Zdá se, že došlo k problému s připojením nebo na serveru dochází k údržbě. Funkce webu může být omezena.

Chcete darovat nemovitost? Zjistěte, jak na to

Rádi byste darovali mladým chalupu, ať mají kam jezdit na léto? A nebo chcete vyřešit dědictví a předejít případným sporům mezi sourozenci? Z právního hlediska to není jen tak. Nejlepším řešením je sepsání darovací smlouvy. Jak ji sepsat, na co v ní myslet a komu tímto způsobem můžete nemovitost darovat?


Lidmila Maršálková
Lidmila Maršálková9. 10. 2023 | Doba čtení: 8 minut

Co je darovací smlouva a jaký majetek lze darovat?

Darovací smlouva je právní dokument, který vám umožňuje bezúplatný převod vlastnického práva a, který upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Tímto způsobem můžete darovat jakoukoliv nemovitost, která je zapsaná v katastru nemovitostí – byt, dům, pozemek, rekreační objekt a nebytový prostor. Obdarovaným může být kdokoliv, nejen rodinní příslušníci, ale klidně i cizí osoba, a to jak fyzická, tak právnická.

Dárce může darovat celý majetek nebo jen jeho část, případně rozdělit předmět darování mezi více osob. Vše ale musí být v darovací smlouvě detailně specifikováno. Není-li darování nemovitosti okamžité, musíte se v darovací smlouvě zavázat k jejímu budoucímu nabytí. Tímto způsobem lze vyřešit například dědictví, máte-li v rodině složité vztahy a chcete předejít případnému „hašteření“ mezi příbuznými.

K napadení darovací smlouvy během dědického řízení sice dojít může, pokud ale smlouva obsahuje všechny náležitosti a je notářsky ověřena, má obdarovaný v podstatě předem vyhráno.

Podoba darovací smlouvy

Podle občanského zákoníku musí mít darovací smlouva vždy písemnou podobu. Slouží totiž jako listina k převodu vlastnických práv v katastru. Zároveň chrání budoucího vlastníka majetku před případnými spory s rodinnými příslušníky, kteří by si chtěli nemovitost nárokovat. Další podmínkou je úřední ověření (notář, advokát, Czech POINT), jinak je darovací smlouva neplatná.

V darovací smlouvě uveďte:

  • u fyzických osob údaje obou smluvních stran: jméno, adresa trvalého bydliště, datum narození (nebo rodné číslo)
  • u právnických osob název společnosti, IČO a adresu sídla
  • detailní popis darované nemovité věci (parcelní číslo nebo adresa) – v případě chybného označení může dojít k zamítnutí žádosti na vklad do KN
  • informace o listu vlastnictví
  • informace o katastrálním území
  • datum, místo a podpisy obou smluvních stran

Pozor, obdarovaný musí dar přijmout tím, že smlouvu také podepíše. Nestačí, aby smlouvu podepsal jen dárce. Darování musí být bezúplatné, tzn. obdarovaný za něj nesmí požadovat peníze, jinak nejde o darování, ale o prodej nemovitosti, na který se vztahuje jiný zákon.


Advokátní služby nejen při prodeji
Chcete mít klid a jistotu, že vaše darovací smlouva splňuje všechno, co má? Nespoléhejte na pochybné vzory darovacích smluv z internetu. Mnohdy jsou v nich chyby a nejsou v souladu s aktuálním občanským zákoníkem. Nechte si vypracovat darovací smlouvu od advokáta a vyhněte se případným sporům.

Jak darovat nemovitost s věcným břemenem?

Původní majitel si může na darované nemovitosti zřídit věcné břemeno dožití. Je ideální v případě například v momentě, kdy chtějí mít rodiče vyřešené případné dědictví. V darované nemovitosti dožijí a vlastnická práva na nemovitost poté přechází na obdarované.

Darování nemovitosti nezletilé osobě

Obdarovaným může být také nezletilá osoba. Pojí se s tím ale dodatečné formální povinnosti. Kromě samotné darovací smlouvy je nutné podat návrh na schválení darování nezletilému opatrovnickým soudem. Jde prakticky jen o formalitu. Účelem tohoto řízení je zajistit,  že předmětný převod nemovitosti je v zájmu nezletilého a neohrožuje zájmy dítěte. Toto soudní jednání je osvobozeno od soudního poplatku.

Je-li převod nemovitosti opatrovnickým soudem schválen, teprve poté můžete podat návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Kromě darovací smlouvy nezapomeňte přiložit také ověřenou kopii rozsudku opatrovnického soudu. Počítejte ale s tím, že celý proces může trvat několik měsíců.

Výhodou darovacích smluv je vyřešení dědictví. Předejde se tak možným sporům během dědického řízení.

Daně spojené s nabytím a vlastněním nemovitosti

Daň z příjmů neplatí příbuzní

Daň z darovací smlouvy byla v roce 2014 zrušena. Platba daně z příjmu se však týká osob, které nejsou s dárcem v žádném příbuzenském vztahu. Od placení daně z příjmů jsou tedy osvobozeni manželé a příbuzní v přímé i nepřímé linii, kam patří děti, vnoučata, rodiče, prarodiče, sourozenci, synovci, neteře, strýcové, tety, zeťové, snachy, nevlastní děti, tchánové, tchýně a nevlastní rodiče. 

Výjimku z placení daně mají také osoby, které žily s dárcem ve společné domácnosti alespoň jeden rok před převodem daru nebo před smrtí. Dále pak osoby, které o tuto společnou domácnost pečovaly nebo byly vyživovány dárcem či zůstavitelem.

Daň z nemovitých věcí

Tato daň se bohužel už týká každého nehledě na příbuzenský vztah nebo hodnotu nemovitosti. Daň z nemovitosti se totiž hradí každý rok a její výše se určuje individuálně, například podle výměry vlastněného objektu.

Je možné darovací smlouvu zrušit?

Za určitých okolností ano. Ke zrušení platnosti darovací smlouvy může dojít buď odvoláním daru (dárce nemá dostatek prostředků na uživení sebe nebo osoby, o níž se musí ze zákona starat) pro nouzi nebo pro nevděk (obdarovaný porušuje dobré mravy).