Obecné smluvní podmínky serveru bezrealitky.cz

Aktuální obecné smluvní podmínky serveru bezrealitky.cz

Úvodní ustanovení

 1. Tyto obecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi společností Bezrealitky s.r.o., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Bělehradská 299/132, PSČ 120 00, IČO: 279 17 223, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 126369 (dále jen „Bezrealitky.cz“) a Uživatelem a/nebo Premium uživatele, související zejména se založením, provozováním a užíváním Bezplatného uživatelského účtu a/nebo Uživatelského účtu Premium.

 2. Bezrealitky.cz je oprávněným provozovatelem a správcem internetového serveru bezrealitky.cz, dostupného na internetové adrese https://www.bezrealitky.cz (dále jen „Server“).

 3. Pro účely těchto Obchodních podmínek mají níže uvedené termíny uváděné s velkým počátečním písmenem následující význam:

  • Bezrealitky.cz má význam v ustanovení čl. 1 odst. 1

  • Ceník – znamená výši plnění, které je spojené s uzavřenou Smlouvou

  • Hodnocení má význam v ustanovení čl. 4 4. odst. 4 bod 4, anebo čl. 5 odst. 4 písm. e) bod 5

  • Osobní údaje mají význam podle Zásad zpracování osobních údajů

  • Osobní údaje k Uživatelskému účtu Premium mají význam dle odstavce 45.2.

  • Přístupové údaje mají význam v ustanovení čl. 3 odst. 4

  • Premium uživatel má význam dle odstavce 45.1.

  • Plnění – znamená plnění spojené s vedením Základního uživatelského účtu a/nebo s vedením Uživatelského účtu Premium, které je uvedeno na Serveru

  • Kontrola osoby - znamená právo Uživatele zajistit kontrolu svých údajů prostřednictvím služby zajišťované společností prostřednictvím serveru https://www.creditcheck.cz, a to společností Credit Check, s.r.o., IČO: 289 81 243, DIČ: CZ28981243, se sídlem Praha 7 - Holešovice, Dukelských hrdinů 359/21, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 157590, a společností Data PM s.r.o., IČO: 055 96 521, DIČ: CZ05596521, se sídlem Jana Palacha 1552, Zelené Předměstí, Pardubice, PSČ 530 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pod sp. zn. C 38305, a to v Centrální evidenci exekucí, Insolvenčním rejstříku, shody uvedené adresy s adresou ohlašovny městského úřadu, a databázi dlužníku Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR, a VZP

  • Realitní makléř má význam v ustanovení čl. 6 odst. 1

  • Registrace – je postup založení Bezplatného uživatelského účtu anebo Základního uživatelského účtu, stanovený v těchto Obchodních podmínkách

  • Registrace Uživatelského účtu Premium – má význam v ustanovení čl. 5 odst. 2

  • Server - internetový server Bezrealitky.cz dostupný na internetové adrese https://www.bezrealitky.cz

  • Služby mají význam v ustanovení čl. 2 odst. 1

  • Smlouva má význam v ustanovení čl. 2 odst. 2

  • Spotřebitel - každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Bezrealitky.cz nebo s ní jinak jedná

  • Uživatel - osoba, která si registruje nebo má zaregistrovaný svůj Bezplatný uživatelský účet, a/nebo Základní uživatelský účet; pro účely ustanovení čl. 7 odst. 1 a rovněž osoba, která neprovádí Registraci, ale vyjádří při užívání Serveru souhlas s těmito Obchodními podmínkami

  • Bezplatný uživatelský účet - součást Serveru s názvem „moje bezrealitky“, která je zpřístupněna bezplatně právě jednomu Uživateli a je zřízena Registrací a zpřístupněna po zadání Přístupových údajů, a se kterou jsou splněna zejména práva Uživatele uvedená na Serveru

  • Uživatelský účet Premium – součást Serveru s názvem „moje bezrealitky“, která je zpřístupněna za podmínek stanovených v těchto VOP právě jednomu Premium uživateli a je zřízena registrací a zpřístupněna po zadání Přístupových údajů, obsahující více doplňujících Osobních údajů Uživatele, zajišťující vyšší důvěryhodnost Uživatele, se kterým jsou spojena zvláštní práva a povinnosti uvedené na Serveru

  • Základní uživatelský účet– součást Serveru s názvem „moje bezrealitky“, která je zpřístupněna za podmínek stanovených v těchto VOP právě jednomu Uživateli, která není podle těchto Obchodních podmínek považována za Bezplatný uživatelský účet anebo Uživatelský účet Premium

  • Zvláštní obchodní podmínky

2. Poskytované služby

 1. Bezrealitky.cz nabízí na Serveru zejména následující služby, které si může Uživatel objednat a/nebo zajistit:

  1. Inzerce nemovitostí (blíže viz Obchodní podmínky služby Inzerce nemovitostí a Ceník dostupný na Serveru);

  2. Komunikace s dalšími Uživateli Serveru, a to zejména ve věci:

   1. Pronájmu;

   2. prodeje.

  3. Zajištění právních služeb (blíže viz Obchodní podmínky o zajištění právních a dalších služeb) (dále jen „Služby“)

  4. registraci a vedení Bezplatného uživatelského účtu, Základního uživatelského účtu a/nebo Uživatelského účtu Premium a s tím spojenou Kontrolu osoby.;

  5. Zajištění právních služeb (blíže viz Obchodní podmínky o zajištění právních a dalších služeb) (dále jen „Služby“).

 2. Pokud mezi Uživatelem a/nebo Premium uživatelem a Bezrealitky.cz vznikne na základě objednávky Služby dle Zvláštních obchodních podmínek smlouva anebo jiný právní vztah předvídaný těmito Obchodními podmínkami (dále jen „Smlouva“), řídí se tato Smlouva těmito Obchodními podmínkami, Ceníkem dostupným na Serveru a příslušnými Zvláštními obchodními podmínkami.

 3. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

3. Bezplatný uživatelský účet

 1. Uživatel má právo si pomocí Registrace založit na Serveru Bezplatný uživatelský účet za účelem objednávání Služeb a dále realizace činností uvedených v čl. 2. odst. 1 písm. a). b) bod 2) těchto Obchodních podmínek.

 2. Uživatel si registruje Bezplatný uživatelský účet tak, že na Serveru vyplní alespoň povinné registrační údaje, zejména jméno, příjmení, adresu pro doručování, telefonní číslo, adresu elektronické pošty, Přístupové údaje a následně je uloží.. Zároveň musí Uživatel vyjádřit souhlas s těmito Obchodními podmínkami, seznámit se s informacemi o zpracování Osobních údajů a prohlásit, že není Realitním makléřem. Po uložení údajů podle tohoto odstavce zašle Bezrealitky.cz Uživateli potvrzení o dokončení Registrace na adresu elektronické pošty. Umožňuje-li to Server, je Uživatel oprávněn provést registraci Uživatelského účtu také skrze sociální síť Facebook.

 3. Kontaktní údaje vyplněné Uživatelem při Registraci budou zveřejněny na Serveru jen se souhlasem Uživatele.

 4. Přístup k Bezplatnému uživatelskému účtu je zabezpečen přístupovými údaji, jimiž jsou uživatelské jméno a heslo (dále jen „Přístupové údaje“). Uživatel i Bezrealitky.cz jsou povinni zachovávat mlčenlivost ohledně Přístupových údajů.

 5. Uživatel není oprávněn zpřístupnit své Přístupové údaje třetím osobám. V případě, že Uživatel třetí straně takový přístup umožní, a to i z nedbalosti, nese odpovědnost za případné zneužití Bezplatného uživatelského účtu nebo za zneužití svých Přístupových údajů tak, jako kdyby se jednalo o jeho vlastní jednání, a rovněž nese veškeré riziko smluvních sankcí uplatňovaných ze strany Bezrealitky.cz.

 6. Uživatel bere na vědomí, že Bezplatný uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Bezrealitky.cz, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 7. Uživatel se zavazuje nezveřejňovat žádné údaje, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky. Dále se zavazuje, že nebude Bezrealitky.cz činit zodpovědnou za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění údajů zadaných Uživatelem prostřednictvím Bezplatného uživatelského účtu.

 8. V případě, že dojde ke změně údajů, které byly použity při Registraci, je Uživatel povinen je neprodleně v sekci Serveru „Moje bezrealitky“ aktualizovat.

 9. Má se za to, že údaje uvedené Uživatelem v Bezplatném uživatelském účtu jsou pravdivé a správné. Odpovědnost vyplývající z nesprávného či nepravdivého uvedení údajů nese pouze Uživatel.

 10. Bezrealitky.cz si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění údajů zadávaných Uživateli na Server nebo tyto údaje odstranit, pokud splňují jednu nebo více z následujících podmínek:

   1. jsou v rozporu s právním řádem České republiky;

   2. jsou v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek;

   3. jedná se o nabídku Realitního makléře v rámci realitní činnosti, nebo má Bezrealitky.cz důvodné podezření, že se o nabídku Realitního makléře v rámci realitní činnosti jedná;

   4. svým obsahem odporují oprávněným zájmům Bezrealitky.cz.

 11. Uživatel je oprávněn kdykoli požádat o zrušení svého Bezplatného uživatelského účtu, a to písemně na adrese elektronické pošty info@bezrealitky.cz.

 12. Bezrealitky.cz je oprávněna zrušit Bezplatný uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Uživatel svůj Bezplatný uživatelský účet nevyužívá po dobu delší než jeden rok, či v případě, že Uživatel poruší své povinnosti vyplývající z těchto Obchodních podmínek nebo Zvláštních obchodních podmínek.

4. Základní uživatelský účet

 1. Uživatel Serveru má právo si pomocí Registrace založit na Serveru Základní uživatelský účet za účelem objednávání Služeb a dále realizace činností uvedených v čl. 2. odst. 1 písm. a). b) bod 1) a 2) těchto Obchodních podmínek.

 2. Uživatel si registruje Základní uživatelský účet tak, že na Serveru Bezrealitky.cz zvolí Aktivovat Základní uživatelský účet, prohlásí, že není Realitním makléřem a uhradí požadované Plnění spojené s vedením Uživatelského účtu (dále jen „Plnění“), které bude uvedeno na informační stránce Uživatelského účtu. Uživatel možnost v záložce Nastavení profilu, vložit svou vlastní profilovou fotografii, vyplnit doplňující údaje, kterými jsou zejména rok narození, počet členů domácnosti, národnost, zaměstnání, vzdělání, domácí zvířata; dále ověřit svůj mobilní telefon; avšak nikoliv provést Kontrolu osoby (dále jen „Osobní údaje k Základnímu uživatelskému účtu“).

 3. Bezrealitky.cz následně po Registraci a zároveň po úhradě stanoveného Plnění zašle Uživateli na jeho kontaktní e-mail doklad o zaplacení Plnění a potvrzení o Registraci.

 4. Uživatel (i) bere na vědomí; a souhlasí s tím, že:

  1. platnost se sjednává na 3 měsíce, nebude-li ze strany Bezrealitky.cz na Serveru uvedeno jinak;

  2. Osobní údaje k Základnímu uživatelskému účtu nebudou veřejně dostupné a budou zpřístupněny pouze osobě, se kterou bude Uživatel na Serveru komunikovat;

  3. může docílit maximálního ohodnocení poskytnutých Osobních údajů k Uživatelskému účtu ve výši 50 % a minimálního ve výši 0 % s tím, že každý z Osobních údajů k Základnímu uživatelskému účtu má předem pevně stanovenou procentuální hodnotu, která je uvedena v Základním uživatelském účtu;

  4. ustanovení čl. 3 odst. 5 až 12 těchto Obchodních podmínek se obdobně uplatní i pro Základní uživatelský účet;

  5. Bezrealitky.cz nenese žádnou odpovědnost za skutečnost, že procentuální výsledek vzniklý po vyplnění Osobních údajů k základnímu uživatelskému účtu může být pro ostatní Uživatele a/nebo Premium uživatele subjektivním kvantifikátorem důvěryhodnosti Uživatele.

5. Uživatelský účet Premium

 1. Uživatel Serveru Bezrealitky.cz má právo zajistit si nadstavbu svého Uživatelského účtu prostřednictvím registrace Uživatelského účtu Premium, díky kterému zvýší svou důvěryhodnost a stane se Premium uživatelem (dále jen „Premium uživatel“).

 2. Uživatel si registruje Uživatelský účet Premium tak, že na Serveru Bezrealitky.cz zvolí Aktivovat premium účet, prohlásí, že není Realitním makléřem a uhradí požadované plnění (dále jen „Registrace Uživatelského účtu Premium“). Premium uživatele má možnost v záložce Nastavení profiluvložit svou vlastní profilovou fotografii, vyplnit doplňující údaje, kterými jsou zejména rok narození, počet členů domácnosti, národnost, zaměstnání, vzdělání, domácí zvířata; dále ověřit svůj mobilní telefon anebo provést Kontrolu osoby (dále jen „Osobní údaje k Uživatelskému účtu Premium.

 3. Bezrealitky.cz následně po Registraci Uživatelského účtu Premium a zároveň po úhradě stanoveného Plnění zašle Premium uživateli na jeho kontaktní e-mail doklad o zaplacení Plnění a potvrzení o Registraci uživatelského účtu Premium.

 4. Premium uživatel (i) bere na vědomí; a souhlasí s tím, že:

  1. platnost Uživatelského účtu Premium se sjednává na 3 měsíce, nebude-li ze strany Bezrealitky.cz na Serveru uvedeno jinak;

  2. Osobní údaje k Uživatelskému účtu Premium nebudou veřejně dostupné a budou zpřístupněny pouze osobě, se kterou bude Premium uživatel na Serveru komunikovat;

  3. může docílit maximálního ohodnocení poskytnutých Osobních údajů k Uživatelskému účtu Premium ve výši 100 % a minimálního ve výši 0 % s tím, že každý z Osobních údajů k Uživatelskému účtu Premium má předem pevně stanovenou procentuální hodnotu, která je uvedena v Uživatelském účtu;

  4. ustanovení čl. 3 odst. 5 až 12 těchto Obchodních podmínek se obdobně uplatní i pro Uživatelský účet Premium;

  5. Bezrealitky.cz nenese žádnou odpovědnost za skutečnost, že procentuální výsledek vzniklý po vyplnění Osobních údajů k Uživatelskému účtu Premium, může být pro ostatní Uživatele a/nebo Premium uživatele subjektivním kvantifikátorem důvěryhodnosti Premium uživatele;

  6. v případě, kdy Premium uživatel vyplní všechny údaje potřebné pro Kontrolu osoby, obdrží bez ohledu na výsledek Kontroly plný počet Hodnocení pro daný segment Osobních údajů k Uživatelskému účtu Premium;

  7. v případě, kdy bude jakákoliv část Kontroly osoby negativní, tj. bude nalezen jakýkoliv údaj, bude tento údaj dostupný druhému Uživateli pouze v obecné rovině, tzn., že Uživatel nebude mít konkrétní informace k případné exekuci, insolvenci, atp. druhého Uživatele, jehož se Kontrola osoby týkala.

6. Ustanovení o Realitních makléřích

 1. Realitním makléřem se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí osoba, která vykonává výdělečnou realitní činnost (dále jen „Realitní makléř“). Za výdělečnou realitní činnost se pro účely těchto Obchodních podmínek považuje jakákoliv činnost prováděná za účelem dosažení přímého či nepřímého výdělku či zisku, zejména podnikání, účast v podnikající právnické osobě, výkon funkce statutárního orgánu či jiného orgánu v podnikající právnické osobě či člena takového orgánu, výkon práce v pracovním poměru nebo na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, činnost na základě jiného smluvního vztahu, včetně smluvního vztahu neformálního, účast na podnikání jiné osoby či jednání ve shodě s jinou osobou, spočívající zejména v nákupu nemovitostí za účelem jejich dalšího prodeje, prodeji nemovitostí, zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor, pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor, pokud jsou pronajímatelem poskytovány jiné než základní služby zajišťující řádný provoz těchto prostor. Za Realitního makléře se dále též považují všechny osoby, které vystupují jako osoby (spolu)pracující (bez ohledu na povahu právního vztahu) s Realitním makléřem a osoby uvedené na webových stránkách příslušných Realitních makléřů s tím, že je na Uživateli a/nebo Premium uživateli, aby prokázal, že Realitním makléřem není. Za Realitního makléře se též považují všechny osoby, které provedou nebo hodlají nebo přislíbí provést Objednávku jakékoliv Služby za subjekty, které splňují kteroukoliv definici Realitního makléře dle předchozích vět.

 2. Realitní makléř není oprávněn v rámci své realitní činnosti provést Registraci Bezplatného uživatelského účtu, Základního uživatelského účtu a/nebo Uživatelského účtu Premium, provést Objednávku Služby ani zasílat Uživatelům a/nebo Premium uživatelům prostřednictvím Serveru reklamní sdělení či jakékoliv nabídky obchodní a/nebo podnikatelské povahy. Toto ustanovení se nevztahuje na Realitní makléře jednající mimo rámec své realitní činnosti.

 3. V případě, že Realitní makléř poruší zákaz dle ustanovení čl. 3 odst. 2, čl. 4 odst. 2, čl. 5. odst. 2 a/nebo čl. 6. odst. 2 věty první těchto Obchodních podmínek, vznikne Bezrealitky.cz vůči němu právo na smluvní pokutu ve výši 35.000 Kč (slovy: třicet pět tisíc korun českých) za každé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne porušení uvedené povinnosti. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu škody Bezrealitky.cz.

 4. Bezrealitky.cz je oprávněna zrušit Bezplatný uživatelský, Základní uživatelský účet a/nebo Uživatelský účet Premium Realitního makléře, jeho Objednávky odmítnout, a jeho zprávy nedoručovat Uživatelům a/nebo Premium uživatelům, a to bez náhrady.

 5. Ustanovení o Realitních makléřích se nevztahují na obce a bytová družstva. Právnické osoby provádějící správu nemovitých věcí si mohou s Bezrealitky.cz výjimku podle tohoto odstavce individuálně sjednat.

7. Zprávy zasílané skrze Server

 1. Bezrealitky.cz si v rámci zkvalitňování služeb a boje proti nevyžádané reklamě vyhrazuje právo nedoručovat nevyžádané či jinak obtěžující zprávy zasílané skrze Server Uživatelům a/nebo Premium uživatelům.

 2. Uživatel, resp. Premium uživatel souhlasí s tím, že v rámci zkvalitňování služeb a boje proti nevyžádané reklamě jsou ze strany Bezrealitky.cz zaznamenávány veškeré zprávy zasílané mezi jednotlivými Uživateli a Uživateli a jinými návštěvníky Serveru a/nebo Premium uživateli s Uživatelem či jiným návštěvníkem prostřednictvím Serveru a tyto jsou archivovány po dobu 1 roku, nebo do skončení soudního sporu nebo sporu před rozhodčím orgánem nebo do skončení řízení před orgánem veřejné moci, je-li ohledně obsahu těchto zpráv spor nebo řízení vedeno.

8. Zasílání obchodních sdělení

 1. Uživateli a/nebo Premium uživateli mohou být prostřednictvím elektronické pošty zasílána obchodní sdělení související se službami, zbožím nebo společností Bezrealitky.cz v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ve znění pozdějších předpisů. Uživatel a/nebo Premium uživatel je oprávněn se z odběru obchodních sdělení kdykoliv odhlásit, a to písemně na adrese sídla Bezrealitky.cz nebo prostřednictvím odkazu uvedeného na konci každého takového obchodního sdělení.

 2. Vyjádří-li s tím Uživatel při Registraci a/nebo Premium uživatel při Registraci Uživatelského účtu Premium výslovný souhlas, Uživateli a/nebo Premium uživateli mohou být zasílána obchodní sdělení obchodních partnerů společností Bezrealitky.cz Tento souhlas je Uživatel a/nebo Premium uživatel je oprávněn kdykoli odvolat, a to písemně na adrese sídla Bezrealitky.cz nebo prostřednictvím odkazu uvedeného na konci každého takového obchodního sdělení

 3. Návštěvou Serveru a/nebo užíváním Bezplatného uživatelského účtu, Základního uživatelského účtu Uživatel, resp. v případě Premium uživatele u Uživatelského účtu Premium, souhlasí s ukládáním tzv. souborů cookies do paměti jeho počítače či obdobného zařízení. Uživatel a/nebo Premium uživatel je oprávněn tento souhlas kdykoli odvolat a ukládání cookies zakázat prostřednictvím nastavení svého webového prohlížeče.

9. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi Uživatelem a/nebo Premium uživatelem a Bezrealitky.cz a nedílnou součástí Smluv.

 2. Právní vztahy mezi Bezrealitky.cz a Uživatelem a/nebo Premium uživatelem včetně právních vztahů ze Smluv se řídí českým právem.

 3. Bezrealitky.cz není vázána žádným kodexem chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 4. Dojde-li ohledně smluvního vztahu mezi Uživatelem a/nebo Premium uživatelem a Bezrealitky.cz ke sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Spotřebitel oprávněn podat k České obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách www.coi.cz.

 5. Všechny spory vznikající ze Smluv a v souvislosti s nimi budou rozhodovány s konečnou platností u věcně a místně příslušného soudu.

 6. Vzhledem k tomu, že se trh služeb poskytovaných Bezrealitky.cz neustále vyvíjí, bere Uživatel, Premium Uživatel, ale i Realitní makléř na vědomí, že tyto Obchodní podmínky, Zvláštní obchodní podmínky, a/nebo Ceník, mohou být v přiměřeném rozsahu jednostranně změněny, doplňovány anebo zrušeny (dále jen „Jednostranná změna“). Bezrealitky.cz jsou povinny informovat Uživatele, Premium Uživatele, ale i Realitní makléře o Jednostranné změně dotčených dokumentů a/nebo poskytovaných služeb nejméně 1 měsíc před nabytím účinnosti změny, a to buď prostřednictvím Serveru, zprávy zaslané do Bezplatného uživatelského účtu, Základního uživatelského účtu, Uživatelského účtu Premium a/nebo jinou vhodnou a dostupnou formou. V případě, že Uživatel, Premium Uživatel, anebo Realitní makléř nesouhlasí s Jednostrannou změnou dotčených dokumentů a/nebo poskytovaných služeb, může vypovědět Smlouvu Bezrealitky.cz, a to ve lhůtě do dne nabytí účinnosti Jednostranné změny. Účinnost předmětné Smlouvy v takovém případě končí dnem doručení výpovědi Bezrealitky.cz. Takto provedenou výpověď je možné adresovat Bezrealitky.cz buď na adresu Bezrealitky.cz určenou v těchto Obchodních podmínkách pro doručování, anebo na e-mail: info@bezrealitky.cz. Pokud nebude ve stanovené lhůtě doručena Bezrealitky.cz výpověď Smlouvy, má se za to, že dotčená osoba s Jednostrannou změnou bez výhrad souhlasí. Právo výpovědi Smlouvy za stanovených podmínek při Jednostranné výpovědi však nevznikne v případě, kdy došlo k Jednostranné změně v důsledku změny závazných právních předpisů, a/nebo rozhodnutí orgánu veřejné správy.

 7. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 25.05.2018 a v plném rozsahu nahrazují Obchodní podmínky ze dne 01.03.2018.

 8. Kontaktní údaje Bezrealitky.cz:

Adresa pro doručování a sídlo společnosti: Bezrealitky s.r.o., Bělehradská 299/132, Praha 2-Vinohrady 120 00

Datová schránka: dsaun9n

Adresa elektronické pošty: info@bezrealitky.cz

Telefon: +420 226 227 522