Obecné smluvní podmínky serveru bezrealitky.cz

Aktuální obecné smluvní podmínky serveru bezrealitky.cz

1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi společností Pricetown s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Drtinova 557/10, PSČ 150 00, IČO: 279 17 223, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 126369 (dále jen „Bezrealitky.cz“) a Uživatelem a/nebo Premium uživatele, související zejména se založením, provozováním a užíváním Uživatelského účtu a/nebo Uživatelského účtu Premium.
 2. Bezrealitky.cz je oprávněným provozovatelem a správcem internetového serveru bezrealitky.cz, dostupného na internetové adrese https://www.bezrealitky.cz (dále jen „Server“).
 3. Pro účely těchto Obchodních podmínek mají níže uvedené termíny uváděné s velkým počátečním písmenem následující význam:
  • Bezrealitky.cz má význam v ustanovení čl. 1 odst. 1
  • Ceník – znamená výši plnění, které je spojené s uzavřenou Smlouvou
  • Hodnocení má význam v ustanovení čl. 4 odst. 4 písm. e)
  • Osobní údaje mají význam v ustanovení čl. 6 odst. 2
  • Osobní údaje k Uživatelskému účtu Premium mají význam dle odstavce 4.2.
  • Přístupové údaje mají význam v ustanovení čl. 3 odst. 4
  • Premium uživatel má význam dle odstavce 4.1.
  • Kontrola osoby - znamená právo Uživatele zajistit kontrolu svých údajů prostřednictvím služby zajišťované společností prostřednictvím serveru https://www.creditcheck.cz, a to společností Credit Check, s.r.o., IČO: 289 81 243, DIČ: CZ28981243, se sídlem Praha 7 - Holešovice, Dukelských hrdinů 359/21, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 157590, a společností Data PM s.r.o., IČO: 055 96 521, DIČ: CZ05596521, se sídlem Jana Palacha 1552, Zelené Předměstí, Pardubice, PSČ 530 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pod sp. zn. C 38305, a to v Centrální evidenci exekucí, Insolvenčním rejstříku, shody uvedené adresy s adresou ohlašovny městského úřadu, a databázi dlužníku Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR, a VZP
  • Realitní makléř má význam v ustanovení čl. 5 odst. 1
  • Registrace má význam v ustanovení čl. 3 odst. 2
  • Registrace Uživatelského účtu Premium – má význam v ustanovení čl. 4 odst. 2
  • Server - internetový server Bezrealitky.cz dostupný na internetové adrese https://www.bezrealitky.cz
  • Služby mají význam v ustanovení čl. 2 odst. 1
  • Smlouva má význam v ustanovení čl. 2 odst. 2
  • Spotřebitel - každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Bezrealitky.cz nebo s ní jinak jedná
  • Uživatel - osoba, která si registruje nebo má zaregistrovaný svůj Uživatelský účet; pro účely ustanovení čl. 8 odst. 1 a rovněž osoba, která neprovádí Registraci, ale vyjádří při užívání Serveru souhlas s těmito Obchodními podmínkami
  • Uživatelský účet - součást Serveru s názvem „moje bezrealitky“, která je zpřístupněna právě jednomu Uživateli a je zřízena Registrací a zpřístupněna po zadání Přístupových údajů
  • Uživatelský účet Premium – Uživatelský účet, obsahující více doplňujících Osobních údajů Uživatele, zajišťující vyšší důvěryhodnost Uživatele, se kterým jsou spojena zvláštní práva a povinnosti
  • Zvláštní obchodní podmínky

2. Poskytované služby

 1. Bezrealitky.cz nabízí na Serveru zejména následující služby, které si může Uživatel objednat a/nebo zajistit:
  1. Inzerce nemovitostí (blíže viz Obchodní podmínky služby Inzerce nemovitostí a Ceník dostupný na Serveru)
  2. Zajištění právních služeb (blíže viz Obchodní podmínky o zajištění právních a dalších služeb) (dále jen „Služby“)
  3. registraci a vedení Uživatelského účtu a/nebo Uživatelského účtu Premium a s tím spojenou Kontrolu osoby.
 2. Pokud mezi Uživatelem a/nebo Premium uživatelem a Bezrealitky.cz vznikne na základě objednávky Služby dle Zvláštních obchodních podmínek smlouva anebo jiný právní vztah předvídaný těmito Obchodními podmínkami (dále jen „Smlouva“), řídí se tato Smlouva těmito Obchodními podmínkami, Ceníkem dostupným na Serveru a příslušnými Zvláštními obchodními podmínkami.
 3. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

3. Uživatelský účet

 1. Uživatel má právo si pomocí Registrace založit na Serveru Uživatelský účet za účelem objednávání Služeb.
 2. Uživatel si registruje Uživatelský účet tak, že na Serveru vyplní alespoň povinné registrační údaje, zejména jméno, příjmení, adresu pro doručování, telefonní číslo, adresu elektronické pošty, Přístupové údaje a následně je uloží. Zároveň musí Uživatel vyjádřit souhlas s těmito Obchodními podmínkami a se zpracováním Osobních údajů dle odstavce 5.2. a prohlásit, že není Realitním makléřem (dále jen „Registrace“). Po uložení údajů podle tohoto odstavce zašle Bezrealitky.cz Uživateli potvrzení o dokončení Registrace na adresu elektronické pošty. Umožňuje-li to Server, je Uživatel oprávněn provést registraci Uživatelského účtu také skrze sociální síť Facebook.
 3. Kontaktní údaje vyplněné Uživatelem při Registraci budou zveřejněny na Serveru jen se souhlasem Uživatele.
 4. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen přístupovými údaji, jimiž jsou uživatelské jméno a heslo (dále jen „Přístupové údaje“). Uživatel i Bezrealitky.cz jsou povinni zachovávat mlčenlivost ohledně Přístupových údajů.
 5. Uživatel není oprávněn zpřístupnit své Přístupové údaje třetím osobám. V případě, že Uživatel třetí straně takový přístup umožní, a to i z nedbalosti, nese odpovědnost za případné zneužití Uživatelského účtu nebo za zneužití svých Přístupových údajů tak, jako kdyby se jednalo o jeho vlastní jednání, a rovněž nese veškeré riziko smluvních sankcí uplatňovaných ze strany Bezrealitky.cz.
 6. Uživatel bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Bezrealitky.cz, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 7. Uživatel se zavazuje nezveřejňovat žádné údaje, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky. Dále se zavazuje, že nebude Bezrealitky.cz činit zodpovědnou za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění údajů zadaných Uživatelem prostřednictvím Uživatelského účtu.
 8. V případě, že dojde ke změně údajů, které byly použity při Registraci, je Uživatel povinen je neprodleně v sekci Serveru „Moje bezrealitky“ aktualizovat.
 9. Má se za to, že údaje uvedené Uživatelem v Uživatelském účtu jsou pravdivé a správné. Odpovědnost vyplývající z nesprávného či nepravdivého uvedení údajů nese pouze Uživatel.
 10. Bezrealitky.cz si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění údajů zadávaných Uživateli na Server nebo tyto údaje odstranit, pokud splňují jednu nebo více z následujících podmínek:
  1. jsou v rozporu s právním řádem České republiky;
  2. jsou v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek;
  3. jedná se o nabídku Realitního makléře v rámci realitní činnosti, nebo má Bezrealitky.cz důvodné podezření, že se o nabídku Realitního makléře v rámci realitní činnosti jedná;
  4. svým obsahem odporují oprávněným zájmům Bezrealitky.cz.
 11. Uživatel je oprávněn kdykoli požádat o zrušení svého Uživatelského účtu, a to písemně na adrese elektronické pošty info@bezrealitky.cz.
 12. Bezrealitky.cz je oprávněna zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Uživatel svůj Uživatelský účet nevyužívá po dobu delší než jeden rok, či v případě, že Uživatel, který si objednal některou ze Služeb, poruší své povinnosti vyplývající z těchto Obchodních podmínek nebo Zvláštních obchodních podmínek.

4. Uživatelský účet Premium

 1. Uživatel Serveru Bezrealitky.cz má právo zajistit si nadstavbu svého Uživatelského účtu prostřednictvím registrace Uživatelského účtu Premium, díky kterému zvýší svou důvěryhodnost a stane se Premium uživatelem (dále jen „Premium uživatel“).
 2. Uživatel si registruje Uživatelský účet Premium tak, že ve svém Uživatelském účtu vyplní některé z požadovaných údajů, tj. zejména doplnění základních údajů, vložení své vlastní profilové fotografie, ověření mobilního telefonu, vyplnění doplňujících údajů, kterými jsou zejména rok narození, počet členů domácnosti, národnost, zaměstnání, domácí zvířata; anebo provede Kontrolu osoby (dále jen „Osobní údaje k Uživatelskému účtu Premium“); a zároveň uhradí požadované plnění spojené s vedením Uživatelského účtu Premium (dále jen „Plnění“), které bude uvedeno na informační stránce Uživatelského účtu Premium (dále jen „Registrace Uživatelského účtu Premium“).
 3. Bezrealitky.cz následně po Registraci Uživatelského účtu Premium a zároveň po úhradě stanoveného Plnění zašle Premium uživateli na jeho kontaktní e-mail doklad o zaplacení Plnění a potvrzení o Registraci uživatelského účtu Premium.
 4. Premium uživatel (i) bere na vědomí; a souhlasí s tím, že:
  1. Registrace Uživatelského účtu Premium se sjednává na 1 rok, nebude-li ze strany Bezrealitky.cz na Serveru uvedeno jinak;
  2. Osobní údaje k Uživatelskému účtu Premium nebudou veřejně dostupné a budou zpřístupněny pouze osobě, se kterou bude Premium uživatel na Serveru komunikovat;
  3. může docílit maximálního ohodnocení poskytnutých Osobních údajů k Uživatelskému účtu Premium ve výši 100 % a minimálního ve výši 10 % s tím, že každý z Osobních údajů k Uživatelskému účtu Premium má předem pevně stanovenou procentuální hodnotu, která je uvedena v Uživatelském účtu;
  4. ustanovení čl. 3 odst. 5 až 12 těchto Obchodních podmínek se obdobně uplatní i pro Uživatelský účet Premium;
  5. Bezrealitky.cz nenese žádnou odpovědnost za skutečnost, že procentuální výsledek vzniklý po vyplnění Osobních údajů k Uživatelskému účtu Premium (dále jen „Hodnocení“), může být pro ostatní Uživatele a/nebo Premium uživatele subjektivním kvantifikátorem důvěryhodnosti Premium uživatele;
  6. v případě, kdy Premium uživatel vyplní všechny údaje potřebné pro Kontrolu osoby, obdrží bez ohledu na výsledek Kontroly plný počet Hodnocení pro daný segment Osobních údajů k Uživatelskému účtu Premium;
  7. v případě, kdy bude jakákoliv část Kontroly osoby negativní, tj. bude nalezen jakýkoliv údaj, bude tento údaj dostupný druhému Uživateli pouze v obecné rovině, tzn., že Uživatel nebude mít konkrétní informace k případné exekuci, insolvenci, atp. druhého Uživatele, jehož se Kontrola osoby týkala;

5. Ustanovení o Realitních makléřích

 1. Realitním makléřem se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí osoba, která vykonává výdělečnou realitní činnost (dále jen „Realitní makléř“). Za výdělečnou realitní činnost se pro účely těchto Obchodních podmínek považuje jakákoliv činnost prováděná za účelem dosažení přímého či nepřímého výdělku či zisku, zejména podnikání, účast v podnikající právnické osobě, výkon funkce statutárního orgánu či jiného orgánu v podnikající právnické osobě či člena takového orgánu, výkon práce v pracovním poměru nebo na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, činnost na základě jiného smluvního vztahu, včetně smluvního vztahu neformálního, účast na podnikání jiné osoby či jednání ve shodě s jinou osobou, spočívající zejména v nákupu nemovitostí za účelem jejich dalšího prodeje, prodeji nemovitostí, zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor, pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor, pokud jsou pronajímatelem poskytovány jiné než základní služby zajišťující řádný provoz těchto prostor. Za Realitního makléře se dále též považují všechny osoby, které vystupují jako osoby (spolu)pracující (bez ohledu na povahu právního vztahu) s Realitním makléřem a osoby uvedené na webových stránkách příslušných Realitních makléřů s tím, že je na Uživateli a/nebo Premium uživateli, aby prokázal, že Realitním makléřem není. Za Realitního makléře se též považují všechny osoby, které provedou nebo hodlají nebo přislíbí provést Objednávku jakékoliv Služby za subjekty, které splňují kteroukoliv definici Realitního makléře dle předchozích vět.
 2. Realitní makléř není oprávněn v rámci své realitní činnosti provést Registraci Uživatelského účtu a/nebo Uživatelského účtu Premium, provést Objednávku Služby ani zasílat Uživatelům a/nebo Premium uživatelům prostřednictvím Serveru reklamní sdělení. Toto ustanovení se nevztahuje na Realitní makléře jednající mimo rámec své realitní činnosti.
 3. V případě, že Realitní makléř poruší zákaz dle ustanovení čl. 4 odst. 2 těchto Obchodních podmínek vznikne Bezrealitky.cz vůči němu právo na smluvní pokutu ve výši 35.000 Kč (slovy: třicet pět tisíc korun českých) za každé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne porušení uvedené povinnosti. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu škody Bezrealitky.cz.
 4. Bezrealitky.cz je oprávněna zrušit Uživatelský účet a/nebo Uživatelský účet Premium Realitního makléře, jeho Objednávky odmítnout, a jeho zprávy nedoručovat Uživatelům a/nebo Premium uživatelům, a to bez náhrady.
 5. Ustanovení o Realitních makléřích se nevztahují na obce a bytová družstva. Právnické osoby provádějící správu nemovitých věcí si mohou s Bezrealitky.cz výjimku podle tohoto odstavce individuálně sjednat.

6. Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů Uživatele a/nebo Premium uživatele – fyzické osoby se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“). Bezrealitky.cz je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00031223.
 2. Uživatel a/nebo Premium uživatel bere na vědomí, že Bezrealitky.cz shromažďuje, uchovává a zpracovává osobní údaje Uživatele a/nebo Osobní údaje k Uživatelskému účtu Premium zadané či získané při Registraci, resp. Registraci Uživatelského účtu Premium, kterými jsou: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, IP adresa, skype, účet MojeID (dále jen jako „Osobní údaje“).
 3. Účelem zpracování Osobních údajů a/nebo Osobních údajů k Uživatelskému účtu Premium ze strany Bezrealitky.cz je řádné užívání a provozování Uživatelského účtu, příp. Uživatelského účtu Premium a realizace práv a povinností ze Smluv včetně platebního styku.
 4. Osobní údaje Uživatele a/nebo Premium uživatele budou zpracovány buď elektronicky automatizovaným způsobem, nebo v listinné podobě neautomatizovaným způsobem.
 5. Uživatel a Premium uživatel mají právo na přístup ke zpracovávaným Osobním údajům, resp. Osobním údajům k Uživatelskému účtu Premium o své osobě ve smyslu § 12 zákona o ochraně osobních údajů. Bezrealitky.cz má právo na přiměřenou úhradu za poskytnutí zpracovávaných Osobních údajů, která nepřevýší nezbytné náklady na její poskytnutí. Pokud se Uživatel a/nebo Premium uživatel domnívá, že jsou jeho Osobní údaje zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li nepřesné vzhledem k účelu jejich zpracování, je Uživatel a/nebo Premium uživatel oprávněn Bezrealitky.cz nebo zpracovatele požádat o vysvětlení zpracovávaných Osobních údajů podle § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Uživatel a/nebo Premium uživatel je dále oprávněn požadovat, aby Bezrealitky.cz nebo zpracovatel takový stav odstranil.
 6. Uživatel, resp. Premium uživatel je srozuměn s tím, že poskytnutí Osobních údajů, resp. Osobních údajů k Uživatelskému účtu Premium je dobrovolné, avšak pro užívání a provozování Uživatelského účtu, resp. Uživatelského účtu Premium a realizace práv a povinností ze Smluv je poskytnutí a zpracování Osobních údajů nezbytné. V případě, že Uživatel a/nebo Premium uživatel s poskytnutím Osobních údajů, resp. Osobních údajů k Uživatelskému účtu Premium nesouhlasí, uzavření Smlouvy ani užívání a provozování Uživatelského účtu, resp. Uživatelského účtu Premium ze strany Bezrealitky.cz nebude možné.
 7. Uživatel, bere na vědomí, že Bezrealitky.cz může jeho shromažďované Osobní údaje poskytnout jinému správci za účelem nabízení obchodu a služeb v souladu s § 5 odst. 6 zákona o ochraně osobních údajů. Další správce má při zpracování Osobních údajů objednatele stejné povinnosti jako Bezrealitky.cz. Uživatel je oprávněn vyjádřit nesouhlas s předáním Osobních údajů, a to písemně na adrese sídla Bezrealitky.cz.
 8. Uživatel a/nebo Premium uživatel bere na vědomí, že jeho Osobní údaje mohou být poskytnuty osobám poskytujícím Služby, zajišťujícím přepravu a platební styk, jako zpracovatelům, a to za účelem realizace práv a povinností ze Smluv. Aktuální seznam zpracovatelů je uvedený na Serveru.

7. Zprávy zasílané skrze Server

 1. Bezrealitky.cz si v rámci zkvalitňování služeb a boje proti nevyžádané reklamě vyhrazuje právo nedoručovat nevyžádané či jinak obtěžující zprávy zasílané skrze Server Uživatelům a/nebo Premium uživatelům.
 2. Uživatel, resp. Premium uživatel souhlasí s tím, že v rámci zkvalitňování služeb a boje proti nevyžádané reklamě jsou ze strany Bezrealitky.cz zaznamenávány veškeré zprávy zasílané mezi jednotlivými Uživateli a Uživateli a jinými návštěvníky Serveru a/nebo Premium uživateli s Uživatelem či jiným návštěvníkem prostřednictvím Serveru a tyto jsou archivovány po dobu 1 roku, nebo do skončení soudního sporu nebo sporu před rozhodčím orgánem nebo do skončení řízení před orgánem veřejné moci, je-li ohledně obsahu těchto zpráv spor nebo řízení vedeno.

8. Zasílání obchodních sdělení

 1. Neprojeví-li Uživatel při Registraci a/nebo Premium uživatel při Registraci Uživatelského účtu Premium opačnou vůli, platí, že souhlasí se zasíláním obchodních sdělení souvisejících se službami, zbožím nebo společností Bezrealitky.cz v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas je Uživatel a/nebo Premium uživatel oprávněn kdykoli odvolat, a to písemně na adrese sídla Bezrealitky.cz nebo prostřednictvím odkazu uvedeného na konci obchodního sdělení.
 2. Návštěvou Serveru a/nebo užíváním Uživatelského účtu Uživatel, resp. v případě Premium uživatele u Uživatelského účtu Premium, souhlasí s ukládáním tzv. souborů cookies do paměti jeho počítače či obdobného zařízení. Uživatel a/nebo Premium uživatel je oprávněn tento souhlas kdykoli odvolat a ukládání cookies zakázat prostřednictvím nastavení svého webového prohlížeče.
 3. Za Uživatele a/nebo Premium uživatele se pro účely ustanovení čl. 8. odst. 1 a 2 těchto Obchodních podmínek považuje rovněž osoba, která neprovádí Registraci či Registraci Uživatelského účtu Premium, ale vyjádří při užívání Serveru souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

9. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi Uživatelem a/nebo Premium uživatelem a Bezrealitky.cz a nedílnou součástí Smluv.
 2. Právní vztahy mezi Bezrealitky.cz a Uživatelem a/nebo Premium uživatelem včetně právních vztahů ze Smluv se řídí českým právem.
 3. Bezrealitky.cz není vázána žádným kodexem chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 4. Dojde-li ohledně smluvního vztahu mezi Uživatelem a/nebo Premium uživatelem a Bezrealitky.cz ke sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Spotřebitel oprávněn podat k České obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách www.coi.cz.
 5. Všechny spory vznikající ze Smluv a v souvislosti s nimi budou rozhodovány s konečnou platností u věcně a místně příslušného soudu.
 6. Vzhledem k tomu, že se trh služeb poskytovaných Bezrealitky.cz neustále vyvíjí, bere Uživatel, Premium Uživatel, ale i Realitní makléř na vědomí, že tyto Obchodní podmínky, Zvláštní obchodní podmínky, a/nebo Ceník, mohou být v přiměřeném rozsahu jednostranně změněny, doplňovány anebo zrušeny (dále jen „Jednostranná změna“). Bezrealitky.cz jsou povinny informovat Uživatele, Premium Uživatele, ale i Realitní makléře o Jednostranné změně dotčených dokumentů a/nebo poskytovaných služeb nejméně 1 měsíc před nabytím účinnosti změny, a to buď prostřednictvím Serveru, zprávy zaslané do Uživatelského účtu a/nebo jinou vhodnou a dostupnou formou. V případě, že Uživatel, Premium Uživatel, anebo Realitní makléř nesouhlasí s Jednostrannou změnou dotčených dokumentů a/nebo poskytovaných služeb, může vypovědět Smlouvu Bezrealitky.cz, a to ve lhůtě do dne nabytí účinnosti Jednostranné změny. Účinnost předmětné Smlouvy v takovém případě končí dnem doručení výpovědi Bezrealitky.cz. Takto provedenou výpověď je možné adresovat Bezrealitky.cz buď na adresu Bezrealitky.cz určenou v těchto Obchodních podmínkách pro doručování, anebo na e-mail: info@bezrealitky.cz. Pokud nebude ve stanovené lhůtě doručena Bezrealitky.cz výpověď Smlouvy, má se za to, že dotčená osoba s Jednostrannou změnou bez výhrad souhlasí. Právo výpovědi Smlouvy za stanovených podmínek při Jednostranné výpovědi však nevznikne v případě, kdy došlo k Jednostranné změně v důsledku změny závazných právních předpisů, a/nebo rozhodnutí orgánu veřejné správy.
 7. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 01.03.2018 a v plném rozsahu nahrazují Obchodní podmínky ze dne 06.11.2017.
 8. Kontaktní údaje Bezrealitky.cz:
Adresa pro doručování a sídlo společnosti: Pricetown s.r.o., Drtinova 557/10, Praha 5-Smíchov 150 00
Datová schránka: dsaun9n
Adresa elektronické pošty: info@bezrealitky.cz
Telefon: +420 226 227 522