli náhrady ve vztahu k Objednateli.

5. Platební podmínky

 1. Server obsahuje informace o Balíčcích inzerce, a to včetně uvedení cen. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zveřejněny na Serveru. Tímto ustanovením není omezena možnost Bezrealitky uzavřít Smlouvu o inzerci za individuálně sjednaných podmínek.

 2. Společně s Cenou inzerce je Objednatel povinen zaplatit Bezrealitky také náklady spojené s balením a dodáním Plachty ve smluvené výši, pokud je součástí Balíčku inzerce dodání Plachty. 

 3. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby a Bezrealitky si neúčtuje žádné další poplatky vyjma smluvní přepravy. 

 4. Pro případ, že je součástí Balíčku inzerce dodání Plachty, je Bezrealitky oprávněna požadovat uhrazení celé ceny Plachty ještě před jejím odesláním Objednateli. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. 

 5. Cenu inzerce může Objednatel uhradit Bezrealitky následujícími způsoby:

  1. prostřednictvím internetového bankovnictví;
  2. platební kartou prostřednictvím internetové platební brány;
  3. bankovním převodem;
  4. prostřednictvím SMS;
  5. prostřednictvím služby Bezrealitky peněženka;
  6. prostřednictvím elektronického platebního systému Google Pay;
  7. prostřednictvím elektronického platebního systému Apple Pay.

 6. Zvolený způsob úhrady uvede Objednatel v Objednávce inzerce.

 7. Bezrealitky si vyhrazuje právo rozhodnout o tom, že některé ze způsobů platby uvedené v odstavci 5. tohoto článku nelze pro konkrétní případ použít. 

 8. Pokud je Objednateli po odeslání Objednávky inzerce přidělen variabilní symbol a specifický symbol platby, je Objednatel při úhradě Ceny inzerce povinen tyto údaje uvést pro ztotožnění platby. 

 9. Závazek Objednatele uhradit Cenu inzerce je splněn okamžikem připsání Ceny inzerce na Bezrealitky uvedený účet, nebo na účet, na který je platba automaticky odesílána. 

 10. Případné slevy z Ceny inzerce poskytnuté Bezrealitky Objednateli nelze vzájemně kombinovat. 

 11. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Bezrealitky ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy o inzerci Objednateli daňový doklad – fakturu. 

6. Dodací podmínky – Plachta

Tento článek se uplatní pouze pro část Smlouvy o inzerci, jejímž předmětem je dle Balíčku inzerce dodání zboží – Plachty. 

 1. Bezrealitky umožňuje následující způsoby dodání Plachty:
  1. zaslání na místo určené Objednatelem v Objednávce prostřednictvím smluvního dopravce;
  2. dopravu zvolenou Objednatelem na jeho nebezpečí a náklad.

 2. Objednatel je povinen Plachtu na smluveném místě převzít. Nepřevzetím Plachty nezaniká povinnost Objednatele uhradit Cenu inzerce.

 3. Jestliže je sjednán způsob dodání zasláním, splní Bezrealitky svou povinnost předat Plachtu Objednateli předáním prvnímu dopravci. Je-li však Objednatelem Spotřebitel, splní Bezrealitky svou povinnost předat mu Plachtu okamžikem, kdy Objednatel Plachtu získá do fyzického držení. 

 4. Bezrealitky či dopravce jsou oprávněni požadovat před odevzdáním Plachty předložení identifikačního průkazu (občanský průkaz nebo cestovní pas). Bez předložení některého z těchto dokladů může Bezrealitky či dopravce odmítnout Plachtu vydat. 

 5. Bezrealitky je povinna dodat Plachtu Objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů od zaplacení Ceny inzerce. Nesplní-li Bezrealitky termín dodání Plachty dle předchozí věty, vyzve ji Objednatel k dodání Plachty v dodatečné lhůtě odpovídající daným okolnostem. Nedodá-li Bezrealitky Plachtu v této dodatečné lhůtě, je Spotřebitel oprávněn od Smlouvy o inzerci odstoupit. 

 6. Ztráta nebo poškození Plachty, k nimž došlo po přechodu nebezpečí škody na Objednatele, nezbavují Objednatele povinnosti zaplatit Cenu inzerce, ledaže ztráta nebo poškození byly způsobeny jednáním nebo opomenutím Bezrealitky. 

7. Vadné plnění služeb Balíčku inzerce, jehož součástí není dodání Plachty

Tento článek se uplatní pro tu část Smlouvy o inzerci, jejímž předmětem není dle Balíčku inzerce dodání zboží – Plachty.

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

 2. V případě, že Bezrealitky poskytne vadné plnění (tj. plnění nemá sjednané nebo obvyklé vlastnosti nebo není způsobilé sloužit svému účelu), má Objednatel práva z vadného plnění.
   
 3. Objednatel je povinen oznámit vadu plnění Bezrealitky bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost plnění Balíčku inzerce ze strany Bezrealitky zkontrolovat a vadu zjistit, a to buď označením vady, nebo oznámením, jak se projevuje. Vadu lze vytknout do šesti měsíců od okamžiku poskytnutí jednotlivých služeb obsažených v Balíčku inzerce. Vadu lze oznámit emailem na info@bezrealitky.cz, telefonicky na + 420 226 227 522 nebo jakýmkoli jiným způsobem tak, aby se o jejím oznámení Bezrealitky dozvěděla.

 4. Vytkl-li Objednatel vůči Bezrealitky vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou Objednatel nemůže vadně poskytnutou službu Balíčku inzerce přijímat.

 5. Je-li vada odstranitelná, může se Objednatel domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z Ceny inzerce. Nelze-li vadu odstranit a z důvodu vady plnění řádně užívat, může Objednatel odstoupit od Smlouvy o inzerci nebo se domáhat přiměřené slevy z Ceny inzerce. 

 6. Právo z vadného plnění nevylučuje právo na náhradu škody; čeho však lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění, toho se nelze domáhat z jiného právního důvodu. 

8. Vadné plnění - Plachta

Tento článek se uplatní pro tu část Smlouvy o inzerci, jejímž předmětem není dle Balíčku inzerce dodání zboží – Plachty.

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění, kterým je dodání Plachty, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku).

 2. Bezrealitky odpovídá Objednateli, že Plachta při převzetí nemá vady. Zejména Bezrealitky odpovídá Objednateli, že v době, kdy Objednatel věc převzal má Plachta sjednané nebo obvyklé vlastnosti a je způsobilá sloužit svému účelu, tj. inzerci Nemovitosti vyvěšením reklamní plachty vně nemovitosti.

 3. Objednatel Plachtu prohlédne co nejdříve poté, co ji převezme a přesvědčí se o jejích vlastnostech, zkontroluje neporušenost obalu Plachty. V případě zjištění jakýchkoliv vad je Objednatel povinen je neprodleně oznámit Bezrealitky či dopravci a je oprávněn takovou Plachtu nepřevzít. Pokud poškozenou zásilku Objednatel od Bezrealitky či dopravce převezme, je povinen poškození popsat v předávacím protokolu. Porušením této povinnosti zanikají práva Objednatele z vadného plnění.
   
 4. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy o inzerci, má Objednatel právo na dodání nové Plachty, opravu Plachty, přiměřenou slevu z Ceny inzerce nebo (částečné) odstoupení od Smlouvy o inzerci.

 5. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy o inzerci, má Objednatel právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z Ceny inzerce.

 6. Objednatel je povinen vadu u Bezrealitky uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Jde-li o vadu skrytou, je Objednatel povinen ji u Bezrealitky uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. V reklamaci nebo bez zbytečného odkladu po ní sdělí Objednatel Bezrealitky, jaké právo z vadného plnění si zvolil. Pokud tak neučiní včas, má i v případě vadného plnění, které je podstatným porušením Smlouvy, pouze práva dle odstavce 5. tohoto článku.

 7. Práva z vadného plnění uplatňuje Objednatel u Bezrealitky na adrese jejího sídla. Vadu lze oznámit i emailem na info@bezrealitky.cz, telefonicky na + 420 226 227 522 nebo jakýmkoli jiným způsobem tak, aby se o jejím oznámení Bezrealitky dozvěděla. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Bezrealitky obdržela od Objednatele reklamovanou Plachtu spolu s písemným vytčením vad.

 8. Objednatel nemůže odstoupit od Smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li Plachtu vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel; to neplatí, pokud za změnu stavu odpovídá Bezrealitky.

 9. V případě částečného odstoupení od Smlouvy o inzerci je Objednatel srozuměn s tím, že náklady na vrácení Plachty nese sám. Spotřebitel je povinen Plachtu vrátit čistou, v původním obalu, s veškerým příslušenstvím a nepoškozenou. Je-li Plachta Spotřebitelem před vrácením poškozena, je Bezrealitky oprávněna nárok na náhradu škody jednostranně započíst proti nároku Spotřebitele na vrácení příslušné Ceny inzerce.

 10. Práva z vadného plnění v rámci zákonné povinnosti z vadného plnění v odstavcích 5 a 11 až 17 tohoto článku se neuplatní, je-li Objednatel podnikatelem a při uzavření Smlouvy o inzerci je z okolností zřejmé, že se koupě Plachty týká jeho podnikatelské činnosti. Uplatněním vady u Bezrealitky se Objednatel, který je podnikatelem, dále nezprošťuje povinnosti zaplatit Cenu inzerce. Ustanovení § 2108 občanského zákoníku se nepoužije.

 11. Objednatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Plachty v době dvou let od převzetí. To neplatí, pokud je právo z vad uplatňováno u Plachty poskytované za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, nebo je právo z vad uplatňováno pro opotřebení Plachty způsobené jejím obvyklým užíváním, u použité Plachty pro vadu odpovídající míře používání nebo pro opotřebení, které Plachta měla při převzetí Objednatelem, nebo vyplývá-li opotřebení z povahy Plachty.

 12. Projeví-li se vada Plachty v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že plnění bylo vadné již při převzetí.

 13. Nemá-li Plachta vlastnosti stanovené v odstavci 2. tohoto článku může Objednatel požadovat i dodání nové Plachty bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; pokud se vada týká pouze součásti Plachty, může Objednatel požadovat pouze výměnu vadné součásti. Není-li dodání nové Plachty nebo výměna součásti možná, může Objednatel částečně odstoupit od Smlouvy o inzerci, a to v části týkající se dodání Plachty. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Objednatel pouze právo na bezplatné odstranění vady.

 14. Právo na dodání nové Plachty, nebo výměnu součásti má Objednatel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Plachtu řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Objednatel i právo od Smlouvy o inzerci částečně odstoupit, a to v části týkající se dodání Plachty.

 15. Neodstoupí-li Objednatel částečně od Smlouvy o inzerci nebo neuplatní-li právo na dodání nové Plachty bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu z Ceny inzerce. Objednatel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Bezrealitky nemůže dodat novou Plachtu bez vad, vyměnit její součást nebo Plachtu opravit, jakož i v případě, že Bezrealitky nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Objednateli působilo značné obtíže.

 16. Právo z vadného plnění Objednateli nenáleží, pokud vadu Plachty sám způsobil.

 17. Je-li na dodané Plachtě, na jejím obalu, v návodu připojeném k Plachtě nebo v reklamě uvedena doba, po kterou lze Plachtu použít, zavazuje se Bezrealitky, že Plachta bude po tuto dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Jsou-li tyto doby určeny různě, použije se nejdelší z nich. Přednost však má ujednání smluvních stran.

9. Odstoupení od Smlouvy o inzerci

 1. Objednatel je oprávněn od Smlouvy o inzerci odstoupit v případech uvedených v těchto Obchodních podmínkách inzerce.

 2. Spotřebitel, má právo odstoupit od Smlouvy o inzerci v části dodání Plachty, pokud si ji nepřizpůsobí vlastním popiskem, ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne převzetí Plachty. Vzhledem k tomu, že Objednatel souhlasí s plněním před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy dle § 1829 občanského zákoníku, nemá právo odstoupit od Smlouvy o inzerci v části, která se netýká dodání Plachty, resp. odstoupení od této části smlouvy se řídí čl. 2 odst. 8 těchto Obchodních podmínek inzerce.

 3. Pro odstoupení od Smlouvy o inzerci může Spotřebitel využít vzorový formulář Bezrealitky. Odstoupení lze provést také odesláním formuláře na elektronickou adresu Bezrealitky, přičemž přijetí tohoto formuláře bude Spotřebiteli bezprostředně v textové podobě potvrzeno. 

 4. Do 14 dnů od odstoupení vrátí Bezrealitky Spotřebiteli všechny peněžní prostředky, které od něj ve vztahu k dodání Plachty přijala, a to včetně nejnižších dostupných nákladů na dodání Plachty, pokud Spotřebitel zvolil nabízený dražší způsob dodání Plachty. Bezrealitky není povinna peněžní prostředky vracet dříve, než jí Spotřebitel Plachtu předá nebo prokáže, že Plachtu Bezrealitky odeslal.

 5. Je-li s odstoupením od Smlouvy o inzerci spojena povinnost vrátit Objednateli peněžní prostředky, vrátí je Bezrealitky stejným způsobem, jakým jí byly poskytnuty, s čímž Objednatel souhlasí. 

10. Ostatní ujednání

 1. Bezrealitky garantuje Uživateli vrácení Ceny inzerce pro Inzeráty zveřejněné na Serveru (v rámci balíčku „Komplet“ (dále jen „Garance vrácení ceny“) za následujících podmínek:

  1. Nejméně do 3 měsíců od aktivace konkrétního Inzerátu nezískal Uživatel žádnou zprávu a/nebo reakci na Inzerát (tj. Balíček trvá minimálně 3 měsíce);
  2. V Inzerátu nebyl uveden přímý kontakt (GSM, e-mail, atp.) na Uživatele a/nebo jinou kontaktní osobu či jiný kontaktní údaj, který obchází komunikační prostředky Bezrealitky; a
  3. Inzerát nemá výrazné nedostatky (chybějící fotografie, chybějící popis Nemovitosti, neúplné či nesmyslné údaje o ceně apod.)

 2. Bezrealitky si vyhrazuje každý jednotlivý případ uplatnění práva Garance vrácení ceny posoudit jednotlivě, přičemž pro případ odmítnutí uplatnění Garance vrácení ceny je Bezrealitky oprávněna nabídnout Uživateli dle svého uvážení zdarma možnost úpravy a/nebo prodloužení platnosti Inzerátu o stanovenou dobu.

 3. Bližší postup podmínek a uplatnění práva Garance vrácení ceny (zejména pak způsob, a doba platného uplatnění práva Garance vrácení ceny), je zveřejněn na Serveru.

11. Závěrečná ujednání

 1. Bezrealitky se zavazuje nakládat s osobními údaji Objednatele v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a se Zásadami zpracování osobních údajů.

 2. Tyto Obchodní podmínky inzerce a Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o inzerci.

 3. Dojde-li mezi stranami Smlouvy o inzerci ke sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu je Spotřebitel oprávněn podat k České obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách www.coi.cz.

 4. Tyto Obchodní podmínky inzerce nabývají účinnosti dne 10. 7. 2024 a v plném rozsahu nahrazují Obchodní podmínky inzerce ze dne 2. 5. 2024. Předposlední verze Obchodních podmínek inzerce je k dispozici zde.