Zdá se, že došlo k problému s připojením nebo na serveru dochází k údržbě. Funkce webu může být omezena.

Jak na vklad do katastru nemovitostí v roce 2024

Při nakládání s nemovitostmi je jedním z nejdůležitějších kroků vklad do katastru nemovitostí. V tomto článku vám vysvětlíme, co všechno proces vkladu obnáší, jaké dokumenty jsou pro úspěšný vklad potřebné, jaká je cena za vklad do katastru, jaké jsou lhůty pro podání návrhu, a na co si dát pozor, abyste se vyhnuli běžným chybám.


Lidmila Maršálková
Lidmila Maršálková20. 2. 2024 | Doba čtení: 10 minut

Při nakládání s nemovitostmi je jedním z nejdůležitějších kroků vklad do katastru nemovitostí. V tomto článku vám vysvětlíme, co všechno proces vkladu obnáší, jaké dokumenty jsou pro úspěšný vklad potřebné, jaká je cena za vklad do katastru, jaké jsou lhůty pro podání návrhu, a na co si dát pozor, abyste se vyhnuli běžným chybám.

Co je katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí (zkráceně KN) je veřejný seznam všech nemovitostí (pozemků, budov, bytů, nebytových prostor) na území České republiky, který vede stát. Jeho hlavní úlohou je poskytovat informace o právním stavu nemovitostí, což zahrnuje údaje o vlastnících, omezeních práv (např. věcná břemena, zástavní práva) a dalších právních skutečnostech.

Jak funguje vklad do katastru nemovitostí

Vklad do katastru nemovitostí je proces, při kterém se do katastru zapisují změny týkající se nemovitostí. Tyto změny mohou být rozmanité – od převodu vlastnictví, přes zřízení věcných břemen, až po změny v údajích o nemovitosti. Vklad je klíčovým krokem k tomu, aby se daná změna stala právně účinnou a uznávanou třetími stranami.

Typy transakcí vyžadující vklad do katastru:

 • koupě nemovitosti
 • darování nemovitosti
 • dědictví
 • výměna nemovitostí, zástavní práva a další právní úkony
 • rozdělení pozemku
 • sloučení pozemků
 • vklad stavby na cizím pozemku
 • změna vlastnických podílů
 • zřízení věcných břemen
 • zápis práva užívání
 • vklad smluvního zákazu dispozice s nemovitostí
 • zápis práva na doživotní užívání

Postup podání návrhu na vklad do katastru

 1. Příprava dokumentů: Než podáte návrh na vklad, připravte si všechny potřebné dokumenty jako např. právní titul k nemovitosti (kupní smlouvu, darovací smlouvu, rozhodnutí o dědění…), a to buď originální dokument s úředně ověřenými podpisy, nebo úředně ověřená kopie s úředně ověřenými podpisy, aktuální výpis z katastru nemovitostí, a potvrzení o zaplacení poplatků.
 2. Vyplnění formuláře návrhu na vklad: Formulář pro návrh na vklad do katastru nemovitostí je dostupný na webových stránkách Katastrálního úřadu nebo přímo na Czech POINTu.
 3. Zaplacení poplatku za vklad: Poplatek se platí ještě před podáním návrhu, a to ve výši 2 000,- Kč podle položky č. 120 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, za přijetí každého návrhu.
 4. Podání návrhu na vklad: Samotný návrh lze podat osobně na příslušném katastrálním úřadě, prostřednictvím pošty nebo elektronicky přes web ČÚZK. Velmi nápomocné vám mohou být také vzory návrhu na vklad do katastru.
 5. Vkladové řízení: Proces, během kterého úřad rozhodne, zda vašemu návrhu vyhoví. Řízení trvá nejméně 21 dnů kvůli ochranné lhůtě a poté má KÚ dalších maximálně 30 dnů na vyřízení.
 6. Vyrozumění o provedeném vkladu: Po úspěšném zpracování návrhu obdrží žadatel vyrozumění o povolení vkladu do katastru nemovitostí (potvrzení o aktualizaci záznamů).

Povinné dokumenty pro návrh na vklad do katastru

Aby byl váš návrh na vklad do KN úspěšný, začněte dostatečně dopředu shánět potřebné dokumenty. V opačném případě může být návrh na vklad zamítnut. Prvním důležitým dokumentem je právní titul, tedy dokument prokazující důvod pro vklad do katastru, například kupní smlouva, darovací smlouva, rozhodnutí o dědictví, smlouva o zřízení věcného břemene atd. Tento dokument musí být originál nebo notářsky ověřená kopie.

Dále budete potřebovat geometrický plán, je-li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy. Pak také plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele je-li účastník řízení zastoupen zmocněncem; pokud se provádí vklad na základě veřejné listiny a zmocněncem je osoba, která veřejnou listinu sepsala, podpis zmocnitele nemusí být úředně ověřen. Další listiny, pokud jejich potřeba vyplývá z jiného právního předpisu, např. souhlas příslušného orgánu veřejné moci s dělením nebo scelováním pozemků.

K těmto podkladům nezapomeňte přiložit identifikační doklady – konkrétně kopie občanských průkazů nebo jiných dokladů prokazujících totožnost všech stran zúčastněných na transakci (prodávající, kupující, darující, obdarovaný atd.).


S návrhem na vklad do katastru vám rádi pomůžeme
Využijte naše advokátní služby při prodeji nemovitosti. Zajistíme nejen návrh na vklad, ale také rezervační a kupní smlouvu, předávací protokol a úschovu kupní ceny.

Vklad do katastru: ceny a termíny

Poplatek za vklad činí 2 000 Kč (viz položka č. 120 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů). Poplatek zaplatíte vylepením kolku, nebo na pokladně. Poplatek se platí za každý návrh, nikoliv za každou změnu, je-li jich více v rámci jednoho návrhu.

Po podání návrhu začíná běžet 24hodinová lhůta, v níž KN vyznačí tzv. plombu, což je označení pro nemovitost, dotčené změnou. Během dalších 24 hodin je vlastník, v rámci bezpečnostního opatření, obeznámen, že se s jeho nemovitostí něco děje. Od tohoto úkonu platí 20denní ochranná lhůta, během které se může majitel nemovitosti ohradit proti návrhu na vklad. Tuto lhůtu není možné přeskočit ani zkrátit, pokud majitel o návrhu na vklad ví. Až po jejím uplynutí může katastrální úřad přistoupit k zápisu, avšak má na to dalších 30 dní.

V případě, že se majitel nemovitosti proti návrhu ohradí, katastr vyznačí tzv. poznámku spornosti (chrání majitele nemovitosti před neoprávněným převodem během soudního řízení). Zároveň je nutné do dvou měsíců podat žalobu k soudu.

Často kladené otázky

Kdo může podat návrh na vklad do katastru?

Návrh na vklad do katastru může podat jak kupující, tak prodávající, většinou ho ale podávají obě strany současně. Vyplatí se tento krok předem ošetřit v kupní smlouvě. Vkladové řízení může zajistit také advokát či realitní makléř. Není k tomu nutná ani plná moc, zástupce jednoduše uvedete do příslušné kolonky ve formuláři.

Co mám dělat, pokud je můj návrh na vklad odmítnut?

V případě odmítnutí návrhu na vklad dostanete od katastrálního úřadu písemné vyrozumění s odůvodněním. K zamítnutí často dochází z důvodu administrativních chyb či nedostatků v žádosti nebo v kupní smlouvě, případně chybí povinné přílohy. Důležité je zjistit příčinu odmítnutí – odstranitelné a neodstranitelné nedostatky.

U odstranitelných chyb vám KÚ dá možnost tyto chyby napravit a poté řízení pokračuje dále bez dalších komplikací a jen s malým zdržením. Pakliže jsou důvodem neodstranitelné nedostatky, KÚ vám sdělí, že zvažuje zastavení řízení. Vy můžete svůj návrh stáhnout (vhodnější z hlediska úspory času) nebo podat správní žalobu proti rozhodnutí katastrálního úřadu.

Musím při vkladu do katastru nemovitostí zaplatit daň z nabytí nemovitosti?

Daň z nabytí nemovité věci byla zrušena k 25. září 2020 zákonem č. 386/2020 Sb. a nemusí ji platit kdokoliv, kdo nemovitost koupil v prosinci 2019 nebo později. Nicméně stále se vás může týkat daň z příjmu v případě dědění. Vše jsme podrobně rozebrali v tomto článku.