Zdá se, že došlo k problému s připojením nebo na serveru dochází k údržbě. Funkce webu může být omezena.

Daň z nabytí nemovitých věcí 2023: Kdo daň platí a kolik to je?

Daň z nabytí nemovité věci je jedna z posledních věcí, kterou je potřeba zajistit při úspěšném prodeji mezi prodávajícím a kupujícím. Od 1. listopadu 2016 dochází ke změně plátce daně a povinnost přechází z prodávajícího na nového nabyvatele neboli kupujícího.


Lidmila Maršálková
Lidmila Maršálková12. 6. 2023 | Doba čtení: 9 minut

Daň z nabytí nemovité věci je jedna z posledních věcí, kterou je potřeba zajistit při úspěšném prodeji mezi prodávajícím a kupujícím. Od 1. listopadu 2016 dochází ke změně plátce daně a povinnost přechází z prodávajícího na nového nabyvatele neboli kupujícího.

Kdo má povinnost platit daň?

Od 1. listopadu 2016 daň z nabytí nemovité věci musí hradit vždy kupující. V případě, že by smlouva takové ustanovení obsahovala, bude automaticky považováno za neplatné. Daň ve výši 4 % na účet finančního úřadu zaplatí zkrátka vždy kupující, který by s tím měl předem počítat při opatřování prostředků na koupi nemovitosti. Také by se měl přichystat na podání daňového přiznání k této nemovitosti.

Obecně daň z nemovitých věcí tvoří daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek. Nemovitou věc nemusíte vlastnit kompletně, počítá se také podíl.

Poplatníkem daně z pozemků je

  • vlastník pozemku,
  • stavebník, jde-li o pozemek zatížený právem stavby,
  • nájemce, který je v katastru nemovitostí evidován zjednodušeným způsobem
  • uživatel pozemku (pokud není vlastník pozemku znám)

Poplatníkem daně ze staveb a jednotek je

  • vlastník / kupující
  • nájemce

Poplatníkem jste také v případě, že jste spolupodílníkem, například jste podíl nabili či koupili a nebo se jedná o nabytí nemovité věci do vlastnictví společného jmění manželů.

Jak se počítá daň z nabytí nemovitosti

Výši daně lze spočítat jako 4 % z kupní či odhadní ceny nemovitosti. Například na kupní ceně 1.000.000,- Kč je tedy daňová povinnost celých 40.000,- Kč. V případě, že kupní cena bude odpovídat reálné tržní ceně nemovité věci a za předpokladu, že cena nebude záměrně podhodnocená.

Přesnou částku se ale samozřejmě dozvíte po odevzdání daňového přiznání. Finanční úřad vám konkrétní sumu oznámí

  • buď e-mailem,
  • datovou schránkou,
  • složenkou/SIPem,
  • nebo ji po přihlášení na www.mojedane.cz najdete ve svém účtu

Kdy se neplatí daň z nabytí nemovitosti


§ 13a odst. 1 zákona o dani z nemovitých věcí
Daňové přiznání se nepodává, pokud je poplatník podal na některé z předchozích zdaňovacích období nebo daň byla stanovena na některé z předchozích zdaňovacích období z moci úřední a ve srovnání s tímto předchozím zdaňovacím obdobím nedošlo ke změně okolností rozhodných pro stanovení daně. V tomto případě se daň vyměří ve výši poslední známé daně.

Povinnost dalšího podání daňového přiznání z nemovitosti vzniká pouze v případě, dojde-li ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím ke změně okolností rozhodných pro stanovení daně nebo ke změně v osobě poplatníka.

Kdy zaplatit daň z nabytí nemovitosti

Rozhodující je datum podání návrhu na vklad vlastnického práva. Pokud k podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí dojde před prvním listopadovým dnem roku 2016, lze ještě postupovat podle současné právní úpravy, která umožňuje úhradu daně stanovit kupujícímu i prodávajícímu. Pokud však k podání návrhu dojde od 1. listopadu 2016 a dále, je poplatníkem daně z nabytí nemovité věci automaticky ze zákona strana kupující.

Svoji povinnost podat daňové přiznání pak musí splnit do 3 měsíců od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém dojde v důsledku vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí ke změně vlastníka. V praxi to pak znamená, že pokud dojde k provedení vkladu (zapisuje jej příslušný katastrální úřad) například 16. prosince 2016, má kupující povinnost podat daňové přiznání nejpozději do 31. března 2017.

Kupující je povinný podat daňové přiznání a současně se nabytím nemovitosti stává také ručitelem, po kterém pak finanční úřad může nezaplacenou částku vymáhat. Pokud tedy kupujete dům, byt, zahradu či jakoukoliv jinou nemovitost, nezapomeňte přemýšlet o způsobu úhrady daně a kontrolovat termíny.

V případě nabytí nemovitosti se stáváte nejen majitelem, ale také ručitelem, po kterém nezaplacenou daň může FÚ vymáhat.V případě nabytí nemovitosti se stáváte nejen majitelem, ale také ručitelem, po kterém nezaplacenou daň může FÚ vymáhat.

Daň z nabytí nemovitosti a společné jmění manželů

Kdo podává daňové přiznání v případě, že se jedná o nabytí nemovité věci do vlastnictví společného jmění manželů? Záleží, zda jsou přesně definované jejich podíly. Pokud nejsou, pak podle ustanovení § 13 a § 13a zákona o dani z nemovitých věcí jsou spoluvlastnické osoby povinny společně a nerozdílně splnit daňovou povinnost. Stačí, aby daňové přiznání podal jeden z manželů. Tento člověk bude automaticky považován za jejich společného zástupce, pokud si ostatní vlastníci nezvolí zástupce jiného.

V případě spoluvlastnictví s definovanými podíly mají vlastníci možnost podat daňová přiznání samostatně za své podíly. Tato možnost však neplatí pro nemovité věci ve společném jmění manželů, kde nejde o podílové spoluvlastnictví. Zde daňové přiznání k dani z nemovitosti za nemovitost ve společném jmění manželů podává jeden z manželů jako společný zástupce. Toto vyplývá z výše zmíněných ustanovení.

Daň z nabytí nemovitosti a dědictví

Zdědili jste nemovitost? Ať už v ní plánujete bydlet nebo ji prodat, jistě vás potěší, že dědická daň v ČR je od roku 2014 zrušena, respektive ji „pohltila“ daň z příjmů. Jinak řečeno nabytí nemovitosti dědictvím se bere jako tzv. bezúplatný příjem dle § 10 odst. 2 zákona o daních z příjmů a od daně jste tak či tak osvobozeni.