Zdá se, že došlo k problému s připojením nebo na serveru dochází k údržbě. Funkce webu může být omezena.

Obchodní podmínky serveru Bezrealitky

Aktuální obchodní podmínky serveru Bezrealitky

1. Úvodní ustanovení 

 1. Tyto obecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi společností Bezrealitky s.r.o., se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00, IČO: 08 063 168, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 312155 Bezrealitky a Uživatelem.

 2. Bezrealitky je oprávněným provozovatelem a správcem internetového serveru Bezrealitky, dostupného na internetové adrese https://www.bezrealitky.cz.

 3. Pro účely těchto Obchodních podmínek mají níže uvedené termíny uváděné s velkým počátečním písmenem následující význam: 
 • Bezrealitky– společnost Bezrealitky s.r.o., IČO: 08 063 168, se sídlem na adrese Praha 8 - Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 312155, 

 • Ceník – ceník stanovující výši plnění, které je spojené s uzavřenou Smlouvou 

 • Osobní údaje – mají význam podle Zásad zpracování osobních údajů 

 • Přístupové údaje – uživatelské jméno a heslo Uživatele 

 • Premium uživatel – Uživatel, který si zaregistruje Premium profil postupem dle čl. 4 těchto Obchodních podmínek 

 • Plnění – znamená plnění spojené s vedením Účtu, které je uvedeno na Serveru 

 • Kontrola osoby – znamená právo Uživatele zajistit kontrolu svých údajů prostřednictvím služby online portálu dostupného na webové adrese www.nemoreport.cz, a to za podmínek poskytovatele této služby  

 • Realitní makléř– má význam podle ustanovení čl. 5. odst. 1. těchto Obchodních podmínek 

 • Registrace – je postup založení Účtu stanovený v těchto Obchodních podmínkách 

 • Server – internetový server Bezrealitky dostupný na internetové adrese https://www.bezrealitky.cz 

 • Skupina Bezrealitky  všechny společnosti, v nichž má přímou či nepřímou majetkovou účast mateřská společnost Bezrealitky, společnost European Housing Services s.r.o., IČO: 078 14 496; tyto osoby se mohou v průběhu doby měnit 

 • Služby – služby poskytované Bezrealitky uvedené v ustanovení čl. 2. odst. 1. těchto Obchodních podmínek 

 • Smlouva – smlouva uzavřená mezi Uživatelem a Bezrealitky podle ustanovení čl. 2. odst. 2. těchto Obchodních podmínek 

 • Spotřebitel – každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Bezrealitky, Skupinou Bezrealitky nebo s ní jinak jedná 

 • Účet– Bezplatný uživatelský účet, a/nebo Premium profil 

 • Uživatel– osoba, která jakkoli využívá služeb Serveru, např. má zaregistrovaný Účet nebo využívá službu KOMFORT či EXPRES; 

 • Bezplatný uživatelský účet– součást Serveru s názvem „moje bezrealitky“, která je zpřístupněna bezplatně právě jednomu Uživateli a je zřízena Registrací a zpřístupněna po zadání Přístupových údajů, a se kterou jsou splněna zejména práva Uživatele uvedená na Serveru 

 • Premium profil– součást Serveru s názvem „Moje bezrealitky“, která je zpřístupněna za podmínek stanovených v těchto Obchodních podmínkách právě jednomu Uživateli a je zřízena registrací a zpřístupněna po zadání Přístupových údajů, obsahující možnost ověření Uživatele za účelem zajištění vyšší důvěryhodnost Uživatele, a se kterým jsou spojena zvláštní práva a povinnosti uvedené na Serveru

 • Zvláštní obchodní podmínky: 

2. Poskytované Služby 

 1. Bezrealitky nabízí na Serveru zejména následující Služby, které si může Uživatel objednat a/nebo zajistit (dále jen „Služby“) 
  a. Inzerce nemovitostí (blíže viz Obchodní podmínky služby Inzerce a Ceník dostupný na Serveru);
  b. Komunikace s dalšími Uživateli Serveru, a to zejména ve věci:
      1. pronájmu nemovitostí;
      2. prodeje nemovitostí;
  c. Registrace a vedení Účtu a s tím spojenou Kontrolu osoby;
  d. Zajištění dalších služeb formou realitního zprostředkování ve smyslu zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování (dále jen „služba KOMFORT“), odkup nemovitostí osobou ze skupiny Bezrealitky v rámci služby EXPRES (dále jen „služba EXPRES“), právní a další služby (blíže viz Obchodní podmínky o zajištění služby KOMFORT, EXPRES, HYPOTÉKA, NEMO REPORT a právních a dalších služeb).

 2. Pokud mezi Uživatelem a Bezrealitky nebo osobou ze Skupiny Bezrealitky vznikne na základě objednávky Služby dle Zvláštních obchodních podmínek smlouva anebo jiný právní vztah předvídaný těmito Obchodními podmínkami (dále jen „Smlouva“), řídí se tato Smlouva také těmito Obchodními podmínkami, Ceníkem dostupným na Serveru a příslušnými Zvláštními obchodními podmínkami.

3. Bezplatný uživatelský účet 

 1. Uživatel má právo si pomocí Registrace založit na Serveru Bezplatný uživatelský účet za účelem objednávání Služeb a dále realizace činností uvedených v čl. 2. odst. 1 písm. a. a písm. b. těchto Obchodních podmínek.

 2. Uživatel si registruje Bezplatný uživatelský účet tak, že na Serveru vyplní alespoň označené povinné registrační údaje (u fyzických osob zejména typ uživatele, jméno, příjmení, telefonní číslo; u právnických osob zejména typ uživatele, IČO, název, typ právnické osoby, adresu pro doručování, jméno zástupce, příjmení, telefonní číslo), Přístupové údaje a následně je uloží. Zároveň musí Uživatel vyjádřit souhlas s těmito Obchodními podmínkami, seznámit se s informacemi o zpracování Osobních údajů a prohlásit, že není Realitním makléřem. Po uložení údajů podle tohoto odstavce zašle Bezrealitky Uživateli potvrzení o dokončení Registrace na adresu elektronické pošty. Umožňuje-li to Server, je Uživatel oprávněn provést registraci Uživatelského účtu také skrze sociální síť Facebook.

 3. Kontaktní údaje vyplněné Uživatelem při Registraci budou zveřejněny na Serveru jen se souhlasem Uživatele.

 4. Přístup k Bezplatnému uživatelskému účtu je zabezpečen Přístupovými údaji. Uživatel i Bezrealitky jsou povinni zachovávat mlčenlivost ohledně Přístupových údajů.

 5. Uživatel není oprávněn zpřístupnit své Přístupové údaje třetím osobám. V případě, že Uživatel třetí straně takový přístup umožní, a to i z nedbalosti, nese odpovědnost za případné zneužití Bezplatného uživatelského účtu nebo za zneužití svých Přístupových údajů tak, jako kdyby se jednalo o jeho vlastní jednání, a rovněž nese veškeré riziko smluvních sankcí uplatňovaných ze strany Bezrealitky.

 6. Uživatel bere na vědomí, že Bezplatný uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Bezrealitky Serveru, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 7. Uživatel se zavazuje nezveřejňovat žádné údaje, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky. Dále se zavazuje, že nebude Bezrealitky činit odpovědnou za jakékoliv právní nároky třetích osob, které vzniknou na základě zveřejnění údajů zadaných Uživatelem prostřednictvím Bezplatného uživatelského účtu.

 8. V případě, že dojde ke změně údajů, které byly použity při Registraci, je Uživatel povinen je neprodleně v sekci Serveru „Moje bezrealitky“ aktualizovat.

 9. Má se za to, že údaje uvedené Uživatelem v Bezplatném uživatelském účtu jsou pravdivé a správné. Odpovědnost vyplývající z nesprávného či nepravdivého uvedení údajů nese Uživatel.

 10. Bezrealitky si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění údajů zadávaných Uživateli na Serveru nebo tyto údaje odstranit, pokud splňují jednu nebo více z následujících podmínek:
  1. jsou v rozporu s právním řádem České republiky;
  2. jsou v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek;
  3. jedná se o nabídku Realitního makléře v rámci realitní činnosti, nebo má Bezrealitky důvodné podezření, že se o nabídku Realitního makléře v rámci realitní činnosti jedná;
  4. svým obsahem odporují oprávněným zájmům Bezrealitky.

 11. Uživatel je oprávněn kdykoli požádat o zrušení svého Bezplatného uživatelského účtu, a to písemně na adrese elektronické pošty info@bezrealitky.cz.

 12. Bezrealitky je oprávněna zrušit Bezplatný uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Uživatel svůj Bezplatný uživatelský účet nevyužívá po dobu delší než jeden rok, či v případě, že Uživatel poruší své povinnosti vyplývající z těchto Obchodních podmínek nebo Zvláštních obchodních podmínek.

 13. Uživatel bere na vědomí, že zpřístupněné Osobní údaje je možné užít pouze a jen pro účely jednání spojeného se Službami a směřujícího k uzavření příslušné smlouvy spojené se Službami (resp. inzerovanými nemovitostmi), a dále pro naplnění účelu, který je obsahem dané Služby.

4. Premium profil 

 1. Uživatel Serveru Bezrealitky má právo zajistit si nadstavbu svého účtu prostřednictvím registrace Premium profilu, díky kterému zvýší svou důvěryhodnost a stane se Premium uživatelem.

 2. Uživatel si registruje Premium profil tak, že na Serveru Bezrealitky zvolí Získat Premium profil, prohlásí, že není Realitním makléřem a uhradí požadované Plnění. Premium uživatel má možnost v záložce Nastavení profilu vložit svou vlastní profilovou fotografii, vyplnit doplňující údaje, kterými jsou zejména rok narození, počet členů domácnosti, národnost, zaměstnání, vzdělání, domácí zvířata; dále ověřit svůj mobilní telefon anebo provést Kontrolu osoby.

 3. Plnění může Uživatel uhradit Bezrealitky následujícími způsoby:
  1. prostřednictvím internetového bankovnictví;
  2. platební kartou prostřednictvím internetové platební brány;
  3. bankovním převodem;
  4. prostřednictvím elektronického platebního systému Google Pay;
  5. prostřednictvím elektronického platebního systému Apple Pay.

 4. Zvolený způsob úhrady uvede Uživatel při objednávce služby Premium profil.  

 5. Bezrealitky si vyhrazuje právo rozhodnout o tom, že některé ze způsobů platby uvedené v odstavci 3. tohoto článku nelze pro konkrétní případ použít. 

 6. Pokud je Uživateli po odeslání objednávky služby Premium profil přidělen variabilní symbol a specifický symbol platby, je Uživatel při úhradě Plnění povinen tyto údaje uvést pro ztotožnění platby. 

 7. Závazek Uživatele uhradit Plnění je splněn okamžikem připsání Plnění na Bezrealitky uvedený účet, nebo na účet, na který je platba automaticky odesílána. 

 8. Bezrealitky následně po Registraci Premium profilu a zároveň po úhradě stanoveného Plnění zašle Premium uživateli do jeho Účtu daňový doklad o zaplacení Plnění a na jeho kontaktní e-mail potvrzení o Registraci.

 9. Premium uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že:
  a)     Premium profil se sjednává na 3 kalendářní měsíce, nebude-li ze strany Bezrealitky na Serveru uvedeno jinak;
  b)     Osobní údaje k Premium profilu nebudou veřejně dostupné a budou zpřístupněny pouze osobě, se kterou bude Premium uživatel na Serveru komunikovat; c)     může docílit maximálního ohodnocení poskytnutých Osobních údajů k Premium profilu ve výši 100 % a minimálního ve výši 0 % s tím, že každý z Osobních údajů k Uživatelskému účtu Premium má předem pevně stanovenou procentuální hodnotu, která je uvedena v Uživatelském účtu Premium;
  d)     ustanovení čl. 3 odst. 5. až 13. těchto Obchodních podmínek se obdobně uplatní i pro Premium profil;
  e)     Bezrealitky nenese žádnou odpovědnost za skutečnost, že procentuální výsledek vzniklý po vyplnění Osobních údajů k Premium profilu, může být pro ostatní Uživatele subjektivním kvantifikátorem důvěryhodnosti Premium uživatele;
  f)       v případě, kdy Premium uživatel vyplní všechny údaje potřebné pro Kontrolu osoby, obdrží bez ohledu na výsledek Kontroly plný počet Hodnocení pro daný segment osobních údajů k Premium profilu;
  g)     v případě, kdy bude jakákoliv část Kontroly osoby negativní, tj. bude nalezen jakýkoliv údaj, bude tento údaj dostupný druhému Uživateli pouze v obecné rovině, tzn., že Uživatel nebude mít konkrétní informace k případné exekuci, insolvenci atp. druhého Uživatele, jehož se Kontrola osoby týkala.

 10. Premium uživatel zároveň uzavřením smlouvy o Premium profilu souhlasí s tím, aby mu bylo poskytováno jím požadované plnění před uplynutím čtrnáctidenní lhůty k odstoupení od smlouvy dle § 1824a odst. 3 občanského zákoníku. Uživatel z tohoto důvodu (i) nemůže v souladu s ust. § 1837 písm. a), resp. l) občanského zákoníku od smlouvy o Premium profilu odstoupit podle § 1829 občanského zákoníku; nebo (ii) v případě odstoupení mu bude vrácena pouze poměrná část uhrazeného Plnění.

5. Ustanovení o Realitních makléřích 

 1. Realitním makléřem se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí osoba, která vykonává výdělečnou činnost realitního zprostředkování. Za výdělečnou realitní činnost se pro účely těchto Obchodních podmínek považuje jakákoliv činnost prováděná za účelem dosažení přímého či nepřímého výdělku či zisku, zejména podnikání, účast v podnikající právnické osobě, výkon funkce statutárního orgánu či jiného orgánu v podnikající právnické osobě či člena takového orgánu, výkon práce v pracovním poměru nebo na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, činnost na základě jiného smluvního vztahu, včetně smluvního vztahu neformálního, účast na podnikání jiné osoby či jednání ve shodě s jinou osobou, spočívající zejména v nákupu nemovitostí za účelem jejich dalšího prodeje, prodeji nemovitostí, zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor, pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor, pokud jsou pronajímatelem poskytovány jiné než základní služby zajišťující řádný provoz těchto prostor, ledaže se jedná o činnost provozovanou pro Bezrealitky nebo pro Skupinu Bezrealitky. Za Realitního makléře se dále též považují všechny osoby, které vystupují jako osoby (spolu)pracující (bez ohledu na povahu právního vztahu) s Realitním makléřem a osoby uvedené na webových stránkách příslušných Realitních makléřů s tím, že je na Uživateli, aby prokázal, že Realitním makléřem není. Za Realitního makléře se též považují všechny osoby, které provedou nebo hodlají nebo přislíbí provést objednávku jakékoliv Služby za subjekty, které splňují kteroukoliv definici Realitního makléře dle předchozích vět. V případě pochybností je určení Realitního makléře dle Obchodních podmínek na úvaze Bezrealitky.

 2. Realitní makléř není oprávněn v rámci své realitní činnosti provést Registraci Účtu, provést objednávku Služby ani zasílat Uživatelům prostřednictvím Serveru reklamní sdělení či jakékoliv nabídky obchodní a/nebo podnikatelské povahy. Realitní makléř není oprávněn využívat žádné Služby Serveru. Realitní makléři, kteří jsou součástí Bezrealitky, nebo Skupiny Bezrealitky, a dále Realitní makléři, kteří se s Bezrealitky předem dohodnou, jsou oprávněni využít Služeb Serveru, avšak výlučně pro umístění jejich inzerce, nemohou však reagovat na inzerci Uživatelů. Toto ustanovení se nevztahuje na Realitní makléře jednající mimo rámec své realitní činnosti.

 3. V případě, že Realitní makléř poruší jakékoli ustanovení těchto Obchodních podmínek, vznikne Bezrealitky vůči němu právo na smluvní pokutu ve výši 35.000 Kč (slovy: třicet pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne porušení uvedené povinnosti. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu újmy Bezrealitky.

 4. Bezrealitky je oprávněna blokovat jakoukoli činnost Realitního makléře na Serveru, zejména zrušit Účet Realitního makléře, jeho objednávky Služeb odmítnout, a jeho zprávy nedoručovat Uživatelům, a to bez jakékoli náhrady.

 5. Ustanovení o Realitních makléřích se nevztahují na obce a bytová družstva. Právnické osoby provádějící správu nemovitých věcí si mohou s Bezrealitky výjimku podle tohoto odstavce individuálně sjednat.

6. Zprávy zasílané skrze Server 

 1. Bezrealitky si v rámci zkvalitňování služeb a boje proti nevyžádané reklamě vyhrazuje právo nedoručovat nevyžádané či jinak obtěžující zprávy zasílané skrze Server Uživatelům.

 2. Uživatel souhlasí s tím, že v rámci zkvalitňování služeb a boje proti nevyžádané reklamě jsou ze strany Bezrealitky zaznamenávány veškeré zprávy zasílané mezi jednotlivými Uživateli a Uživateli a jinými návštěvníky Serveru prostřednictvím Serveru a tyto jsou archivovány po dobu 1 roku, nebo do skončení soudního či obdobného sporu nebo do skončení řízení před orgánem veřejné moci, je-li ohledně obsahu těchto zpráv spor nebo řízení vedeno.

7. Zasílání obchodních sdělení 

 1. Uživateli mohou být prostřednictvím elektronické pošty zasílána obchodní sdělení související se službami, zbožím nebo společností Bezrealitky v souladu s ustanovením § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Uživatel je oprávněn se z odběru obchodních sdělení kdykoliv odhlásit, a to písemně na adrese sídla Bezrealitky nebo prostřednictvím odkazu uvedeného na konci každého takového obchodního sdělení.

 2. Vyjádří-li s tím Uživatel při Registraci a/nebo Premium uživatel při Registraci Uživatelského účtu Premium výslovný souhlas, Uživateli a/nebo Premium uživateli mohou být zasílána obchodní sdělení obchodních partnerů Bezrealitky Tento souhlas je Uživatel a/nebo Premium uživatel je oprávněn kdykoli odvolat, a to písemně na adrese sídla Bezrealitky nebo prostřednictvím odkazu uvedeného na konci každého takového obchodního sdělení.

 3. Návštěvou Serveru a/nebo užíváním jakékoli Služby Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. souborů cookies do paměti jeho počítače či obdobného zařízení. Uživatel je oprávněn tento souhlas kdykoli odvolat a ukládání cookies zakázat prostřednictvím nastavení svého webového prohlížeče.

8. Reklamace Služeb 

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

 2. V případě, že Bezrealitky poskytne vadné plnění (tj. plnění nemá sjednané nebo obvyklé vlastnosti nebo není způsobilé sloužit svému účelu), má Uživatel práva z vadného plnění.

 3. Uživatel je povinen oznámit vadu plnění Bezrealitky bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost plnění zkontrolovat a vadu zjistit, a to buď označením vady, nebo oznámením, jak se projevuje. Vadu lze vytknout do šesti měsíců od okamžiku poskytnutí Služeb. Vadu lze oznámit emailem na info@bezrealitky.cz, telefonicky na + 420 226 227 522 nebo jakýmkoli jiným způsobem tak, aby se o jejím oznámení Bezrealitky dozvěděla.

 4. Vytkl-li Uživatel vůči Bezrealitky vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou Uživatel nemůže vadně poskytnutou Službu užívat.

 5. Je-li vada odstranitelná, může se Uživatel domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy zuhrazeného Plnění. Nelze-li vadu odstranit a z důvodu vady Službu řádně užívat, může Uživatel dle těchto Obchodních podmínek odstoupit od uzavřené smlouvy nebo se domáhat přiměřené slevy zuhrazeného Plnění. 

 6. Právo z vadného plnění nevylučuje právo na náhradu škody; čeho však lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění, toho se nelze domáhat z jiného právního důvodu.

9. Odstoupení od smlouvy o Službách 

 1. Uživatel je oprávněn od smlouvy o Službách odstoupit v případech uvedených v těchto Obchodních podmínkách.

 2. Vzhledem k tomu, že Premium uživatel souhlasí s plněním Služeb před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy dle § 1828 odst. 5 občanského zákoníku, nemá právo odstoupit od Smlouvy o Premium profilu, resp. odstoupení od této smlouvy se řídí čl. 4 odst. 10 těchto Obchodních podmínek.

 3. Pro odstoupení od Smlouvy může Spotřebitel využít vzorový formulář Bezrealitky. Odstoupení lze provést také odesláním formuláře na elektronickou adresu Bezrealitky, přičemž přijetí tohoto formuláře bude Spotřebiteli bezprostředně v textové podobě potvrzeno. 

 4. Je-li s odstoupením od Smlouvy spojena povinnost vrátit Premium uživateli peněžní prostředky, vrátí je Bezrealitky stejným způsobem, jakým jí byly poskytnuty, s čímž Premium Uživatel souhlasí.

10. Závěrečná ustanovení 

 1. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi jakoukoli osobou využívající Služby, zejména Uživatelem a Bezrealitky a nedílnou součástí všech smluv.

 2. Právní vztahy mezi Bezrealitky a jakoukoli osobou využívající Služby, zejména Uživatelem včetně právních vztahů ze smluv se řídí právním řádem České republiky.

 3. Bezrealitky není vázána žádným kodexem chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.  

 4. Dojde-li ohledně právního vztahu mezi jakoukoli osobou využívající Služby, zejména Uživatelem a Bezrealitky ke sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Spotřebitel oprávněn podat k České obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách www.coi.cz.  

 5. Všechny spory vznikající ze Smluv a v souvislosti s nimi budou rozhodovány s konečnou platností u věcně a místně příslušného soudu.

 6. Vzhledem k tomu, že se trh služeb poskytovaných Bezrealitky neustále vyvíjí, bere jakákoli osoba využívající Služby, zejména Uživatel, Premium Uživatel, ale i Realitní makléř na vědomí, že tyto Obchodní podmínky, Zvláštní obchodní podmínky, a/nebo ceník Služeb, mohou být v přiměřeném rozsahu jednostranně změněny, doplňovány anebo zrušeny (dále jen „Jednostranná změna“). Bezrealitky je povinna informovat Uživatele, Premium Uživatele, ale i Realitní makléře o Jednostranné změně dotčených dokumentů a/nebo poskytovaných Služeb nejméně 14 dní před nabytím účinnosti změny, a to buď prostřednictvím Serveru, zprávy zaslané do Účtu a/nebo jinou vhodnou a dostupnou formou. V případě, že Uživatel, Premium Uživatel, anebo Realitní makléř nesouhlasí s Jednostrannou změnou dotčených dokumentů a/nebo poskytovaných Služeb, může vypovědět Smlouvu Bezrealitky, a to ve lhůtě do dne nabytí účinnosti Jednostranné změny. Účinnost předmětné Smlouvy v takovém případě končí dnem doručení výpovědi Bezrealitky. Takto provedenou výpověď je možné adresovat Bezrealitky buď na adresu Bezrealitky určenou v těchto Obchodních podmínkách pro doručování, anebo na e-mail: info@bezrealitky.cz. Pokud nebude ve stanovené lhůtě doručena Bezrealitky výpověď Smlouvy, má se za to, že dotčená osoba s Jednostrannou změnou bez výhrad souhlasí. Právo výpovědi Smlouvy za stanovených podmínek při Jednostranné výpovědi však nevznikne v případě, kdy došlo k Jednostranné změně v důsledku změny závazných právních předpisů, a/nebo rozhodnutí orgánu veřejné správy.

 7. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 21. 2. 2023 a v plném rozsahu nahrazují Obchodní podmínky ze dne 1. 6. 2021. Předposlední verze Obchodních podmínek je v archivu přistupná zde.

 8. Kontaktní údaje Bezrealitky:
  Adresa pro doručování a sídlo společnosti: Bezrealitky s.r.o., Praha 8 - Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00
  Datová schránka: ebm2xx8
  Adresa elektronické pošty: info@bezrealitky.cz
  Telefon: +420 226 227 522